Kiểm tra thuế (Tax examination) là gì? Nội dung kiểm tra thuế

Kiểm tra thuế ( Tax examination ) là việc cơ quan thuế thực thi xem xét nhìn nhận việc chấp hành pháp lý của chủ thể nộp thuế ; xác định, tích lũy chứng cứ về hành vi vi phạm pháp lý thuế .taxesHình minh họa. Nguồn : discoveryrealtygroup

Kiểm tra thuế (Tax examination)

Định nghĩa

Kiểm tra thuế trong tiếng Anh là Tax examination. Kiểm tra thuế là việc cơ quan thuế tiến hành xem xét đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ thể nộp thuế; xác minh, thu thập chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Nội dung kiểm tra thuế

Kiểm tra thuế có thể được thực hiện tại trụ sở của cơ quan quản lí thuế hoặc trụ sở của Người nộp thuế.

(1) Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lí thuế

– Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lí thuế được triển khai liên tục so với những hồ sơ thuế nhằm mục đích nhìn nhận tính khá đầy đủ, đúng mực của những thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp lý về thuế của người nộp thuế .

– Khi kiểm tra hồ sơ thuế, công chức quản lí thuế thực hiện việc đối chiếu, so sánh nội dung trong hồ sơ thuế với các thông tin, tài liệu có liên quan, các qui định của pháp luật về thuế, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(2) Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

– Trường hợp hết thời hạn theo thông tin của cơ quan quản lí thuế mà người nộp thuế không báo cáo giải trình, bổ trợ thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ trợ hồ sơ thuế hoặc báo cáo giải trình, khai bổ trợ hồ sơ thuế không đúng .

– Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nếu cơ quan hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến nghĩa vụ thuế, số tiền thuế được miễn, số tiến thuế được giảm, số tiến thuế được hoàn thì cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu nhưng người nộp thuế không chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn mà không giải trình được.

– Các trường hợp kiểm tra sau thông quan, gồm có kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chọn mẫu để nhìn nhận việc tuân thủ pháp lý về thuế và kiểm tra so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan có tín hiệu vi phạm pháp lý về thuế .

– Các trường hợp xác định đối tượng kiểm tra theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế; kiểm tra đối với trường hợp có phát sinh dấu hiệu vi phạm pháp luật và các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề kiểm tra do thủ trưởng cơ quan quản lí thuế cấp trên quyết định.

Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế

Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế được qui định như sau: 

– Công bố quyết định hành động kiểm tra thuế khi khởi đầu thực thi kiểm tra thuế- Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, những tài liệu có tương quan, thực trạng trong thực tiễn trong khoanh vùng phạm vi, nội dung của quyết định hành động kiểm tra thuế- Thời hạn kiểm tra thuế không quá năm ngày thao tác, kể từ ngày công bố quyết định hành động kiểm tra ; trường hợp kiểm tra theo kế hoạch so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn không quá mười lăm ngày .

Trong trường hợp cần thiết, quyết định kiểm tra thuế được gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá thời hạn qui định.

– Lập biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn năm ngày thao tác, kể từ ngày hết thời hạn kiểm tra

– Xử lí theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lí theo kết quả kiểm tra

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thuế, NXB Tài chính; Tổng quan về thuế, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica)

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *