Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) | TS24 Corp

Để lập báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn ( BC26 / AC ), trong ứng dụng TaxOnline ™ người dùng thực thi như sau :

– Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “QLHĐ
(1) > “Tình hình sử dụng hóa đơn(2) > tùy theo loại hình đơn vị và quy
định từ cơ quan thuế mà người dùng chọn lập tờ khai theo kỳ kê khai tháng hoặc
quý (3).

Đối với đơn vị mới thành lập và hoạt động
trong 1 năm thực hiện nộp theo kỳ kê khai tháng cho cơ quan Thuế quản lý. Sau 1
năm hoạt động thì có thể nộp theo kỳ kê khai quý.

– Chọn kỳ tính thuế > “Đồng ý”.

– Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau :

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai trên ứng dụng.

Cách 2: Tạo và nhập liệu vào file mẫu, nạp dữ liệu vào ứng dụng.

Chọn “File mẫu(1), chọn vị trí lưu file
và đặt lại tên file (2), chọn “Save (3).

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu theo đúng định dạng trong sheet “Hướng dẫn (1), nhập liệu xong thì chọn “Save(2) để
lưu lại và đóng file mẫu lại.

Vào ứng dụng TaxOnlineTM, chọn “Nạp dữ liệu(1), xuất hiện hộp thoại “Nhập dữ liệu từ file excel (2)”, chọn vào dấu “…” (3) để thưc hiện chọn file mẫu cần nạp dữ liệu (4) > chọn “Tải dữ liệu(5).

– Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung đã nhập liệu.

Lưu ý

– Đơn vị nếu chuyển địa bàn hoạt động sang
cơ quan Thuế quản lý mới, khi lập báo cáo thì chọn “Thêm phục lục (F8)”, mở
thêm phụ lục 3.10 để nhập liệu thông tin hóa đơn còn tồn đến thời điểm chuyển
đi.

– Trường hợp đơn vị giải thể hoặc lập tờ khai tại kỳ báo cáo cuối năm (Quý 4 hoặc Tháng 12), chọn mở thêm phụ lục 3.12 để nhập liệu và nộp kèm với tờ khai chính. Phụ lục 3.12 thay thế cho báo cáo quyết toán hóa đơn trước đây.

– Trường hợp lưu lại nội dung đã nhập liệu xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

– Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)