Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp | https://datxuyenviet.vn

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Tải về

Bản in

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục tiêu sử dụng sang đất phi nông nghiệp Ɩà gì ? Mẫu bảng kê khai gồm những nội dung nào ? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé .

Mẫu bảng kê khai về diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

  • 1.Định nghĩa mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp Ɩà gì?
  • 2.Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

1.Định nghĩa mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp Ɩà gì?

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục tiêu sử dụng sang đất phi nông nghiệp Ɩà mẫu bảng kê khai được lập ra để kê khai về diện tích đất trồng lúa chuyển mục tiêu sử dụng sang đất phi nông nghiệp . Mẫu nêu rõ nội dung kê khai , diện tích đất kê khai .. . Mẫu được phát hành theo Nghị định 62/2019 / NĐ-CP c ̠ ủa ̠ nhà nước .

2.Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Kính gửi: Sở Tài nguyên ѵà Môi trường tỉnh/thành phố:………….
(Phòng Tài nguyên ѵà Môi trường huyện, thành phố, thị xã)

1 . Tên cơ quan / tổ chức triển khai / hộ mái ấm gia đình / cá thể kê khai : ……………………………………………..2 . Địa chỉ : …………………………………………………………………… … …….. … ……………………..3 . Địa điểm tịch thu đất : ……………………………………………………………… … ………………….

Vị trí / Địa điểm đất Diện tích( mét vuông ) Ghi chú
Vị trí 1 : số thửa … … … .. ; số tờ map … … … … .. ; xã ( phường , TT ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ;huyện ( TP , TX ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Vị trí 1 : số thửa … … … … …. ; số tờ map … … … … … .. ; xã ( phường , TT ) …………………………… ; huyện ( TP , TX ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vị trí 1 : số thửa … … … … …. ; số tờ map … … … … … .. ; xã ( phường , TT ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ;huyện ( TP , TX ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tổng cộng diện tích đất lúa chuyển đổi

Đề nghị Sở Tài nguyên ѵà Môi trường tỉnh / thành phố hoặc Phòng Tài nguyên ѵà Môi trường huyện , thành phố , thị xã xác lập diện tích đất trồng lúa nước chuyển sang mục tiêu phi nông nghiệp để ( tên cơ quan , tổ chức triển khai ) Ɩàm địa thế căn cứ để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật. / .

………, ngày…….tháng……năm…….
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/
HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *