QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN ĐẤT ĐỎ ĐẾN NĂM 2040

QUYẾT ĐỊNH

Nội dung

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2040, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị đã được hợp nhất tại Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng đã được hợp nhất tại Văn bản số 10/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đã được hợp nhất tại Văn bản số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng đã được hợp nhất tại văn bản số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 55/BC-SXD ngày 06/5/2020 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2040, định hướng đến năm 2050,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch : Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đất Đỏ hiện hữu, có tứ cận như sau :

– Phía Đông  : Giáp huyện Xuyên Mộc;

– Phía Tây    : Giáp huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa;

– Phía Nam   : Giáp Biển Đông;

– Phía Bắc    : Giáp huyện Châu Đức.

2. Quy mô, tỷ suất lập quy hoạch
Quy mô diện tích quy hoạnh : 18.886 ha .

Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/25.000.

3. Tính chất, tính năng
– Là vùng chủ yếu tăng trưởng những khoảng trống dịch vụ du lịch biển và những vùng cảnh sắc tự nhiên, khu bảo tồn, dịch vụ du lịch ;
– Là vùng tăng trưởng một số ít ngành công nghiệp đa ngành, công nghệ cao ;
– Là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh lớn cây nhiều năm, vùng rừng phòng hộ và dự trữ tăng trưởng, vùng nuôi trồng đánh bắt cá món ăn hải sản .
4. Các dự báo tăng trưởng vùng

Dự báo phát triển kinh tế: Cơ cấu kinh tế huyện Đất Đỏ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, nông lâm thủy sản. Trong đó, chú trọng phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch: phát triển các không gian dịch vụ du lịch biển, du lịch sinh thái gắn với các vùng cảnh quan tự nhiên, các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển các trung tâm thương mại cấp vùng; hệ thống chợ xã, đáp ứng yêu cầu dịch vụ chất lượng cao và trao đổi hàng hóa, đóng vai trò là mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế.

Bảng 1. Dự báo cơ cấu kinh tế huyện Đất Đỏ đến năm 2040

Stt

Hạng mục

Cơ cấu (%)

2018

2020

2030

2040

1 Nông nghiệp 23,27 15,00 10,00 8,00
2 Công nghiệp – Xây dựng 25,50 30,00 32,00 32,00
3 Thương mại – dịch vụ – du lịch 51,23 55,00 58,00 60,00

– Dự báo dân số, tỷ suất đô thị hóa :

Dự báo dân số và tỷ suất đô thị hóa huyện Đất Đỏ tuân thủ xu thế phát tại Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt trên cơ sở xem xét thực trạng dân số và tăng trưởng đô thị của huyện Đất Đỏ .

Bảng 2. Dự báo dân số huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Stt

Danh mục

Quy mô dân số

Hiện trạng
(2017)

Đến năm 2030

Đến năm 2040

Đến năm 2050

 

Tổng cộng

77.367

100.000

115.000

130.000

I Đô thị

50.121

67.000

80.000

95.000

1.1 Thị trấn Đất Đỏ 20.787 26.000 32.000 35.000
1.2 Thị trấn Phước Hải 25.084 35.000 40.000 50.000
1.3 Thị trấn Lộc An 4.250 6.000 8.000 10.000
II Nông thôn

27.246

33.000

35.000

35.000

2.1 Xã Long Tân 6.910 8.500 9.000 9.000
2.2 Xã Phước Long Thọ 3.126 4.500 5.000 5.000
2.3 Xã Láng Dài 6.300 7.500 8.000 8.000
2.4 Xã Phước Hội 6.690 7.500 8.000 8.000
2.5 Xã Long Mỹ 4.220 5.000 6.000 6.000

Bảng 3. Dự báo tỷ lệ đô thị hóa huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Năm

Hiện trạng (2017)

2030

2040

2050

Tỷ lệ đô thị hóa ( % ) 63 67 69 73

– Dự báo nhu yếu đất thiết kế xây dựng và điểm dân cư nông thôn :

Chỉ tiêu đất kiến thiết xây dựng đô thị : 150 – 180 mét vuông / người .
Chỉ tiêu đất thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn : 400 mét vuông / hộ .

Bảng 4. Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Năm

2030

2040

2050

Đất thiết kế xây dựng đô thị ( ha ) 1.000 1.200 1.400
Đất kiến thiết xây dựng khu dân cư nông thôn ( ha ) 330 350 350

5. Định hướng tăng trưởng khoảng trống vùng

5.1. Mô hình tăng trưởng

Mô hình tăng trưởng theo tuyến chuỗi : Phát triển những đô thị dọc theo những hiên chạy đô thị hóa dọc những tuyến lưu thông chính : QL. 55, ĐT. 996 ( Tỉnh lộ 765 ), ĐT. 994 ( Đường ven biển ), gồm đô thị Đất Đỏ, đô thị Phước Hải hiện hữu và đô thị mới Lộc An .
Đô thị tăng trưởng dựa vào vạn vật thiên nhiên : gắn vùng bảo tồn cảnh sắc đặc trưng ven biển, vùng cảnh sắc núi Minh Đạm, vùng sinh thái xanh nông nghiệp .

5.2. Phân vùng phát triển kinh tế:

Toàn huyện được chia thành 04 phân vùng tăng trưởng kinh tế tài chính dựa trên thực trạng tự nhiên, thực trạng tăng trưởng kinh tế tài chính và tiềm năng của từng phân vùng .

Bảng 5. Thống kê các phân vùng phát triển huyện Đất Đỏ

Stt

Phân vùng

Quy mô
(ha)

Vị trí

Động lực phát triển

1 Phân vùng đô thị – dịch vụ – công nghiệp 3.917,63 Gồm thị xã Đất Đỏ và một phần phía Tây Nam xã Phước Long Thọ – Thị trấn Đất Đỏ là huyện lỵ của huyện, là TT hành chính – kinh tế tài chính – văn hóa – khoa học kỹ thuật của huyện .
– Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đóng vai trò chủ yếu tăng trưởng công nghiệp đa ngành, công nghiệp tương hỗ có công nghệ tiên tiến kỹ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường tự nhiên .
2 Phân vùng nông nghiệp 7.923,20 Gồm xã Long Tân, xã Láng Dài và phần còn lại của xã Phước Long Thọ – Phát triển những vùng chuyên canh cây ăn trái, rau màu, … và nuôi thủy hải sản nước ngọt .
3 Phân vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tích hợp du lịch 3.569,59 Gồm 02 xã : Long Mỹ và Phước Hội – Phát triển du lịch sinh thái xanh, du lịch hội đồng dựa vào những khu vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, những khoảng trống cảnh sắc núi, hồ .
4 Phân vùng đô thị – dịch vụ – du lịch – ngư nghiệp 3.475,58 Gồm thị xã Phước Hải và xã Lộc An – Thị trấn Phước Hải là đô thị dịch vụ du lịch biển, tăng trưởng thương mại dịch vụ là hầu hết .
– Phát triển những khoảng trống dịch vụ du lịch biển và những vùng cảnh sắc tự nhiên .

 

Tổng cộng 18.886,00

5.3. Định hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị

Đến năm 2040, xu thế đến năm 2050, huyện Đất Đỏ có 03 đô thị loại V : thị xã Đất Đỏ ( huyện lỵ ), thị xã Phước Hải hiện hữu và đô thị mới Lộc An .
a. Thị trấn Đất Đỏ
– Tính chất : Là TT hành chính, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của huyện Đất Đỏ .
– Quy mô dân số :
+ Năm 2030 : Khoảng 26.000 người .
+ Năm 2040 : Khoảng 32.000 người .
+ Năm 2050 : Khoảng 35.000 người .
– Quy mô đất kiến thiết xây dựng đô thị :
+ Năm 2030 : Khoảng 390 ha .
+ Năm 2040 : Khoảng 480 ha .
+ Năm 2050 : Khoảng 525 ha .

b. Thị trấn Phước Hải

– Tính chất : Là đô thị du lịch có ý nghĩa khu vực ven biển Đông Nam Bộ, nằm trong quần thể du lịch duyên hải Đông Nam Bộ ; là đô thị tăng trưởng công nghiệp nuôi trồng và đánh bắt cá thủy hải sản .

– Quy mô dân số:

+ Năm 2030 : Khoảng 35.000 người .
+ Năm 2040 : Khoảng 40.000 người .
+ Năm 2050 : Khoảng 50.000 người .

– Quy mô đất xây dựng đô thị:

+ Năm 2030 : Khoảng 525 ha .
+ Năm 2040 : Khoảng 600 ha .
+ Năm 2050 : Khoảng 750 ha .

c. Thị trấn Lộc An

Tính chất: Là đô thị du lịch ven biển Đông Nam Bộ; là đô thị phát triển công nghiệp nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và dịch vụ du lịch.

– Quy mô dân số:

+ Năm 2030 : Khoảng 6.000 người .
+ Năm 2040 : Khoảng 8.000 người .
+ Năm 2050 : Khoảng 10.000 người .

– Quy mô đất xây dựng đô thị:

+ Năm 2030 : Khoảng 90 ha .
+ Năm 2040 : Khoảng 120 ha .
+ Năm 2050 : Khoảng 150 ha .

5.4. Định hướng phát triển hệ thống các điểm dân cư nông thôn

Định hướng tăng trưởng những điểm dân cư nông thôn trên cơ sở những đồ án Quy hoạch kiến thiết xây dựng nông thôn mới những xã đã được phê duyệt : triệt để tận dụng những điểm dân cư hiện hữu, khai thác tối đa điều kiện kèm theo tự nhiên, tiết kiệm chi phí và hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác, tái tạo chỉnh trang tích hợp thiết kế xây dựng mới, bảo vệ môi trường tự nhiên bền vững và kiên cố .

a. Xã Long Tân :

Tính chất : Chủ yếu tăng trưởng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp .
Quy mô dân số : 9.000 người .
Quy mô mất thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn : 61 ha .

b. Xã Phước Long Thọ :

Tính chất : Chủ yếu tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp ( KCN Đất Đỏ 1 ) .
Quy mô dân số : 5.000 người .
Quy mô dất kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn : 210 ha .

c. Xã Láng Dài :

Tính chất : Chủ yếu tăng trưởng nông nghiệp .
Quy mô dân số : 8.000 người .
Quy mô đất kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn : 220 ha .

d. Xã Phước Hội :

Tính chất : Chủ yếu tăng trưởng nông nghiệp và những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phối hợp du lịch .
Quy mô dân số : 8.000 người .
Quy mô đất thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn : 165 ha .

e. Xã Long Mỹ :

Tính chất : Chủ yếu tăng trưởng nông nghiệp và những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phối hợp du lịch .
Quy mô dân số : 6.000 người .
Quy mô đất thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn : 200 ha .

5.5. Định hướng tăng trưởng công nghiệp

Phát triển khu công nghiệp Đất Đỏ I, cụm CN-TTCN Lộc An, … ưu tiên tăng trưởng công nghiệp chế biến, công nghiệp đa ngành ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với thiên nhiên và môi trường, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nguồn năng lượng và tạo nhiều giá trị ngày càng tăng ; góp thêm phần lôi cuốn góp vốn đầu tư quốc tế và tạo việc làm cho người lao động .

5.6. Định hướng tăng trưởng khoảng trống nông nghiệp

Không gian tăng trưởng nông nghiệp phân bổ hầu hết tại những xã Long Tân, Phước Long Thọ, Láng Dài, xu thế tăng trưởng nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm & hàng hóa chuyên canh cây ăn trái, rau màu, … nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt .
Hoàn chỉnh mạng lưới hệ thống khu công trình thủy lợi theo như Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 đã phê duyệt, Giao hàng tăng trưởng sản xuất nông nghiệp trên địa phận huyện, trong đó chú trọng những khu công trình chính gồm :
– Nâng cấp những hồ : Suối Môn, Suối Giàu, Đá Bàng và Lồ Ồ .
– Kiên cố hóa những hệ thống kênh chính gồm : kênh cấp I hồ Đá Bàng, kênh cấp I N7, kênh cấp I hồ Suối Giàu, kênh tiêu Bà Đáp .
– Hoàn thành vững chắc hóa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng, nhất là khu vực tưới của mạng lưới hệ thống thủy lợi Sông Ray .

5.7. Định hướng những vùng du lịch, vùng cảnh sắc, bảo tồn vạn vật thiên nhiên

– Khai thác hiệu suất cao những tiềm năng về cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn sự đa dạng sinh học, … lôi cuốn những dự án Bất Động Sản ship hàng du lịch biển, du lịch sinh thái xanh, du lịch thăm quan, nghỉ ngơi, du lịch văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc, …
– Hạn chế thiết kế xây dựng khu vực có rủi ro tiềm ẩn sụt lún do tác động ảnh hưởng đổi khác khí hậu và nước biển dâng tại những khu vực ven biển, hồ có rủi ro tiềm ẩn sụt lún, không không thay đổi nền đất .
– Các mẫu sản phẩm du lịch chính : Du lịch biển, Du lịch văn hóa truyền thống lịch sử vẻ vang, Du lịch sinh thái xanh .

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

6.1. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

– Giải pháp quy hoạch cao độ nền
Đối với những vùng có cao độ trên 3,00 m, đề xuất giữ lại tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san ủi khi thật thiết yếu. Tổ chức nền thiết kế xây dựng theo dạng giật cấp. Mạng lưới đường phong cách thiết kế bám sát địa hình tự nhiên với độ dốc dọc idọc ≤ 10 % .
Đối với khu vực vùng trũng phía Đông Nam, đồng bằng ven sông chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp bởi chính sách thủy triều và diễn biến mực nước biển dâng, cao độ kiến thiết xây dựng phải bảo vệ bảo đảm an toàn cho đô thị và những điểm dân cư, tần suất phong cách thiết kế tương thích với cấp đô thị, đặc thù khu vực thiết kế xây dựng và phải tuân thủ QCXDVN 01 : 2008 : đô thị loại V quy hoạch cao độ nền ứng với tần suất phong cách thiết kế là P = 10 % .
– Cao độ thiết kế xây dựng được xác lập theo công thức chung :
+ Đối với khu vực kiến thiết xây dựng gia dụng : Hxd ≥ HP % + 0,3 ( m ) .
+ Đối với khu vực thiết kế xây dựng công nghiệp : Hxd ≥ HP % + 0,5 ( m ) .
+ Đường giao thông vận tải :
+ Độ dốc ngang : 2 % .
+ Độ dốc dọc tối thiểu : 0,3 % .
+ Độ dốc dọc tối đa : 10 % .
+ Chiều cao bó vỉa : 0,20 m .
+ Hướng đổ dốc : từ phía Bắc, Tây, Nam về phía Đông Nam .
– Giải pháp quy hoạch thoát nước mặt :
+ Ưu tiên tăng cấp, trùng tu, thiết kế xây dựng mới những hồ đập chứa nước để làm hồ điều tiết cho huyện trong mùa mưa lũ, ngăn ngừa lũ về đồng bằng ngay từ vùng núi. Trong đó cần ưu tiên góp vốn đầu tư : Nâng cấp những hồ đập hiện hữu như hồ Đá Bàng, hồ Suối Môn, hồ Lồ Ô, hồ Bút Thiền, hồ Sở Bông ; thiết kế xây dựng những hồ đập mới trong tương lai khi tăng trưởng huyện, làm giảm diện tích quy hoạnh tiêu thoát nước tự nhiên .
+ Đối với những vùng đồi núi sử dụng mạng lưới hệ thống mương xây đậy nắp đan phối hợp với mương mình thang phía chân núi và những cống qua đường chịu lực khi kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thoát nước mưa .
+ Đối với khu vực vùng trũng, đồng bằng, ưu tiên sử dụng mạng lưới hệ thống cống ngầm để tổ chức triển khai thoát nước mưa .
+ Xây dựng mới những tuyến cống thoát nước mưa để bảo vệ thoát nước mưa triệt để cho khu vực, tránh ngập úng cục bộ .
+ Mật độ cống : đô thị loại 5 đạt ≥ 60 % đường có mạng lưới hệ thống thoát nước mưa .
+ Hướng thoát : từ giữa những tiểu khu ra chung quanh và về phía sông rạch gần nhất theo hướng có lợi nhất về mặt thủy lực .

6.2. Định hướng quy hoạch giao thông vận tải

Định hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống giao thông vận tải huyện Đất Đỏ tuân thủ Quy hoạch toàn diện và tổng thể giao thông vận tải vận tải đường bộ trên địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2020, xu thế đến năm 2030 đã được phê duyệt. Hệ thống giao thông vận tải vùng huyện Đất Đỏ xác lập khá đầy đủ mạng lưới hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và đường nối với những khu vực sản xuất theo pháp luật tại Quyết định số 4927 / QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải đường bộ và Quyết định số 1509 / QĐ-BGTVT ngày 08/7/2011 .

a. Giao thông đường bộ

– Trục QL. 55 liên kết Bà Rịa – Vũng Tàu – Bình Thuận : Cấp hạng kỹ thuật đường cấp III, 2 làn xe .
– Các đường tỉnh gồm :
+ Đường tỉnh ĐT. 996 ( Tỉnh lộ 765 ) : Điểm đầu giao ĐT. 994 tại huyện Đất Đỏ, điểm cuối giáp ranh huyện Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai. Chiều dài toàn tuyến 28,3 km .
+ Đường tỉnh ĐT. 994 ( Đường ven biển ) : Điểm đầu giao với đường Vành đai 4 tại thị xã Phú Mỹ, điểm cuối giao với Quốc lộ 55 tại huyện Xuyên Mộc. Chiều dài toàn tuyến 78,5 km .
+ Đường tỉnh ĐT. 997 ( Tỉnh lộ 992C – Lộc An – Xuân Sơn ) : Điểm đầu giao với ĐT. 994 tại huyện Đất Đỏ, điểm cuối giáp ranh huyện Cẩm Mỹ tại tỉnh Đồng Nai. Chiều dài toàn tuyến 27,7 km .
+ Đường tỉnh ĐT. 993 ( Hòa Long – Long Tân – Phước Tân ) : Điểm đầu giao đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, điểm cuối giao ĐT. 998 tại huyện Xuyên Mộc. Chiều dài toàn tuyến 20,8 km .
+ Đường tỉnh ĐT. 996B ( Tỉnh lộ 44A mới và Tỉnh lộ 44A cũ ) : Điểm đầu giao với Quốc lộ 55 tại huyện Long Điền, điểm cuối giao với ĐT. 994 tại huyên Long Điền. Chiều dài toàn tuyến 14,5 km .
+ Đường tỉnh ĐT. 996C ( Tỉnh lộ 44B ) : Điểm đầu giao với Quốc looj 55 cũ tại huyện Long Điền, điểm cuối giao với ĐT. 996 tại huyện Đất Đỏ. Chiều dài toàn tuyến 8,6 km .

– Các đường huyện gồm:

Đường Tam Phước – Phước Hải ( ĐH. 41 ) : Điểm đầu tại ranh huyện Long Điền ( xã Long Mỹ ), điểm cuối giao với đường ĐT. 994 tại thị xã Phuớc Hải. Chiều dài toàn tuyến 3,2 km .
Đường Đất Đỏ – Phước Hội – Lộc An ( ĐH. 42 ) : Điểm đầu giao ĐT. 996C tại thị xã Đất Đỏ, điểm cuối giao với ĐH. 43 ( đường Láng Dài – Lộc An ) tại xã Lộc An. Chiều dài toàn tuyến 12 km .
Đường Láng Dài – Lộc An ( ĐH. 43 ) : Điểm đầu giao ĐT. 993 tại xã Láng Dài, điểm cuối giao ĐT. 994 tại xã Lộc An. Chiều dài toàn tuyến 8,2 km .

– Công trình phục vụ giao thông: Xây dựng mới các bến xe đạt tiêu chuẩn quy định. Tập trung xây dựng bến xe khách tại thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải.

Bảng 6. Quy hoạch hệ thống bến xe khách, bãi đỗ xe trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Stt

Tên bến xe

Quy mô

Loại bến xe khách

Vị trí

I

Bến xe khách
1 Bến xe huyện Đất Đỏ 0,5 ha Loại IV Gần khu vực cống Dầu, xã Phước Long Thọ, cách ngã tư Đất Đỏ khoảng chừng 2 km, sát quốc lộ 55
2 Bến xe Phước Hải 0,63 ha Loại III Giáp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phước Hải và chợ Phước Hải
3 Bến xe Đất Đỏ 0,88 ha Loại IV
4 Bến xe Lộc An 0,5 ha Loại IV Tại thị xã Lộc An, sát đường ven biển ĐT. 994

II

Bãi đậu xe xe hơi
1 Bãi số 1 0,36 ha Gần khu vui chơi giải trí công viên Võ Thị Sáu và chợ Đất Đỏ
2 Bãi số 2 0,33 ha Trong khu vui chơi giải trí công viên tiệc tùng Đền Cá Ông
3 Bãi số 3 1,92 ha Trong khu TT thương mại Đất Đỏ

b. Đường hàng không

Hình thành trường bay Đất Đỏ tại xã Láng Dài có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 250 ha, cấp 4C ( Sân bay chuyên dùng ship hàng cho tăng trưởng du lịch, do Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dự án Hồ Tràm tự kêu gọi vốn góp vốn đầu tư ) .

c. Đường thủy

Huyện Đất Đỏ có cảng cá tại xã Lộc An được khai công thiết kế xây dựng ngày 29/12/1999 và đưa vào sử dụng năm 2000, là cảng cá văn minh với chiều dài cầu cảng 200 m .

6.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước

a. Chỉ tiêu và nhu yếu dùng nước :
– Tiêu chuẩn cấp nước hoạt động và sinh hoạt đô thị : 100 lít / người / ngày .
– Tiêu chuẩn cấp nước hoạt động và sinh hoạt nông thôn : 80 lít / người / ngày .
– Tiêu chuẩn cấp nước dịch vụ công cộng : 10 % Qsh .
– Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp : 30 m3 / ha .
– Lượng nước rò rỉ dự trữ chiếm 20 % tổng lượng nước cấp .

Bảng 7. Thống kê nhu cầu cấp nước sinh hoạt đô thị và điểm dân cư nông thôn.

Stt

Tên đô thị/ xã

Dân số (người)

Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)

Năm 2030

2040

2050

2030

2040

2050

1 Thị trấn Đất Đỏ 26.000 32.000 35.000 3.100 3.800 4.200
2 Thị trấn Phước Hải 35.000 40.000 50.000 4.200 4.800 5.900
3 Thị trấn Lộc An 6.000 8.000 10.000 700 1.000 1.200
4 Xã Long Tân 8.500 9.000 9.000 800 900 900
5 Xã Phước Long Thọ 4.500 5.000 5.000

400

500 500
6 Xã Láng Dài 7.500 8.000 8.000 700 800 800
7 Xã Phước Hội 7.500 8.000 8.000 700 800 800
8 Xã Long Mỹ 5.000 5.000 6.000 500 500 500

Tổng lượng nước cấp (m3/ngày)

11.100 13.100 14.800

– Ngoài ra, theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, cần phải bảo vệ một lượng nước chữa cháy cho từng khu vực : với 01 đám cháy ( qcc = 15 l / s ) liên tục trong 03 giờ, Qccmax = 162 m3 .
– Lượng nước cấp cho những cụm công nghiệp phân bổ theo từng khu vực, tùy thuộc vào quy mô sản xuất với tổng lượng nước cấp 4.700 m3 / ngày .
b. Nguồn nước cấp
– Theo quy hoạch cấp nước vùng tỉnh, khu vực huyện Đất Đỏ sẽ được cấp nước từ nhà máy sản xuất nước Đá Bàng ( Long Tân ), hiệu suất 20.000 m3 / ngày .
– Trong quy trình tiến độ thời gian ngắn, huyện Đất Đỏ sử dụng nguồn nước từ xí nghiệp sản xuất nước ngầm Long Tân, hiệu suất 7.000 m3 / ngày, phân phối nhu yếu dùng nước của huyện .
– Trong quá trình dài hạn, nguồn nước cấp cho huyện Đất Đỏ lấy từ nhà máy sản xuất nước Sông Ray, hiệu suất 450.000 m3 / ngày .
– Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung chuyên sâu nằm trong đô thị thì được cấp nước chung với mạng lưới cấp nước đô thị. Những nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất nhỏ nằm rải rác trong vùng ( không thuộc đô thị ), tùy thuộc vào tiềm năng nguồn nước của từng khu vực mà lựa chọn nguồn nước cấp cho từng khu công nghiệp một cách thích hợp và bảo đảm an toàn .
c. Mạng lưới cấp nước
– Mạng lưới cấp nước cho từng khu vực phong cách thiết kế theo mạng vòng, phối hợp mạng cụt, bảo vệ cấp nước bảo đảm an toàn và linh động .
– Tuyến ống cấp nước được sắp xếp dưới hè đường, nằm phía trước những khu công trình để thuận tiện cho việc phân phối nước .
– Các tuyến ống cấp nước sử dụng ống nhựa HDPEÆ114 – Æ300 .
– Bố trí những trụ cứu hỏa Æ100 – Æ150 dọc theo mạng đường ống cấp nước, tại những vị trí ngã 3, ngã 4 đường, với bán kính ship hàng 100 – 150 m, bảo vệ cho việc lấy nước chữa cháy thuận tiện. ( biểu lộ chi tiết cụ thể trong những bản đồ quy hoạch cấp thấp hơn ) .

6.4. Quy hoạch thoát nước thải và giải quyết và xử lý chất thải rắn

a. Quy hoạch thoát nước thải

Bảng 8. Dự báo lượng nước thải sinh hoạt đô thị và điểm dân cư nông thôn

Stt

Tên đô thị/ xã

Dân số (người)

Lượng nước thải (m3/ngày)

Năm 2030

2040

2050

2030

2040

2050

1 Thị trấn Đất Đỏ 26.000 32.000 35.000 2.100 2.500 2.800
2 Thị trấn Phước Hải 35.000 40.000 50.000 2.800 3.200 4.000
3 Thị trấn Lộc An 6.000 8.000 10.000 500 600 800
4 Xã Long Tân 8.500 9.000 9.000 500 600 600
5 Xã Phước Long Thọ 4.500 5.000 5.000 300 300 300
6 Xã Láng Dài 7.500 8.000 8.000 500 500 500
7 Xã Phước Hội 7.500 8.000 8.000 500 500 500
8 Xã Long Mỹ 5.000 5.000 6.000 300 300 300

Tổng lượng nước thải (m3/ngày)

7.500

8.500

9.800

– Quy hoạch mạng lưới hệ thống thoát nước thải riêng cho khu vực những đô thị mới .
– Xây dựng trạm giải quyết và xử lý nước thải đô thị Đất Đỏ Q = 3.000 m3 / ngày, diện tích quy hoạnh 2 ha ;
– Đô thị Lộc An và xã Phước Hội Q = 1.000 m3 / ngày ; diện tích quy hoạnh 1 ha .
– Đô thị Phước Hải và một phần xã Long Mỹ, nước thải được đưa về trạm giải quyết và xử lý nước thải thị xã Phước Hải Q = 4.500 m3 / ngày, diện tích quy hoạnh khoảng chừng 2 ha .
– Nước thải từ nhà dân, những khu công trình công cộng phải được giải quyết và xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra cống gom. Sau đó, nước thải được dẫn về trạm giải quyết và xử lý nước thải tập trung chuyên sâu để xứ lý theo tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra thiên nhiên và môi trường .
– Các điểm dân cư nông thôn, nước thải thoát theo mạng lưới hệ thống mương rãnh thoát nước mưa. Các hộ dân xa TT xã, không có mạng lưới hệ thống thoát nước mưa, nước thải thoát theo hình thức tự thấm. Quy định mỗi hộ dân đều có bể tự hoại phong cách thiết kế đúng tiêu chuẩn để hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên .
– Các cụm công nghiệp kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thoát nước thải riêng. Xử lý theo đúng tiến trình pháp luật của Bộ Tài nguyên Môi trường .
– Mạng lưới đường cống thoát nước thải sử dụng cống bê tông cốt thép D300 và D400. Các tuyến cống thoát nước thải được đi dưới vỉa hè .
b. Xử lý chất thải rắn, nghĩa trang
– Rác thải
+ Tiêu chuẩn thải rác thải hoạt động và sinh hoạt : 0,8 kg / người. ngày .
+ Tỷ lệ thu gom rác thải : 85 % .
+ Tổng lượng rác thải : 84 tấn / ngày .
+ Rác thải được thu gom và luân chuyển đến khu giải quyết và xử lý chất thải rắn của huyện tại xã Láng Dài, diện tích quy hoạnh quy hoạch 52 ha. Đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý rác bảo vệ vệ sinh môi trường tự nhiên theo hướng tái sử dụng, chế biến phân vi sinh và sản xuất nguồn năng lượng điện .
+ Do vị trí khu giải quyết và xử lý chất thải rắn nằm trong địa phận của huyện, khoảng cách đến những đô thị và điểm dân cư từ 5-10 km, nên rác thải được thu gom luân chuyển trực tiếp bằng những xe tải chuyên được dùng về khu giải quyết và xử lý rác .
+ Chất thải rắn những khu công nghiệp được thu gom luân chuyển về khu giải quyết và xử lý chất thải rắn công nghiệp tại xã Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ .
+ CTR tại những trạm y tế xã và bệnh viện huyện được thu gom giải quyết và xử lý tại khu giải quyết và xử lý chất thải rắn Tóc Tiên .
– Nghĩa trang :
+ Với tiêu chuẩn đất nghĩa trang : 0,06 ha / 1000 người. Nhu cầu đất nghĩa trang là : 8 ha. Người chết được chôn cất tại nghĩa trang tập trung chuyên sâu của huyện tại xã Phước Hội, diện tích quy hoạnh 19 ha ( theo quy hoạch vùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) .
+ Các nghĩa trang trong đô thị hoặc gần khu dân cư cần di tán về nghĩa trang tập trung chuyên sâu của Huyện, tách biệt khu dân cư, quản trị tốt về quy hoạch, không ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, không tác động ảnh hưởng mỹ quan và thiết kế xây dựng hình ảnh thân thiện cho nghĩa trang. Khuyến khích người dân bỏ dần hình thức hung táng truyền thống cuội nguồn, chuyển sang hình thức hỏa táng và cát táng .

6.5. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

– Phụ tải điện :

Bảng 9. Tổng hợp phụ tải điện vùng huyện Đất Đỏ.

Stt

Hạng mục

Đơn vị

Số lượng

2030

2040

1 Công suất điện gia dụng MW 19,89 21,32
2 Công suất điện công nghiệp MW 83,20 83,20
3 Điện năng gia dụng triệu kWh / năm 50,70 18,59
4 Điện năng công nghiệp triệu kWh / năm 332,80 332,80
5 Hệ số đồng thời 0,65 0,65
6 Mức tổn hao và dự trữ % 15 15
7 Tổng hiệu suất điện nhu yếu MW 77,06 78,13
8 Tổng điện năng nhu yếu triệu kWh / năm 286,67 262,66

– Nguồn điện :

+ Hiện nay vùng huyện Đất Đỏ chưa có trạm biến áp 110/22kV, nguồn cấp điện chủ yếu cho huyện Đất Đỏ được cấp điện bởi nguồn điện lưới quốc gia qua tuyến 22kV từ các trạm biến áp 110/22kV Xuyên Mộc và trạm biến áp 110/22kV Long Đất cấp tới thông qua các đường như QL 55, ĐT.44A, ĐT.52, đường Ven Biển,…
+ Với quy mô dân số đô thị, các xã nông thôn và các khu công nghiệp dự kiến đến năm 2030, 2040 vùng huyện Đất Đỏ cần xây dựng mới trạm biến áp 110kV để đảm bảo cung cấp điện cho huyện, dự kiến xây dựng trạm 110kV Đất Đỏ là 2x25MVA (đến năm 2025) và sau năm 2025 nâng cấp công suất trạm biến áp Đất Đỏ lên 2x63MVA để đủ cung cấp điện cho các khu thị trấn, các khu đô thị xây dựng mới, nông thôn và các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

6.6. Quy hoạch mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc

– Dự báo nhu yếu máy điện thoại cảm ứng :

Bảng 10. Dự báo nhu cầu máy điện thoại huyện Đất Đỏ đến năm 2040

Stt

Hạng mục

Số lượng (người, ha)

Dự kiến thuê bao (người-thuê bao/ha)

Số thuê bao cần thiết

Năm 2030

Năm 2040

 

Năm 2030

Năm 2040

1 Dân số 83.000 87.000 4 người / 1 thuê bao 20.750 21.750
2 Đất khu công nghiệp 640 640 10 thuê bao / ha 6.400 6.400
3 Tổng thuê bao 27.150 28.150
4 Dự phòng 10 % 2.715 2.815
5 Thuê bao thiết yếu 29.865 30.965

– Hệ thống thông tin liên lạc
+ Phát triển mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc huyện Đất Đỏ theo xu thế chung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc huyện Đất Đỏ đồng điệu với mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .
+ Dự kiến kiến thiết xây dựng mới những tổng đài bưu điện ở những khu công nghiệp lớn, TT những xã thiết kế xây dựng mới để ship hàng người dân trong khu quy hoạch và những khu vực lân cận, đồng nhất với mạng lưới hệ thống đang khai thác trên mạng, gồm có cả những trang thiết bị phụ trợ như : trạm BTS, máy phát điện dự trữ, mạng lưới hệ thống tiếp đất và chống sét, trạm điện, mạng lưới hệ thống báo cháy, …
+ Nâng cấp dung tích những tổng đài bưu điện hiện hữu để Giao hàng người dân trong khu vực được tốt hơn .

6.7. Hệ thống thủy lợi

Huyện Đất Đỏ được hưởng lợi từ 7 hồ chứa, một đập dâng, một hệ thống kênh tiêu và một số ít khu công trình nhỏ. Một số thông số kỹ thuật kỹ thuật chính những khu công trình hồ đập như sau :

Bảng 11. Thống kê các công trình hồ đập có liên quan đến huyện Đất Đỏ.

Stt

Tên công trình

Địa điểm xây dựng

Dung tích nước (triệu m3)

DT tưới thiết kế (ha)

DT tưới thực tế (ha)

CSTT/CSTK (%)

1 Hồ sông Ray Châu Đức, Xuyên Mộc 196,00 9.157
2 Đập sông Ray Láng Dài 800 620 77,50
3 Hồ Suối Giàu Suối Rao 11,30 1.000 300 30,00
4 Hồ Lồ ồ Long Tân, Láng Dài 5,00 300 100 33,33
5 Hồ Đá Bàng Long Tân, Long Phước 11,05 1.300 650 50,00
6 Hồ Suối Môn Long Tân 1,40 350 100 28,57
7 Hồ Bút Thiền Long Mỹ, An Ngãi 2,30 250 60 24,00
8 Hồ Sở Bông Phước Hải 0,68 20 20 100,00
9 Tổng cộng 227,73 13.177 1.850

– Hệ thống kênh quan trọng trên địa phận huyện Đất Đỏ gồm những kênh cấp I : kênh hồ Đá Bàng, kênh hồ Suối Giàu, kênh N7, kênh Bà Đáp .
– Trong thời hạn tới, cần hoàn hảo mạng lưới hệ thống khu công trình thủy lợi theo như Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 đã phê duyệt, Giao hàng tăng trưởng sản xuất nông nghiệp trên địa phận huyện, trong đó chú trọng những khu công trình chính gồm :
– Nâng cấp những hồ : Suối Môn, Suối Giàu, Đá Bàng và Lồ Ồ .
– Kiên cố hóa những hệ thống kênh chính gồm : kênh cấp I hồ Đá Bàng, kênh cấp I N7, kênh cấp I hồ Suối Giàu, kênh tiêu Bà Đáp .

7. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

Các chương trình, dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư cho tăng trưởng vùng trong quá trình tới tương quan đến công tác làm việc quy hoạch gồm :

Bảng 12. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

Chương trình phát triển

Các dự án ưu tiên đầu tư

Nguồn vốn

Phát triển đô thị Lập Đề án xây dựng thị xã Lộc An Chi tiêu
Xác định những vùng dự án Bất Động Sản khu đô thị mới Chi tiêu
Điều chỉnh QHC thị xã Đất Đỏ Chi tiêu
Điều chỉnh QHC thị xã Phước Hải Chi tiêu
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Dự án tăng trưởng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với kỹ thuật cao và ứng dụng công nghệ sinh học cho việc nuôi tôm . Ngân sách chi tiêu + doanh nghiệp
Phát triển thương mại, du lịch Xây dựng Trung tâm thương mại – dịch vụ cấp huyện tại thị xã Đất Đỏ Doanh nghiệp
Du lịch sinh thái xanh nông nghiệp xã Phước Hội, Long Mỹ Doanh nghiệp
Thúc đẩy tăng trưởng những dự án Bất Động Sản khu du lịch ven biển Phước Hải, Lộc An Doanh nghiệp
Phát triển công nghiệp Dự án sơ tán những xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trường tự nhiên ra khỏi khu dân cư . giá thành + doanh nghiệp
Thúc đẩy tiến hành hoàn thành xong hạ tầng và lôi cuốn góp vốn đầu tư vào KCN Đất Đỏ I và cụm CN-TTCN Lộc An .
Phát triển mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật Đầu tư kiến thiết xây dựng quốc lộ 55 ( đoạn tránh thị xã Đất Đỏ ) Ngân sách chi tiêu
Nâng cấp đường ven biển Phước Hải – Lộc An giá thành
Xây dựng đường Lộc An – Láng Dài nối dài Đầu tư BOT, BT
Xây dựng đường tỉnh ĐT. 992C ( Lộc An – Suối Rao ) Ngân sách chi tiêu + xã hội hóa
Hạ tầng kỹ thuật thị xã Đất Đỏ Chi tiêu + xã hội hóa
Hạ tầng kỹ thuật thị xã Phước Hải Chi tiêu + xã hội hóa
Hệ thống thu gom và giải quyết và xử lý nước thải thị xã Đất Đỏ Ngân sách chi tiêu
Hệ thống thu gom và giải quyết và xử lý nước thải thị xã Phước Hải Ngân sách chi tiêu
Bãi chứa rác thải và nhà máy sản xuất giải quyết và xử lý rác thải xã Láng Dài giá thành
Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Tăng cường những giải pháp ứng phó biến hóa khí hậu Chi tiêu + doanh nghiệp
Tăng cường trấn áp, giải quyết và xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tự nhiên do nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy cơ tiềm ẩn trong KCN, cụm CN . Ngân sách chi tiêu + doanh nghiệp
Kiểm soát hoạt động giải trí sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy hải sản Chi tiêu

8. Giải pháp thực hiện quy hoạch

– Các cơ chế chính sách phát triển vùng: Huyện Đất Đỏ được quản lý đầu tư phát triển theo các định hướng của vùng tỉnh BR – VT, trong đó liên kết chặt chẽ với các đô thị cùng thuộc tiểu vùng đô thị Trung tâm tỉnh BR – VT.

– Các chính sách tặng thêm khuyến khích
+ Phát huy nội lực, tăng nhanh việc lôi cuốn góp vốn đầu tư trong nước và quốc tế ; tranh thủ sự trợ giúp của nhà nước và những Bộ, Ngành Trung ương để góp vốn đầu tư tăng trưởng kiến trúc kỹ thuật và xã hội ; tương hỗ thôi thúc những nguồn lực góp vốn đầu tư về giao thông vận tải, những khu kinh tế tài chính, du lịch, đô thị .
+ Để quản lý và vận hành hiệu suất cao theo quy hoạch vùng, cần có những chính sách tặng thêm khuyến khích lôi cuốn tăng trưởng điều kiện kèm theo hạ tầng xã hội và kỹ thuật, tương hỗ thôi thúc những nguồn lực góp vốn đầu tư về giao thông vận tải, những khu đô thị mới, những khu công trình dịch vụ huấn luyện và đào tạo, văn hóa truyền thống vui chơi .
– Về quản trị nhà nước
+ Có chính sách để quản lý và vận hành lồng ghép những quy hoạch ngành trên địa phận huyện thống nhất trong thể khoảng trống để tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu suất cao nguồn lực kinh tế tài chính và đất đai .
+ Quản lý đô thị theo phân cấp và có sự tham gia của những cơ quan quản trị trình độ để lựa chọn góp vốn đầu tư, đặc biệt quan trọng so với những khu đặc trưng hoặc quy mô lớn .
– Lập kế hoạch để tiến hành triển khai quy hoạch vùng .
+ Gồm những chương trình tiếp thị, ra mắt quy hoạch, lôi kéo góp vốn đầu tư và những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư cần được thống nhất tuân thủ những vùng công dụng đã được xác lập trong quy hoạch vùng .
+ Những khuôn khổ quan trọng như những tuyến giao thông vận tải chính, đầu mối hạ tầng kỹ thuật cần sắp xếp nguồn vốn ngân sách để triển khai đồng thời có chính sách tương thích để tăng nhanh xã hội hóa trong góp vốn đầu tư .
+ Thực hiện kiểm soát và điều chỉnh những quy hoạch ngành theo những tiềm năng và chương trình của quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng ; đồng thời, định kỳ 5 năm cần theo dõi update, bổ trợ kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng cho tương thích với tình hình tăng trưởng của tỉnh .
9. Quy dịnh quản trị theo quy hoạch vùng : Được phát hành kèm theo, quy dịnh đơn cử nguyên tắc tăng trưởng, quản trị trấn áp khoảng trống, kiến trúc, cảnh sắc, khu vực đô thị và nông thôn, khu vực đặc trưng … trong khoanh vùng phạm vi đồ án quy hoạch thiết kế xây dựng vùng huyện Đất Đỏ .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

– Ủy Ban Nhân Dân huyện Đất Đỏ có nghĩa vụ và trách nhiệm :
+ Tổ chức công bố công khai minh bạch đồ án Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng huyện theo lao lý ;
+ Tổ chức thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh, update bổ trợ những nội dung quy hoạch trong những đồ án quy hoạch và lao lý quản trị tương quan đã phát hành tương thích với nội dung Đồ án và Quy định quản trị theo đồ án Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng huyện được phê duyệt ;
+ Phối hợp với những Sở, Ngành tương quan điều tra và nghiên cứu thiết kế xây dựng kế hoạch để thực thi quy hoạch theo quá trình và trình tự ưu tiên .

– Các Sở, Ngành liên quan căn cứ quy hoạch được duyệt, phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của địa phương đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *