Văn phòng HĐND – UBND huyện

Vị trí, chức năng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ( sau đây viết tắt là Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu sự chỉ huy, quản trị về tổ chức triển khai biên chế và công tác làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về trình độ nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh .2. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về : Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ; tham mưu cho quản trị Ủy ban nhân dân về chỉ huy, quản lý của quản trị Ủy ban nhân dân ; phân phối thông tin Giao hàng quản trị và hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và những cơ quan nhà nước ở địa phương ; bảo vệ cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ; trực tiếp quản trị và chỉ huy hoạt động giải trí của Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả theo chính sách một cửa, một cửa liên thông ; hướng dẫn, đảm nhiệm hồ sơ của cá thể, tổ chức triển khai trên toàn bộ những nghành thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý và nhận tác dụng để trả cho tổ chức triển khai, cá thể .

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyên tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác ngoại vụ. Đối với các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

3. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự trù kinh phí đầu tư để hoạt động giải trí và được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo lao lý .

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thực thi những trách nhiệm, quyền hạn lao lý tại Nghị định số 37/2014 / NĐ-CP ngày 05/5/2014 của nhà nước về việc lao lý tổ chức triển khai những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đơn cử như sau :1. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ( sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyên ) thiết kế xây dựng những chương trình, kế hoạch công tác làm việc ; tổ chức triển khai theo dõi, đôn đốc, kiểm tra những cơ quan, ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai đúng chương trình, kế hoạch công tác làm việc đó .Tổng hợp, báo cáo giải trình định kỳ, đột xuất về hiệu quả triển khai những chương trình kế hoạch công tác làm việc ; đề xuất kiến nghị, yêu cầu giải pháp để thực thi có hiệu suất cao. Kịp thời báo cáo giải trình, tham mưu kiểm soát và điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác làm việc, cung ứng nhu yếu quản trị, chỉ huy, điều hành quản lý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện .2. Giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ huy tiến hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi những chương trình, kế hoạch công tác làm việc, những văn bản pháp lý của cơ quan quản trị Nhà nước cấp trên và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện .3. Trực tiếp tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ huy, điều hành quản lý, quản trị nhà nước về công tác làm việc ngoại vụ và công tác làm việc dân tộc bản địa ( so với địa phương chưa xây dựng phòng Dân tộc ) trên địa phận cấp huyện .4. Chủ trì, phối hợp hoặc đôn đốc những phòng, ban, địa phương tham mưu soạn thảo những đề án, báo cáo giải trình, tờ trình và những loại văn bản khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao, bảo vệ chất lượng và quá trình đề ra .

5. Kiểm tra, rà soát về quy trình, nội dung, thể thức, thẩm quyền đối với các hồ sơ do các cơ quan, đơn vị, địa phương trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện để ký ban hành văn bản hoặc cho ý kiến chủ trương.

Trong trường hợp những dự thảo văn bản, hồ sơ trình của những cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương chưa bảo vệ nhu yếu về thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nhu yếu cơ quan trình hoàn hảo lại dự thảo hoặc thực thi vừa đủ những trình tự, thủ tục theo lao lý ; trường hợp ý kiến đề nghị đó không được cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương trình thống nhất thì Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện báo cáo giải trình cho Thường trực Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện biết và chỉ huy .Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện được nhu yếu những cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương có tương quan cung ứng những tài liệu, thông tin, số liệu, văn bản có tương quan hoặc tham gia những cuộc họp, thao tác để nắm tình hình, thông tin ship hàng công tác làm việc chỉ huy, quản lý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện .6. Chủ trì, phối hợp những cơ quan có tương quan chuẩn bị sẵn sàng những nội dung, điều kiện kèm theo để ship hàng tổ chức triển khai những kỳ họp Hội đồng nhân dân, Hội nghị Ủy ban nhân dân thường kỳ và những hội nghị, cuộc họp, thao tác khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng pháp luật pháp lý. Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức triển khai những đợt giám sát và tiếp xúc cử tri .7. Tổ chức tích lũy, giải quyết và xử lý, quản trị, update thông tin ship hàng sự chỉ huy, quản lý, hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ; quản trị và duy trì hoạt động giải trí mạng tin học của Ủy ban nhân dân cấp huyện .8. Tham mưu cho quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Ban Tiếp công dân theo pháp luật của pháp lý .9. Trực tiếp quản trị và chỉ huy hoạt động giải trí của Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng theo chính sách một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân cấp huyện ; hướng dẫn, tiếp đón hồ sơ của cá thể, tổ chức triển khai trên tổng thể những nghành thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý và nhận tác dụng để trả cho tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật .10. Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ chức, quản trị công tác làm việc văn thư, tàng trữ của cơ quan theo đúng pháp luật ; ứng dụng công nghệ thông tin và bảo vệ bảo đảm an toàn, thông tin liên lạc ship hàng hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện .11. Phối hợp với Phòng Nội vụ, hướng dẫn về nhiệm vụ hành chính văn phòng, văn thư, tàng trữ so với công chức làm công tác làm việc văn phòng của những phòng, ban, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã .

12. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch, quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; ban hành và quản lý văn bản theo quy định. Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế công chức, cơ cấu tổ chức ngạch công chức, vị trí việc làm ; triển khai chính sách, chủ trương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng về trình độ nhiệm vụ so với công chức, người lao động thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị theo lao lý của pháp lý và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện .14. Quản lý, sử dụng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về kinh tế tài chính, gia tài được giao theo pháp luật. Bảo đảm những điều kiện kèm theo thao tác và tổ chức triển khai ship hàng những hoạt động giải trí công tác làm việc theo nhu yếu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, những Ban Hội đồng nhân dân, quản trị, những Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo chính sách lao lý .15. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo lao lý của pháp lý .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *