Câu hỏi thường gặp: Miễn thuế sử dụng đất…

Nội Dung:


Câu hỏi:
Căn cứ Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội Khóa XII về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội Khóa XIV về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Tôi xin hỏi vấn đề sau: Những người hiện đang nhận khoán (thuê) đất thuộc Lâm trường Phú Bình, huyện Phú Giáo (nay là Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương) có thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo Điều 1.3 Nghị quyết của Quốc hội hay không? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:
Cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/NQ-QH ngày 24/11/2010 của Quốc hội có quy định về đối tượng được miễn thuế sử dụng dất nông nghiệp như sau: “3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây: a) Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp); b) Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhân đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật”. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Bùi Văn Phương nhận khoán đất của Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương để sản xuất nông nghiệp thì được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nhận khoán. Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nhận khoán của Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương là hai nội dung khác nhau. Hiện nay Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để sử dụng vào mục đích đất rừng sản xuất và phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định. Đối với diện tích đất mà ông Bùi Văn Phương nhận khoán của Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương thì việc nộp tiền thuê đất được thực hiện theo hợp đồng nhận khoán đã ký kết với Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương: số tiền thuê đất phải nộp theo hợp đồng nhận khoán không thuộc phạm vi đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội. Trên đây là ý kiến trả lời của Cục Thuế về nội dung kiến nghị của ông Bùi Văn Phương.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *