Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

B XÂY DỰNG

—————–Số : 09/2019 / TT-BXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 ngày 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (sau đây viết tắt là dự án PPP) gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến xác định và quản trị chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thuộc những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án Bất Động Sản PPP .2. Các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến xác định và quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, xác định chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng làm địa thế căn cứ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với Nhà nước của những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn khác .

Chương II
SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 3. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng

1. Nội dung sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo pháp luật tại khoản 2, khoản 4 Điều 4 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14/8/2019 của nhà nước về quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( sau đây viết tắt là Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ), trong đó chi phí thiết kế xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và chi phí khác được lao lý đơn cử như sau :a ) Chi phí thiết kế xây dựng, chi phí thiết bị gồm những chi phí theo lao lý tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Thông tư này .

b) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, cụ thể như sau:
– Giám sát công tác khảo sát xây dựng;
– Tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình;
– Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;
– Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
– Lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng;
– Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
– Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng;
– Quản lý hệ thống thông tin công trình; Thu thập và cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
– Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;
– Lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình;
– Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;
– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
– Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu;
– Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng;
– Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;
– Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
– Tổ chức và thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Nghiệm thu, bàn giao công trình;
– Khởi công, khánh thành (nếu có), tuyên truyền quảng cáo;
– Xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng;
– Các công việc quản lý của cơ nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
– Các công việc quản lý dự án khác.

c) Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn khác nhau theo trình tự đầu tư xây dựng gồm: giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Cụ thể như sau:
– Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng.
– Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
– Thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ của dự án;
– Thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
– Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
– Thiết kế xây dựng công trình;
– Thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng;
– Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
– Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
– Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;
– Lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;
– Thẩm tra an toàn giao thông;
– Ứng dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) (nếu có);
– Tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn);
– Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);
– Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có);
– Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);
– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
– Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;
– Thực hiện các công việc tư vấn khác.
Riêng đối với chi phí khảo sát xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được xác định và quản lý như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng.

d) Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng định mức hoặc dự toán chi phí phù hợp với chế độ chính sách để thực hiện các công việc của dự án gồm các chi phí sau:
– Rà phá bom mìn, vật nổ;
– Bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng;
– Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình (nếu có);
– Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;
– Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ;
– Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (sau khi trừ giá trị sản phẩm thu hồi được);
– Các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định;

– .2. Đối với dự án Bất Động Sản chỉ nhu yếu lập Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, nội dung tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được pháp luật tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .3. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tăng trưởng chính thức ( gọi tắt là ODA ), dự án Bất Động Sản PPP thì ngoài những nội dung được thống kê giám sát trong sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nói trên còn được bổ trợ những khoản mục chi phí thiết yếu khác cho tương thích với đặc trưng, đặc thù của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng sử dụng nguồn vốn này theo những pháp luật pháp lý hiện hành có tương quan .

Điều 4. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

1. Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được xác định theo lao lý tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP. Trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo xác định quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng theo giải pháp thiết kế sơ bộ của dự án Bất Động Sản hoặc đã xác định được nhưng chưa có tài liệu suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình được công bố, sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng xác định trên cơ sở tài liệu chi phí của những dự án Bất Động Sản tựa như về loại, cấp khu công trình, quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng đã, đang triển khai và kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những chi phí thiết yếu khác, đồng thời được quy đổi chi phí cho tương thích với thời gian xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, khu vực thiết kế xây dựng và đặc thù, đặc thù của dự án Bất Động Sản .2. Đối với những dự án Bất Động Sản triển khai theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay ( turnkey ) thì chi phí thiết kế xây dựng, chi phí thiết bị trong sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được giám sát theo chiêu thức xác định từ khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng tính theo thiết kế sơ bộ là hầu hết, phối hợp với giải pháp sử dụng suất vốn góp vốn đầu tư hoặc tài liệu chi phí khu công trình tương tự như, bảo vệ nguyên tắc tính đúng, tính đủ để xác định dự trù gói thầu chìa khóa trao tay .3. Việc thẩm định và đánh giá và phê duyệt sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được lao lý như sau :a ) Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách thực thi theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư công và pháp lý về góp vốn đầu tư .b ) Đối với những dự án Bất Động Sản PPP thực thi theo lao lý của pháp lý về PPP .4. Căn cứ để xác định dự trù gói thầu chìa khóa trao tay thực thi theo pháp luật tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này. Người quyết định hành động góp vốn đầu tư thẩm định và đánh giá và phê duyệt dự trù gói thầu chìa khóa trao tay .5. Chi tiết những chiêu thức xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục số 1 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 5. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng

1. Tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được lập trên cơ sở nội dung báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng gồm : thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế cơ sở, quy chuẩn và tiêu chuẩn vận dụng, giải pháp công nghệ tiên tiến và kỹ thuật, thiết bị ; giải pháp về kiến trúc, cấu trúc chính của khu công trình ; giải pháp về thiết kế xây dựng và vật tư hầu hết, điều kiện kèm theo xây đắp khu công trình của dự án Bất Động Sản ; kế hoạch thực thi dự án Bất Động Sản và những nhu yếu thiết yếu khác tương thích với nội dung báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .2. Tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được xác định theo một trong những chiêu thức pháp luật tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP, đơn cử như sau :a ) Xác định từ khối lượng thiết kế xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch thực thi dự án Bất Động Sản, giải pháp tổ chức triển khai kiến thiết xu thế, điều kiện kèm theo thực tiễn thực thi dự án Bất Động Sản, những nhu yếu thiết yếu khác của dự án Bất Động Sản và mạng lưới hệ thống định mức, đơn giá kiến thiết xây dựng, những chính sách, chủ trương tương quan .b ) Xác định từ tài liệu chi phí những khu công trình tương tự như .c ) Xác định theo suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình .d ) Kết hợp những giải pháp pháp luật tại điểm a, b, c khoản này .3. Các chiêu thức lao lý tại điểm b, c khoản 2 Điều này chỉ sử dụng so với khu công trình thiết kế xây dựng phổ cập .4. Một số khoản mục chi phí thuộc nội dung chi phí thiết kế xây dựng, thiết bị, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, chi phí khác của dự án Bất Động Sản nếu chưa có lao lý hoặc chưa có cơ sở đo lường và thống kê được tại thời gian lập tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thì được bổ trợ và dự trù để đưa vào tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .5. Đối với những dự án Bất Động Sản thực thi theo hình thức hợp đồng thiết kế – phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến và thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình ( viết tắt là EPC ) ; thiết kế và kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình ( viết tắt là EC ) ; thiết kế và cung ứng thiết bị ( viết tắt là EP ) thì chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng phải được xác định trên cơ sở chiêu thức nêu tại điểm a khoản 2 Điều này là hầu hết và phối hợp với giải pháp khác .6. Chi tiết những chiêu thức xác định tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục số 1 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 6. Nội dung, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

1. Nội dung đánh giá và thẩm định tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo pháp luật tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .3. Thẩm quyền phê duyệt tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo lao lý tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .4. Mẫu báo cáo giải trình hiệu quả đánh giá và thẩm định, thẩm tra tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 7. Điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng

1. Việc kiểm soát và điều chỉnh sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng triển khai theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư công, pháp lý về góp vốn đầu tư và pháp lý về PPP .3. Mẫu báo cáo giải trình hiệu quả thẩm tra, đánh giá và thẩm định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 phát hành kèm theo Thông tư này .

Chương III DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng

1. Nội dung dự trù thiết kế xây dựng theo pháp luật tại Điều 8 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP. Các thành phần chi phí trong dự trù thiết kế xây dựng được lao lý đơn cử từ khoản 2 đến khoản 7 Điều này .2. Chi phí kiến thiết xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng và được pháp luật đơn cử như sau :a ) Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật tư ( kể cả vật tư do chủ đầu tư cấp ), chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị xây đắp .

b) Chi phí gián tiếp gồm:
– Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng, chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp.
– Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công.
– Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế như: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

c ) Thu nhập chịu thuế tính trước ( khoản doanh thu của doanh nghiệp kiến thiết xây dựng được dự trù trước trong dự trù kiến thiết xây dựng ) .d ) Thuế giá trị ngày càng tăng theo lao lý của Nhà nước .3. Chi phí thiết bị của khu công trình, khuôn khổ khu công trình gồm những khoản mục chi phí như lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .4. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản gồm những khoản mục chi phí như lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Thông tư này .5. Chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng như pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Thông tư này .6. Chi phí khác trong dự trù thiết kế xây dựng gồm những khoản mục chi phí như pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. Đối với dự án Bất Động Sản có nhiều khu công trình thì chi phí khác trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình không gồm có chi phí lãi vay trong thời hạn kiến thiết xây dựng ; chi phí rà phá bom mìn, vật nổ ; chi phí truy thuế kiểm toán ; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn góp vốn đầu tư ; chi phí điều tra và nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến tương quan đến dự án Bất Động Sản ; vốn lưu động khởi đầu so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại ; chi phí cho quy trình chạy thử không tải và có tải theo quá trình công nghệ tiên tiến trước khi chuyển giao ( trừ giá trị loại sản phẩm tịch thu được ) ; những khoản phí, lệ phí và một số chi phí khác đã tính cho dự án Bất Động Sản .7. Chi phí dự trữ gồm chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá trong thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình .

Điều 9. Phương pháp xác định dự toán xây dựng

1. Cơ sở xác định dự trù thiết kế xây dựng theo pháp luật tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .

2. Xác định chi phí xây dựng
Chi phí xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo các phương pháp nêu tại các điểm a, b dưới đây:

a) Tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình
– Chi phí trực tiếp gồm: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở khối lượng các công việc xây dựng và giá xây dựng công trình.
– Chi phí gián tiếp được xác định bằng tỷ lệ (%) hoặc lập dự toán chi phí theo hướng dẫn tại mục 3.1 Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
– Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp được hướng dẫn tại Bảng 3.11 Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
– Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước.
– Khối lượng các công tác xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED và chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. Phương pháp đo bóc khối lượng công tác xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
– Giá xây dựng công trình sử dụng để tính dự toán chi phí xây dựng có thể là giá xây dựng chi tiết hoặc giá xây dựng tổng hợp phù hợp với khối lượng công việc xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED và chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. Nội dung và phương pháp xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

b) Tính theo hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và giá của các yếu tố chi phí tương ứng
– Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp xác định theo khối lượng vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và giá của các yếu tố chi phí này.
– Khối lượng các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở khối lượng công tác xây dựng đo bóc từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED và định mức kinh tế kỹ thuật.
– Giá vật liệu xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Bảng 4.1 Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
– Giá nhân công, máy và thiết bị thi công xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
– Chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng như hướng dẫn tại điểm a khoản này.

3. Xác định chi phí thiết bị

a) Chi phí thiết bị được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và quy định sau:
– Khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định từ thiết kế công nghệ, xây dựng và danh mục trang thiết bị trong dự án được duyệt.
– Giá mua thiết bị được xác định theo giá thị trường hoặc báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện phù hợp với thời điểm tính toán.
– Đối với các thiết bị cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và đơn giá sản xuất, gia công phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá sán xuất, gia công thiết bị của nhà sản xuất được chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện phù hợp với thời điểm tính toán.

b ) Chi phí quản trị shopping ( gồm có cả chi phí giám sát lắp ráp thiết bị của nhà sản xuất ), giám sát lắp ráp thiết bị của nhà thầu ; chi phí mua bản quyền ứng dụng sử dụng cho thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến của dự án Bất Động Sản ( nếu có ) ; chi phí giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến ; chi phí gia công, sản xuất thiết bị phi tiêu chuẩn ( nếu có ) được xác định bằng dự trù hoặc địa thế căn cứ định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành .c ) Chi phí lắp ráp thiết bị được xác định bằng cách lập dự trù như so với dự trù chi phí kiến thiết xây dựng theo pháp luật tại khoản 2 Điều này .d ) Chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh, giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến và những chi phí khác có tương quan được xác định bằng cách lập dự trù tương thích nội dung công việc triển khai .

4. Xác định chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng cách lập dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, quy mô, địa điểm, thời gian quản lý dự án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Phương pháp xác định chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

5. Xác định chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựnga ) Chi phí tư vấn trong dự trù thiết kế xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ), định mức tính bằng khối lượng hoặc bằng cách lập dự trù tương thích với khối lượng, khoanh vùng phạm vi công việc, chính sách, chủ trương do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành hoặc công bố, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc công bố. Trường hợp một số công việc tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng triển khai trước khi xác định dự trù thiết kế xây dựng thì được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết tương thích với pháp luật của Nhà nước .b ) Trường hợp phải thuê chuyên viên tư vấn quốc tế thì chi phí tư vấn được xác định bằng cách lập dự trù tương thích với nhu yếu sử dụng tư vấn ( số lượng, chất lượng ), những pháp luật của cấp có thẩm quyền và thông lệ quốc tế. Phương pháp xác định chi phí thuê chuyên viên tư vấn quốc tế theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .c ) Phương pháp xác định chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thực thi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Riêng chiêu thức xác định chi phí khảo sát thiết kế xây dựng triển khai theo hướng dẫn tại Phụ lục số 9 phát hành kèm theo Thông tư này .

6. Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền hoặc bằng cách lập dự toán hoặc giá trị hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp một số chi phí khác chưa đủ điều kiện để xác định thì được ước tính trong dự toán xây dựng công trình.
Đối với một số công trình xây dựng chuyên ngành có các yếu tố chi phí đặc thù, công trình sử dụng vốn ODA, nếu còn các chi phí khác có liên quan được quy định trong điều ước quốc tế thì bổ sung các chi phí này.

7. Xác định chi phí dự trữa ) Chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ suất Phần Trăm ( % ) trên tổng chi phí kiến thiết xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và chi phí khác .b ) Chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình, thời hạn thực thi gói thầu, kế hoạch thực thi dự án Bất Động Sản, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch sắp xếp vốn và chỉ số giá thiết kế xây dựng ( tính bằng tháng, quý, năm ) tương thích với loại khu công trình thiết kế xây dựng có tính đến những năng lực dịch chuyển giá trong nước và quốc tế .c ) Đối với dự án Bất Động Sản có nhiều khu công trình hoặc dự án Bất Động Sản đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chi phí dự trữ trong dự trù kiến thiết xây dựng ( tổng dự toán ) là tổng chi phí dự trữ của những khu công trình hoặc những gói thầu thiết kế xây dựng và chi phí dự trữ còn lại của dự án Bất Động Sản chưa phân chia vào từng khu công trình, gói thầu thiết kế xây dựng thuộc dự án Bất Động Sản. Chi phí dự trữ phân chia cho từng khu công trình so với dự án Bất Động Sản có nhiều khu công trình hoặc những gói thầu kiến thiết xây dựng so với dự án Bất Động Sản đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định dựa trên đặc thù công việc, độ dài thời hạn thực thi công việc, nhu yếu kỹ thuật, điều kiện kèm theo thực tiễn và những yếu tố khác. Việc quản trị chi phí dự trữ thực thi theo pháp luật tại Điều 15 Thông tư này .8. Phương pháp xác định chi phí kiến thiết xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác, chi phí dự trữ được hướng dẫn đơn cử tại Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 10. Dự toán gói thầu xây dựng

1. Dự toán gói thầu thiết kế xây dựng gồm có :a ) Dự toán gói thầu kiến thiết thiết kế xây dựng ;b ) Dự toán gói thầu shopping vật tư, thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến ;c ) Dự toán gói thầu lắp ráp thiết bị ;d ) Dự toán gói thầu tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ;đ ) Dự toán gói thầu thiết kế và thiết kế thiết kế xây dựng ( EC ) ;e ) Dự toán gói thầu thiết kế và shopping vật tư, thiết bị ( EP ) ;g ) Dự toán gói thầu shopping vật tư, thiết bị và thiết kế thiết kế xây dựng ( PC ) ;h ) Dự toán gói thầu thiết kế – shopping vật tư, thiết bị và xây đắp thiết kế xây dựng ( EPC ) ;i ) Dự toán gói thầu lập dự án Bất Động Sản – thiết kế – shopping vật tư, thiết bị và thiết kế kiến thiết xây dựng ( chìa khóa trao tay ) ;

k) Dự toán gói thầu xây dựng khác.
Dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp đã có dự toán xây dựng công trình, tổng dự toán thì không lập dự toán gói thầu.

2. Nội dung những thành phần chi phí của dự trù gói thầu thiết kế xây dựnga ) Dự toán gói thầu thiết kế thiết kế xây dựng gồm những chi phí : chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng, chi phí dự trữ cho yếu tố phát sinh khối lượng và yếu tố trượt giá .b ) Dự toán gói thầu shopping vật tư, thiết bị gồm những chi phí : shopping vật tư, thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến, thuế giá trị ngày càng tăng ; chi phí sản xuất, gia công sản xuất thiết bị phi tiêu chuẩn ( nếu có ) ; chi phí quản trị shopping thiết bị khu công trình của nhà thầu ; chi phí đào tạo và giảng dạy chuyển giao công nghệ tiên tiến ( nếu có ) ; chi phí luân chuyển, bảo hiểm và những loại phí ( nếu có ) ; chi phí tương quan khác ; chi phí dự trữ cho yếu tố phát sinh khối lượng và yếu tố trượt giá .c ) Dự toán gói thầu lắp ráp thiết bị gồm những chi phí : lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, thuế giá trị ngày càng tăng, chi phí tương quan khác, chi phí dự trữ cho yếu tố phát sinh khối lượng và yếu tố trượt giá .d ) Dự toán gói thầu tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng gồm những chi phí : chuyên viên, chi phí quản trị, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự trữ cho yếu tố phát sinh khối lượng và yếu tố trượt giá .đ ) Dự toán gói thầu thiết kế và xây đắp kiến thiết xây dựng ( EC ) gồm dự trù nêu tại điểm a và điểm d khoản này .e ) Dự toán gói thầu thiết kế và shopping vật tư, thiết bị ( EP ) gồm dự trù nêu tại điểm b và điểm d khoản này .g ) Dự toán gói thầu shopping vật tư, thiết bị và thiết kế thiết kế xây dựng ( PC ) gồm dự trù nêu tại điểm a và điểm b khoản này .h ) Dự toán gói thầu thiết kế – shopping vật tư, thiết bị – kiến thiết thiết kế xây dựng ( EPC ) gồm những khoản mục chi phí thiết kế ; shopping vật tư, thiết bị và kiến thiết thiết kế xây dựng trong tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được duyệt .i ) Dự toán gói thầu lập dự án Bất Động Sản – thiết kế – shopping vật tư, thiết bị và kiến thiết kiến thiết xây dựng ( chìa khóa trao tay ) gồm những khoản mục chi phí trong tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của dự án Bất Động Sản được lao lý tại điểm b, c, d, đ, e và g khoản 4 Điều 4 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .k ) Nội dung chi phí của dự trù gói thầu kiến thiết xây dựng khác được xác định địa thế căn cứ vào khoanh vùng phạm vi công việc của gói thầu .3. Chủ góp vốn đầu tư xác định dự trù gói thầu khi có đủ năng lượng theo lao lý của pháp lý. Trường hợp không đủ năng lượng thì Chủ góp vốn đầu tư được thuê những tổ chức triển khai, cá thể tư vấn quản trị chi phí đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo lao lý tại Nghị định về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng triển khai xác định dự trù gói thầu thiết kế xây dựng .

Điều 11. Căn cứ và phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng

1. Căn cứ xác định dự trù gói thầu kiến thiết xây dựng được lao lý như sau :a ) Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đã được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì dự trù kiến thiết xây dựng hoàn toàn có thể được xác định trên cơ sở chi phí của từng gói thầu kiến thiết xây dựng. Khi đó, những chi phí thuộc gói thầu kiến thiết xây dựng được xác định tương tự như cách xác định những thành phần chi phí trong dự trù kiến thiết xây dựng theo pháp luật tại Điều 10 Thông tư này .b ) Đối với những gói thầu được tiến hành trước khi khi thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thiết kế, thiết kế FEED được duyệt, thì dự trù gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được phê duyệt, tương thích với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhu yếu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ nhu yếu .c ) Đối với những gói thầu để thực thi công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng góp vốn đầu tư, thì dự trù gói thầu được thực thi trên cơ sở trách nhiệm, đề cương công việc cần thực thi và dự trù cho công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng góp vốn đầu tư, tương thích với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhu yếu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ nhu yếu .d ) Đối với gói thầu chìa khóa trao tay, dự trù gói thầu được xác định trên cơ sở sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được phê duyệt tương thích với báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương góp vốn đầu tư được phê duyệt, thiết kế sơ bộ và khoanh vùng phạm vi gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, nhu yếu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ nhu yếu. Trường hợp địa thế căn cứ vào báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương góp vốn đầu tư được phê duyệt, thiết kế sơ bộ chưa đủ cơ sở để xác định dự trù gói thầu chìa khóa trao tay thì chủ góp vốn đầu tư phải tiến hành làm rõ thiết kế sơ bộ, những nhu yếu, quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng cho gói thầu để xác định những chi phí của gói thầu cho tương thích .2. Phương pháp xác định dự trù gói thầu kiến thiết xây dựng được hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục số 2 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 12. Thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng

1. Nội dung đánh giá và thẩm định dự trù thiết kế xây dựng thực thi theo pháp luật tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .3. Mẫu báo cáo giải trình tác dụng đánh giá và thẩm định, thẩm tra dự trù thiết kế xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 13. Điều chỉnh dự toán xây dựng

1. Dự toán kiến thiết xây dựng đã phê duyệt được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp theo pháp luật tại khoản 1, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP và lao lý như sau :a ) Đối với trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự trù thiết kế xây dựng do kiểm soát và điều chỉnh thiết kế có đổi khác về địa chất khu công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp cấu trúc, vật tư của cấu trúc chịu lực, giải pháp tổ chức triển khai xây đắp ảnh hưởng tác động đến bảo đảm an toàn chịu lực của khu công trình thì phải được Cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng thẩm định và đánh giá lại so với những nội dung chi phí bị ảnh hưởng tác động của việc kiểm soát và điều chỉnh thiết kế kiến thiết xây dựng .b ) Đối với trường hợp kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức chi phí do trượt giá ; kiểm soát và điều chỉnh khối lượng theo thiết kế đã được đánh giá và thẩm định, phê duyệt hoặc đổi khác kiểm soát và điều chỉnh thiết kế không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản này, thì không phải đánh giá và thẩm định lại của Cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chúc thẩm định và đánh giá và phê duyệt những nội dung chi phí kiểm soát và điều chỉnh sau khi có quan điểm đồng ý chấp thuận của người quyết định hành động góp vốn đầu tư .c ) Người quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt dự trù kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh so với trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự trù lao lý tại điểm a khoản này. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức dự trù thiết kế xây dựng trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật theo lao lý tại điểm b khoản này thì chủ góp vốn đầu tư phê duyệt dự trù kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh .2. Phương pháp xác định dự trù kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh được hướng dẫn tại mục 3 Phụ lục số 2 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 14. Giá gói thầu xây dựng

2. Căn cứ để xác định giá gói thầu kiến thiết xây dựng được lao lý tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .5. Chi phí dự trữ trong giá gói thầu kiến thiết xây dựng được xác định tương thích với đặc thù công việc, thời hạn thực thi và hình thức hợp đồng của gói thầu gồm :a ) Chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) trên tổng chi phí của gói thầu trước chi phí dự trữ. Trường hợp so với những gói thầu khối lượng những công việc được xác định đơn cử, đúng chuẩn thì chủ góp vốn đầu tư quyết định hành động tỷ suất dự trữ cho yếu tố khối lượng phát sinh và không vượt quá 5 % .b ) Chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời hạn thực thi của gói thầu và chỉ số giá thiết kế xây dựng tương thích với đặc thù, loại công việc của gói thầu thiết kế xây dựng, có tính đến những năng lực dịch chuyển giá trong nước và quốc tế .c ) Tùy từng gói thầu thiết kế xây dựng, mức chi phí dự trữ trong giá gói thầu không được vượt mức chi phí dự trữ trong sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù thiết kế xây dựng, dự trù gói thầu đã được phê duyệt .d ) Phương pháp xác định chi phí dự trữ cho gói thầu thiết kế xây dựng được triển khai tựa như như so với chi phí dự trữ trong tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù thiết kế xây dựng .

CHƯƠNG IV
ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục 1
Định mức xây dựng

Điều 16. Hệ thống định mức xây dựng

1. Hệ thống định mức thiết kế xây dựng gồm định mức cơ sở, định mức dự trù thiết kế xây dựng khu công trình và định mức chi phí được lao lý tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .2. Phương pháp xác định định mức thiết kế xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 và Phụ lục số 8 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 17. Quản lý định mức xây dựng
Việc Quản lý hệ thống định mức xây dựng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và quy định cụ thể như sau:

1. Định mức kiến thiết xây dựng mới là những định mức dự trù thiết kế xây dựng chưa có trong mạng lưới hệ thống định mức kiến thiết xây dựng được phát hành hoặc những định mức thiết kế xây dựng đã có tên công tác làm việc trong mạng lưới hệ thống định mức thiết kế xây dựng được phát hành nhưng sử dụng công nghệ tiên tiến xây đắp khác .2. Định mức kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh là định mức được kiểm soát và điều chỉnh thành phần hao phí, trị số định mức của định mức thiết kế xây dựng đã được phát hành cho tương thích với điều kiện kèm theo kiến thiết hoặc giải pháp xây đắp hoặc nhu yếu kỹ thuật của khu công trình đơn cử hoặc cả ba yếu tố này .

Mục 2
Giá xây dựng công trình

Điều 18. Giá xây dựng công trình

1. Giá thiết kế xây dựng khu công trình theo pháp luật tại Điều 16 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP và được lao lý như sau :a ) Đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể gồm đơn giá thiết kế xây dựng chi tiết cụ thể rất đầy đủ và không vừa đủ .b ) Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp gồm giá kiến thiết xây dựng tổng hợp vừa đủ và không rất đầy đủ .2. Nội dung chi phí cấu thành giá thiết kế xây dựng khu công trình

a) Nội dung chi phí cấu thành đơn giá xây dựng chi tiết:
– Đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng.
– Đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước.

b) Nội dung chi phí cấu thành giá xây dựng tổng hợp được quy định như sau:
– Giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công xây dựng và được tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết tại điểm a khoản này.
– Giá xây dựng tổng hợp đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, được tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết tại điểm a khoản này.

3. Giá những yếu tố chi phí trong giá kiến thiết xây dựng khu công trìnha ) Giá vật tư thiết kế xây dựng là giá của một đơn vị chức năng vật tư tương thích với đơn vị chức năng tính trong định mức thiết kế xây dựng ( giá cho 1 m3 cát, 1 kg thép, 1 viên gạch xây, … ) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc giá thị trường .b ) Đơn giá nhân công kiến thiết xây dựng là giá tính cho một ngày công của công nhân kiến thiết xây dựng trực tiếp và được xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .c ) Giá ca máy và thiết bị kiến thiết kiến thiết xây dựng là giá trung bình tính cho một ca thao tác và được xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .4. Cơ sở xác định giá thiết kế xây dựng khu công trìnha ) Đơn giá kiến thiết xây dựng cụ thể được xác định trên cơ sở định mức thiết kế xây dựng và giá của những yếu tố chi phí tương ứng hoặc được xác định theo giá thị trường tương thích với thời gian đo lường và thống kê .b ) Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp được xác định trên cơ sở tổng hợp từ đơn giá kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể hoặc được xác định theo giá thị trường tương thích với thời gian đo lường và thống kê .5. Phương pháp xác định giá thiết kế xây dựng khu công trình và giá vật tư thiết kế xây dựng thực thi theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 19. Quản lý giá xây dựng công trình
Việc quản lý giá xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và quy định cụ thể như sau:

1. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan địa thế căn cứ vào hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xác định và công bố giá vật tư kiến thiết xây dựng, đơn giá nhân công thiết kế xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây đắp, chỉ số giá kiến thiết xây dựng làm cơ sở quản trị giá kiến thiết xây dựng khu công trình theo lao lý tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP .2. Chủ góp vốn đầu tư, những đơn vị chức năng tư vấn ( lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, thiết kế, thẩm tra ), đơn vị chức năng thẩm định và đánh giá có nghĩa vụ và trách nhiệm lựa chọn loại vật tư thiết kế xây dựng thông dụng, thân thiện với thiên nhiên và môi trường, tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng, phổ cập trên thị trường khi lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, thiết kế thiết kế xây dựng và xác định chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng bảo vệ tiết kiệm chi phí chi phí, hiệu suất cao góp vốn đầu tư và phân phối nhu yếu của dự án Bất Động Sản .3. Trường hợp theo nhu yếu về kiến trúc, cấu trúc, hoặc những nhu yếu khác của dự án Bất Động Sản phải lựa chọn những loại vật tư kiến thiết xây dựng đặc trưng, không phổ biển trên thị trường hoặc nhập khẩu thì phải được thuyết minh rõ trong báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc thuyết minh thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ kiến thiết, thiết kế FEED và phải được Người quyết định hành động góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận hoặc phê duyệt .

CHƯƠNG V
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Mục 1
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Điều 20. Nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ( sau đây viết tắt là suất vốn góp vốn đầu tư ) là mức chi phí thiết yếu cho một đơn vị chức năng tính ( diện tích quy hoạnh, thể tích, chiều dài, … ), hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng, … theo thiết kế để xác định chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .

2. Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác. Suất vốn đầu tư bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.
Suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng, cụ thể như:

a ) Chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư gồm : chi phí bồi thường về đất, nhà, khu công trình trên đất, những gia tài gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo lao lý ; những khoản tương hỗ khi nhà nước tịch thu đất ; chi phí tái định cư ; chi phí tổ chức triển khai bồi thường, tương hỗ và tái định cư ; chi phí sử dụng đất, thuê đất trong thời hạn thiết kế xây dựng ( nếu có ) ; chi phí sơ tán, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( nếu có ) và những chi phí có tương quan khác ;b ) Lãi vay trong thời hạn thực thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( so với những dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn vay ) ;c ) Vốn lưu động khởi đầu ( so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhằm mục đích mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại ) ;d ) Chi phí dự trữ trong tổng mức góp vốn đầu tư ( dự trữ cho khối lượng công việc phát sinh và dự trữ cho yếu tố trượt giá trong thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản ) ;đ ) Một số chi phí có đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau theo từng dự án Bất Động Sản gồm : nhìn nhận ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên và giải quyết và xử lý những ảnh hưởng tác động của dự án Bất Động Sản đến môi trường tự nhiên ; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng khu công trình ; chi phí kiểm định chất lượng khu công trình ; gia cố đặc biệt quan trọng về nền móng khu công trình ; chi phí thuê tư vấn quốc tế .

Điều 21. Nguyên tắc xác định suất vốn đầu tư xây dựng

1. Công trình thiết kế xây dựng đại diện thay mặt lựa chọn đo lường và thống kê phải tương thích với tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng, quy chuẩn kiến thiết xây dựng, tiêu chuẩn ngành, pháp luật về phân loại, phân cấp khu công trình thiết kế xây dựng, có khuynh hướng được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và tương thích với xu thế tăng trưởng của khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế tài chính – xã hội tại thời gian xác định ;2. Đối với mỗi nhóm, loại khu công trình thì khu công trình nổi bật phải được lựa chọn tương thích với phân loại, phân cấp khu công trình kiến thiết xây dựng theo pháp luật ;3. Chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng vận dụng để đo lường và thống kê suất vốn góp vốn đầu tư phải vừa đủ, rõ ràng ;4. Suất vốn góp vốn đầu tư phải đo lường và thống kê rất đầy đủ, hài hòa và hợp lý những chi phí cấu thành, bảo vệ mang tính đại diện thay mặt, tổng hợp ;5. Số liệu, tài liệu được sử dụng để xác định suất vốn góp vốn đầu tư phải bảo vệ độ đáng tin cậy và tương thích với tiến trình thiết kế ;6. Đơn vị tính sử dụng cho suất vốn góp vốn đầu tư phải được lựa chọn tương thích với loại khu công trình .

Điều 22. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng
Phương pháp xác định suất vốn đầu tư theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Mục 2
Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Điều 23. Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1. Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình gồm có hàng loạt chi phí thiết yếu để hoàn thành xong một khối lượng nhóm, loại công tác làm việc kiến thiết xây dựng, bộ phận cấu trúc khu công trình thiết kế xây dựng .2. Giá thiết kế xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình gồm những khoản mục chi phí trực tiếp, gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị ngày càng tăng .

Điều 24. Nguyên tắc xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1. Công trình kiến thiết xây dựng đại diện thay mặt lựa chọn giám sát phải tương thích với tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng, quy chuẩn thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn ngành, lao lý về phân loại, phân cấp khu công trình thiết kế xây dựng và được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng thông dụng tại thời gian xác định ;2. Danh mục công tác làm việc kiến thiết xây dựng theo bộ phận cấu trúc khu công trình phải thống nhất, khoa học, bảo vệ thuận tiện trong quy trình sử dụng. Bộ phận cấu trúc khu công trình được lựa chọn phải cỏ đủ thông tin về ký hiệu, kích cỡ và số lượng để đo bóc khối lượng từ hồ sơ thiết kế ;3. Số liệu, tài liệu được sử dụng để thống kê giám sát phải bảo vệ độ an toàn và đáng tin cậy và tương thích với tiến trình thiết kế ;4. Giá thiết kế xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình phải thống kê giám sát rất đầy đủ, hài hòa và hợp lý những chi phí cấu thành, bảo vệ mang tính đại diện thay mặt, tổng hợp ;5. Chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng vận dụng để đo lường và thống kê Giá thiết kế xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình phải vừa đủ, rõ ràng ;6. Đơn vị tính giá thiết kế xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình phải được lựa chọn tương thích với loại công tác làm việc giám sát .

Điều 25. Phương pháp xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
Phương pháp xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Xử lý chuyển tiếp
Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại khoản 1 và 2 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau:

1. Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đã tiến hành là dự án Bất Động Sản đã có quyết định hành động góp vốn đầu tư và đã tiến hành những công việc sau khi dự án Bất Động Sản được phê duyệt như : đã thực thi khảo sát Giao hàng thiết kế thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở ; đã lựa chọn nhà thầu thực thi thiết kế kiến thiết xây dựng sau thiết kế cơ sở .2. Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đã phê duyệt nhưng chưa tiến hành là dự án Bất Động Sản đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư nhưng chưa tiến hành những công việc như được nêu tại khoản 1 Điều này .3. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khi kiểm soát và điều chỉnh tổng mức góp vốn đầu tư, kiểm soát và điều chỉnh dự trù kiến thiết xây dựng thì việc kiểm soát và điều chỉnh, update định mức, giá kiến thiết xây dựng, giá gói thầu thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu theo pháp luật những văn bản hiện hành tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh do Người quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động trên cơ sở bảo vệ nguyên tắc hiệu suất cao, quá trình và tiết kiệm chi phí chi phí của dự án Bất Động Sản .4. Các gói thầu thiết kế xây dựng đã đóng thầu, đã lựa chọn được nhà thầu, đã ký kết hợp đồng thì thực thi theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết .

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế sửa chữa Thông tư số 06/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản trị chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .2. Trong quy trình triển khai nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể gửi quan điểm về Bộ Xây dựng để nghiên cứu và điều tra, xử lý .

Nơi nhận:

– Thủ tướng, những PTT nhà nước ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ;- Văn phòng TW Đảng và những ban của Đảng ;- Văn phòng Quốc hội ;- Văn phòng nhà nước ;- Văn phòng quản trị nước ;- Toà án nhân dân tối cao ;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ;- Cơ quan TW của những đoàn thể ;- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp ;- Các Tập đoàn kinh tế tài chính, Tổng công ty nhà nước ;- Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố thường trực TW ;- Công báo ; Website nhà nước ; Website Bộ Xây dựng ;- Lưu : VP, Cục KTXD ( 100 b ) .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

PHỤ LỤC SỐ 1

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG,

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

( Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Căn cứ thông tin từ giải pháp thiết kế sơ bộ của dự án Bất Động Sản về quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng, sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư được xác định theo công thức sau :Công thức tổng quát ước tính sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng :VSB = GSBbt, tđc + GSBXD + Gsbtb + GSBQLDA + Gsbtv + GsbK + Gsbdp ( 1.1 )Trong đó :- VSB : sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ;- GSBBT, TĐC : chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư ;- GSBXD : chi phí kiến thiết xây dựng ;- Gsbtb : chi phí thiết bị ;- Gsbqlda : chi phí quản trị dự án Bất Động Sản ;- Gsbtv : chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- GSBK : chi phí khác ;- GSBDP : chi phí dự trữ .

1.1. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình

1.1.1. Chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cưCăn cứ dự kiến về khu vực, diện tích quy hoạnh mặt đất cần sử dụng cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, việc ước tính chi phí bồi thường, tương hỗ tái định cư theo diện tích quy hoạnh đất cần sử dụng và những chính sách chủ trương về tịch thu đất, bồi thường về đất, tương hỗ khi Nhà nước tịch thu đất tại khu vực dự kiến có dự án Bất Động Sản và những chính sách chủ trương của Nhà nước có tương quan .Khi hoàn toàn có thể xác định được khối lượng phải bồi thường, tương hỗ, tái định cư, việc ước tính chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư thì địa thế căn cứ vào khối lượng cần đo lường và thống kê để xác định .1.1.2. Chi phí kiến thiết xây dựngCăn cứ giải pháp thiết kế sơ bộ của dự án Bất Động Sản biểu lộ được quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng của khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản thì chi phí kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản được ước tính như sau :Chi phí kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản ( GSbXD ) bằng tổng chi phí kiến thiết xây dựng của những khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản .Chi phí kiến thiết xây dựng của khu công trình ( GSbXDCT ) được ước tính theo công thức sau :GSbXDCT = P x SXS x kĐCXD + CCT-SXD ( 1.2 )Trong đó :- P : quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng của khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản ;- Sxd : suất chi phí kiến thiết xây dựng tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng do Bộ Xây dựng phát hành, trường hợp chưa có suất vốn góp vốn đầu tư được phát hành hoặc suất vốn góp vốn đầu tư phát hành không tương thích thì tìm hiểu thêm suất chi phí từ những dự án Bất Động Sản, khu công trình tương tự như .- kĐCXD : thông số kiểm soát và điều chỉnh suất chi phí kiến thiết xây dựng. Hệ số này địa thế căn cứ vào thời gian thiết kế xây dựng, khu vực kiến thiết xây dựng khu công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, công suất sử dụng, điều kiện kèm theo kiến thiết xây dựng và những yếu tố khác có tương quan để xác định thông số kiểm soát và điều chỉnh hoặc sử dụng chiêu thức chuyên viên, chỉ số giá thiết kế xây dựng .- CCT-SXD : những khoản mục chi phí thuộc dự án Bất Động Sản chưa được tính trong suất chi phí thiết kế xây dựng khu công trình .1.1.3. Chi phí thiết bị1.1.3. 1. Căn cứ giải pháp thiết kế sơ bộ biểu lộ được quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng của khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản thì chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản được ước tính như sau :Chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản ( GSbTB ) bằng tổng chi phí thiết bị của những khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản. Chi phí thiết bị của khu công trình ( GSbTBCT ) được ước tính theo công thức sau :GSbTBCT = P x STB x kĐCTB + CCT-STB ( 1.3 )Trong đó :- Stb : suất chi phí thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất, năng lượng Giao hàng của khu công trình do Bộ Xây dựng phát hành, trường hợp chưa có suất chi phí thiết bị được phát hành hoặc suất chi phí phát hành không tương thích thì tìm hiểu thêm suất chi phí từ những dự án Bất Động Sản, khu công trình tương tự như .- kĐCTB : thông số kiểm soát và điều chỉnh suất chi phí thiết bị của khu công trình, nhờ vào mức độ góp vốn đầu tư, loại, cấp khu công trình, năng lượng ship hàng của khu công trình và những yếu tố khác có tương quan để xác định thông số kiểm soát và điều chỉnh hoặc xác định bằng kinh nghiệm tay nghề chuyên viên ;- Cct-stb : những khoản mục chi phí thuộc khu công trình chưa được tính trong suất chi phí thiết bị khu công trình .1.1.3. 2. Đối với giải pháp thiết kế sơ bộ chỉ có sơ lược về dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến, thiết bị thì chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản được ước tính từ những tài liệu chi phí thiết bị của những dự án Bất Động Sản tựa như về loại, quy mô, đặc thù dự án Bất Động Sản đã hoặc đang triển khai, quy đổi về thời gian thống kê giám sát .1.1.4. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, chi phí khácChi phí quản trị dự án Bất Động Sản ( GSbQLDA ), chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( GsbTV ) và chi phí khác ( GSbK ) được ước tính không vượt quá 15 % của tổng chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản .1.1.5. Chi phí dự trữChi phí dự trữ ( GSbDP ) được xác định bằng tổng chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh, chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá ( xác định như chi phí dự trữ trong tổng mức góp vốn đầu tư tại mục 2.1.5 Phụ lục này ) .Bảng 1.1. TỔNG HỢP SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNGDự án : ………………………..Đơn vị tính : …

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ THUẾGTGT GIÁ TRỊ SAU THUẾ
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
1 Chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư GSbBT, TĐC
2 Chi phí thiết kế xây dựng GSbXD
3 Chi phí thiết bị GSbTB
4 Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản GSbQLDA
5 Chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng GSbTV
6 Chi phí khác GSbK
7 Chi phí dự trữ GSbDP
TỔNG CỘNG ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) VSb

1.2. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng từ tài liệu về chi phí những khu công trình tựa nhưĐối với trường hợp khi giải pháp thiết kế sơ bộ của dự án Bất Động Sản chỉ bộc lộ ý tưởng sáng tạo khởi đầu về thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình, thông tin sơ bộ về quy mô, hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng theo giải pháp thiết kế sơ bộ của dự án Bất Động Sản thì sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư được ước tính từ tài liệu chi phí của những dự án Bất Động Sản tương tự như về loại, quy mô, đặc thù đã hoặc đang thực thi .Các dự án Bất Động Sản tương tự như là những dự án Bất Động Sản có cùng quy mô, đặc thù dự án Bất Động Sản, những khu công trình kiến thiết xây dựng cùng loại, cấp khu công trình, hiệu suất của dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến ( so với khu công trình sản xuất ) tựa như nhau .1.2.1. Trường hợp có không thiếu thông tin, số liệu về chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng tựa như đã hoặc đang thực thi thì sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư được xác định theo công thức sau :

 

Trong đó :- n : số khu công trình, khuôn khổ khu công trình tựa như đã hoặc đang triển khai ;- i : khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i của dự án Bất Động Sản đã hoặc đang thực thi ;- GTti : chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình tương tự như thứ i của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã và đang triển khai ( i = 1 ÷ n ) ;- Hti : thông số qui đổi chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i về thời gian xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư. Hệ số Hti được xác định bằng chỉ số giá kiến thiết xây dựng. Năm gốc chỉ số giá kiến thiết xây dựng phải thống nhất để sử dụng thông số này .- Hkvi : thông số qui đổi chi phí góp vốn đầu tư của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i cho tương thích với khu vực thiết kế xây dựng những khu công trình, khuôn khổ khu công trình của dự án Bất Động Sản đang xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư. Hệ số Hkvi xác định bằng giải pháp chuyên viên trên cơ sở so sánh mặt phẳng giá khu vực nơi triển khai góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản và mặt phẳng giá khu vực của dự án Bất Động Sản tựa như sử dụng để đo lường và thống kê ;- CTti : chi phí bổ trợ hoặc vô hiệu, giảm trừ đã tính trong chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình tựa như đã thực thi thứ i .1.2.2. Trường hợp nguồn tài liệu về chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của những khu công trình, khuôn khổ khu công trình tựa như của dự án Bất Động Sản đã và đang triển khai chỉ hoàn toàn có thể xác định được chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị của những khu công trình thì cần qui đối những chi phí này về thời gian xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, khu vực kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản và kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ chi phí thiết yếu khác của chi phí thiết kế xây dựng và thiết bị ( nếu có ). Đồng thời đo lường và thống kê bổ trợ những chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, chi phí khác và chi phí dự trữ được xác định tương tự như như hướng dẫn tại mục 1.1 Phụ lục này .1.2.3. Việc xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư trên cơ sở từ nguồn tài liệu những khu công trình tương tự như thì Chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu tư vấn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận mức độ tương đương của dự án Bất Động Sản .

1.3. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng từ khối lượng công tác xây dựng tổng hợp tính theo thiết kế sơ bộ, giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình và các yêu cầu cần thiết khác

1.3.1. Khối lượng những công tác làm việc thiết kế xây dựng ; số lượng, khối lượng thiết bị được xác định từ hồ sơ thiết kế sơ bộ, giải pháp công nghệ tiên tiến, thuyết minh báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, thuyết minh thiết kế sơ bộ, tiêu chuẩn vận dụng và những nhu yếu trong thực tiễn của dự án Bất Động Sản. Khối lượng những công tác làm việc thiết kế xây dựng ; số lượng, khối lượng thiết bị được đo bóc tương thích giá kiến thiết xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình và giá thiết bị sử dụng để giám sát sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư .1.3.2. Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình, giá thiết bị được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 phát hành kèm theo Thông tư này và giá thị trường .1.3.3. Chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, chi phí khác và chi phí dự trữ được xác định tựa như như hướng dẫn tại mục 1.1 Phụ lục này .1.4. Phương pháp phối hợp để xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngTùy theo điều kiện kèm theo, nhu yếu đơn cử của dự án Bất Động Sản và nguồn cơ sở tài liệu, thì hoàn toàn có thể tích hợp những giải pháp nêu trên để xác định sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình .

2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

2.1. Phương pháp xác định khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện dự án, biện pháp tổ chức thi công định hướng, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ thống định mức, đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan

Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của dự án Bất Động Sản được tính theo công thức sau :Vtm = Gb ­ t, tđc + Gxd + Gtb + G QLDA + Gtv + Gk + Gdp ( 1.5 )Trong đó :- Vtm : tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản ;- Gb ­ t, tđc : chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư ;- Gxd : chi phí kiến thiết xây dựng ;- Gtb : chi phí thiết bị ;- Gqlda : chi phí quản trị dự án Bất Động Sản ;- GTV : chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- Gk : chi phí khác ;- Gdp : chi phí dự trữ .2.1.1. Xác định chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư- Chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư xác định theo khối lượng phải bồi thường, tương hỗ và tái định cư của dự án Bất Động Sản và những lao lý hiện hành về giá bồi thường, tái định cư tại địa phương nơi thiết kế xây dựng khu công trình, được cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt .Khối lượng phải bồi thường, tương hỗ và tái định cư của dự án Bất Động Sản khi kiểm kê, kê khai phải được đo đem đơn cử để xác định đúng, đủ về số lượng, khối lượng, tỷ suất % còn lại của gia tài phải bồi thường, phải có ảnh chụp để lưu hồ sơ kiểm kê .2.1.2. Xác định chi phí kiến thiết xây dựngChi phí kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản ( GXD ) bằng tổng chi phí thiết kế xây dựng của những khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản .

Chi phí thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i ( i = 1 ÷ n ) thuộc dự án Bất Động Sản được xác định theo công thức sau :

 

Trong đó :- GXDCTi : chi phí thiết kế xây dựng của những khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i thuộc dự án Bất Động Sản ( i = 1 ÷ n ) ;- n : số khu công trình, khuôn khổ khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản .- QXDj : khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận cấu trúc thứ j của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i thuộc dự án Bất Động Sản ( j = 1 ÷ m ) và được đo bóc tương thích với Zj ;- Zj : giá thiết kế xây dựng tổng hợp không thiếu hoặc giá kiến thiết xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình tương ứng với công tác làm việc kiến thiết xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận cấu trúc thứ j của khu công trình. Trường hợp Zj là giá kiến thiết xây dựng khu công trình không vừa đủ thì chi phí kiến thiết xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình được tổng hợp theo Bảng 3.1 Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này ;2.1.3. Xác định chi phí thiết bịCăn cứ vào điều kiện kèm theo đơn cử của dự án Bất Động Sản và nguồn thông tin, số liệu có được hoàn toàn có thể sử dụng một trong những giải pháp sau đây để xác định chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản :2.1.3. 1. Trường hợp dự án Bất Động Sản có những nguồn thông tin, số liệu cụ thể về thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến, số lượng, chủng loại, giá trị từng thiết bị hoặc giá trị hàng loạt dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến và giá một tấn, một cái hoặc hàng loạt dây chuyền sản xuất thiết bị tương ứng thì chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản ( Gtb ) bằng tổng chi phí thiết bị của những khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản .Chi phí thiết bị của khu công trình được xác định theo giải pháp lập dự trù nêu ở mục 1.2 Phụ lục số 2 phát hành kèm theo Thông tư này .2.1.3. 2. Trường hợp dự án Bất Động Sản có thông tin về giá chào hàng đồng điệu về thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến của nhà phân phối hoặc đơn vị chức năng đáp ứng thiết bị thi chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản ( GTB ) hoàn toàn có thể được lấy trực tiếp từ những làm giá hoặc giá chào hàng thiết bị đồng nhất này .2.1.3. 3. Trường hợp dự án Bất Động Sản chỉ có thông tin, tài liệu chung về hiệu suất, đặc tính kỹ thuật của thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến thì chi phí thiết bị hoàn toàn có thể được xác định theo chỉ tiêu suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng của khu công trình và được xác định theo công thức ( 1.14 ) tại mục 2.3.2 Phụ lục này hoặc dự trù theo làm giá của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc giá những thiết bị tương tự như trên thị trường tại thời gian đo lường và thống kê hoặc của khu công trình có thiết bị tương tự như đã và đang thực thi .2.1.4. Xác định chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và những chi phí khácChi phí quản trị dự án Bất Động Sản ( GQLDA ), chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( GTV ) và chi phí khác ( GK ) được xác định theo định mức chi phí tỷ suất hoặc bằng cách lập dự trù hoặc từ tài liệu của những dự án Bất Động Sản tựa như đã triển khai. Trong trường hợp ước tính thì tổng những chi phí này ( không gồm có lãi vay trong thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản và vốn lưu động khởi đầu ) không vượt quá 15 % tổng chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị của dự án Bất Động Sản .Vốn lưu động khởi đầu ( VLđ ) ( so với những dự án Bất Động Sản sản xuất, kinh doanh thương mại ), lãi vay trong thời hạn thiết kế xây dựng ( LVay ) ( so với dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn vay ) và lãi của nhà đầu tư so với dự án Bất Động Sản PPP thì tùy theo điều kiện kèm theo đơn cử, tiến trình triển khai và kế hoạch phân chia vốn của từng dự án Bất Động Sản để xác định .2.1.5. Xác định chi phí dự trữChi phí dự trữ ( GDP ) được xác định bằng tổng của chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh ( GDP1 ) và chi phí dự trữ do yếu tố trượt giá ( GDP2 ) theo công thức :GDP = GDP1 + GDP2 ( 1.8 )Chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh ( GDP1 ) xác định theo công thức sau :GDP1 = ( GBT, TĐC + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK ) x kps ( 1.9 )Trong đó :- kps : tỷ suất dự trữ cho khối lượng công việc phát sinh, kps ≤ 10 % .Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng chỉ lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng thì kps ≤ 5 % .Chi phí dự trữ do yếu tố trượt giá ( GDP2 ) được xác định trên cơ sở độ dài thời hạn thiết kế xây dựng khu công trình của dự án Bất Động Sản, quá trình phân chia vốn theo năm, trung bình năm mức độ dịch chuyển giá kiến thiết xây dựng khu công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất, tương thích với loại khu công trình, theo khu vực kiến thiết xây dựng và phải tính đến khuynh hướng biên động của những yếu tố chi phí, Ngân sách chi tiêu trong khu vực và quốc tế. Chi phí dự trữ do yếu tố trượt giá ( GDP2 ) được xác định theo công thức sau :

Trong đó :- T : độ dài thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, T > 1 ( năm ) ;- t : số thứ tự năm phân chia vốn theo kế hoạch triển khai dự án Bất Động Sản, t = 1 ÷ T ;- Vt : vốn góp vốn đầu tư trước dự trữ theo kế hoạch triển khai trong năm thứ t ;- LVayt : chi phí lãi vay của vốn góp vốn đầu tư thực thi theo kế hoạch trong năm thứ t .- IXDCTbq : chỉ số giá kiến thiết xây dựng sử dụng tính dự trữ cho yếu tố trượt giá được xác định bằng cách tính trung bình những chỉ số giá kiến thiết xây dựng liên hoàn theo loại khu công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời gian thống kê giám sát ( không tính đến những thời gian có dịch chuyển không bình thường về giá nguyên vật liệu, nguyên vật liệu và vật tư thiết kế xây dựng ), được xác định theo công thức sau :

Trong đó :T : số năm ( năm gần nhất so với thời gian đo lường và thống kê sử dụng để xác định IXDCTbq b ; T ≥ 3 ;In : chỉ số giá thiết kế xây dựng năm thứ n được lựa chọn ;In + 1 : chỉ số giá kiến thiết xây dựng năm thứ n + 1 ;± ΔI XDCT : mức dịch chuyển trung bình của chỉ số giá kiến thiết xây dựng theo năm thiết kế xây dựng khu công trình so với mức độ trượt giá trung bình của năm đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu thế dịch chuyển của những yếu tố chi phí giá thành trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm tay nghề chuyên viên .2.2. Phương pháp xác định từ tài liệu về chi phí những khu công trình tương tự nhưCác dự án Bất Động Sản tựa như là những dự án Bất Động Sản có cùng quy mô, đặc thù dự án Bất Động Sản, những khu công trình thiết kế xây dựng cùng loại, cấp khu công trình, hiệu suất của dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến ( so với khu công trình sản xuất ) tựa như nhau .Tùy theo đặc thù, đặc trưng của những dự án Bất Động Sản tương tự như đã thực thi và mức độ nguồn thông tin, tài liệu của dự án Bất Động Sản hoàn toàn có thể sử dụng một trong những chiêu thức sau đây để xác định tổng mức góp vốn đầu tư :2.2.1. Trường hợp có đầy dủ thông tin, số liệu về chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình kiến thiết xây dựng tựa như thì tổng mức góp vốn đầu tư được xác định theo công thức sau :

 

Trong đó :- n : số khu công trình, khuôn khổ khu công trình của dự án Bất Động Sản tựa như ;- i : khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i của dự án Bất Động Sản tựa như ;- GTti : chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình tương tự như thứ i của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( i = 1 ÷ n ) ;- Hti : thông số qui đổi chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i về thời gian xác định tổng mức góp vốn đầu tư. Hệ số Hti được xác định bằng chỉ số giá thiết kế xây dựng. Năm gốc chỉ số giá thiết kế xây dựng phải thống nhất để sử dụng thông số này ;- Hkvi : thông số qui đổi chi phí góp vốn đầu tư của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thứ i cho tương thích với khu vực kiến thiết xây dựng những khu công trình, khuôn khổ khu công trình của dự án Bất Động Sản đang xác định tổng mức góp vốn đầu tư. Hệ số Hkvi xác định bằng chiêu thức chuyên viên trên cơ sở so sánh mặt phẳng giá khu vực nơi thực thi góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản và mặt phẳng giá khu vực của dự án Bất Động Sản tương tự như sử dụng để đo lường và thống kê ;- CTti : chi phí bổ trợ hoặc vô hiệu, giảm trừ đã tính trong chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình tương tự như thứ i .2.2.2. Trường hợp nguồn tài liệu về chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của những khu công trình, khuôn khổ khu công trình tựa như của dự án Bất Động Sản chỉ hoàn toàn có thể xác định được chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị của những khu công trình thì cần quy đổi những chi phí này về thời gian lập xác định tổng mức góp vốn đầu tư, khu vực kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản và kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ chi phí thiết yếu khác của chi phí thiết kế xây dựng và thiết bị ( nếu có ). Đồng thời đo lường và thống kê bổ trợ những chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, chi phí khác và chi phí dự trữ được xác định tương tự như như hướng dẫn tại mục 2.1 Phụ lục này .2.2.3. Việc xác định tổng mức góp vốn đầu tư trên cơ sở từ nguồn tài liệu những khu công trình tựa như thì Chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu tư vấn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận mức độ tương đương của dự án Bất Động Sản .2.3. Phương pháp xác định theo suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình2.3.1. Xác định chi phí kiến thiết xây dựngChi phí kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản ( GXD ) bằng tổng chi phí kiến thiết xây dựng của những khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoặc nhóm loại công tác làm việc thiết kế xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản được xác định theo công thức ( 1.6 ) tại mục 2.1.2 Phụ lục này. Chi phí thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoặc nhóm loại công tác làm việc thiết kế xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình ( GXDCT ) được xác định theo công thức sau :GXDCT = SXD x P + CCT-SXD ( 1.13 )Trong đó :- SXD : suất chi phí thiết kế xây dựng tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng do Bộ Xây dựng phát hành, trường hợp chưa có suất vốn góp vốn đầu tư được phát hành hoặc suất vốn góp vốn đầu tư phát hành không tương thích thì tìm hiểu thêm suất chi phí từ những dự án Bất Động Sản, khu công trình tựa như ;- P : hiệu suất sản xuất hoặc năng lượng ship hàng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoặc nhóm loại công tác làm việc kiến thiết xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản ;- CCT-SXD : những khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí kiến thiết xây dựng hoặc chưa tính trong đơn giá thiết kế xây dựng tổng hợp tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất, năng lượng ship hàng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản .2.3.2. Xác định chi phí thiết bịChi phí thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến của dự án Bất Động Sản ( GTB ) bằng tổng chi phí thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến của những khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản. Chi phí thiết bị của khu công trình ( GTBCT ) được xác định theo công thức sau :GTBCT = STB x P + CCT-STB ( 1-14 )Trong đó :- STB : suất chi phí thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất, năng lượng Giao hàng của khu công trình do Bộ Xây dựng phát hành, trường hợp chưa có suất chi phí thiết bị được phát hành hoặc suất chi phí phát hành không tương thích thì tìm hiểu thêm suất chi phí từ những dự án Bất Động Sản, khu công trình tựa như ;- P : hiệu suất sản xuất hoặc năng lượng ship hàng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoặc nhóm loại công tác làm việc thiết kế xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản xác định ;- CCT-STB : những khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí thiết bị công nghệ tiên tiến, thiết bị khu công trình của khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản .2.3. Xác định những khoản mục chi phí còn lại trong tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựngChi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư ; chi phí quản trị dự án Bất Động Sản ; chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ; chi phí khác và chi phí dự trữ được xác định như hướng dẫn tại mục 2.1 Phụ lục này .2.4. Phương pháp tích hợp để xác định tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngTuỳ theo điều kiện kèm theo, nhu yếu đơn cử của dự án Bất Động Sản và nguồn cơ sở tài liệu, thì hoàn toàn có thể tích hợp những giải pháp nêu trên để xác định tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .Bảng 1.2. TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNGDự án : ………………………………………………………………………………………………………………Chủ góp vốn đầu tư / Cơ quan sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản : ……………………………………………………………………….Tư vấn lập dự án Bất Động Sản : ………………………………………………………………………………………………..Địa điểm XD : ………………………………………………………………………………………………………Thời điểm lập dự án Bất Động Sản : tháng / nămThời gian triển khai dự án Bất Động Sản : từ tháng / năm đến tháng / nămNguồn vốn góp vốn đầu tư : ……………………………………………………………………………………………….Loại, cấp khu công trình có cấp cao nhất : ……………………………………………………………………….Đơn vị tính : …

TT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ THUẾGTGT GIÁ TRỊ SAU THUẾ
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

GBT, TĐC

2

Chi phí xây dựng

GXD

2.1 Công trình …
2.2 Công trình
2.2 Chi phí thiết kế xây dựng khu công trình phụ trợ
………………………

3

Chi phí thiết bị

GTB

4

Chi phí quản lý dự án

GQLDA

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

GTV

5.1 Chi phí lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng
5.2 Chi phí thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình
5.3 Chi phí giám sát xây đắp thiết kế xây dựng
……………………….

6

Chi phí khác

GK

6.1 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ
6.2 Chi phí bảo hiểm
…………………………

7

Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2)

GDP

7.1 Chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh

GDP1

7.2 Chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá

GDP2

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7)

VTM

NGƯỜI LẬP

( Ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( Ký, họ tên )

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …

PHỤ LỤC SỐ 2

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG

( Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

1. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

– Dự toán thiết kế xây dựng khu công trình được xác định theo công thức 2.1 sau đây và được tổng hợp theo Bảng 2.1 :GXDCT = GXD + GTB + G ­ QLDA + GTV + GK + GDP ( 2.1 )Trong đó :- GXDCT : chi phí thiết kế xây dựng khu công trình ;- GXD : chi phí thiết kế xây dựng ;- GTB : chi phí thiết bị ;- G ­ QLDA : chi phí quản trị dự án Bất Động Sản ;- GTV : chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- GK : chi phí khác ;- GDP : chi phí dự trữ .1.1. Xác định chi phí thiết kế xây dựng ( GXD )Các thành phần chi phí được xác định theo từng chi phí hoặc tổng hợp những nội dung chi phí theo một trong những chiêu thức hướng dẫn tại Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này .1.2. Xác định chi phí thiết bị ( GTB )Chi phí thiết bị khu công trình ( GTB ) được xác định theo công thức sau :GTB = GMS + GGC + GQLMSTB + GCN + GĐT + GLĐ + GCT + GK ( 2.2 )Trong đó :- GMS : chi phí shopping thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến ;- GGC : chi phí gia công, sản xuất thiết bị phi tiêu chuẩn ;- GQLMSTBCT : chi phí quản trị shopping thiết bị của nhà thầu ;- GCN : chi phí mua bản quyền công nghệ tiên tiến ;- GĐT : chi phí huấn luyện và đào tạo và chuyển giao công nghệ tiên tiến ;- GLĐ : chi phí lắp ráp thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị ;- GCT : chi phí chạy thử thiết bị theo nhu yếu kỹ thuật ;- GK : Chi phí tương quan khác .1.2.1. Chi phí shopping thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến được xác định theo công thức sau :

Trong đó :- Qi : khối lượng hoặc số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) thứ i ( i = 1 ÷ n ) cần mua ;- Mi : giá tính cho một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) thứ i ( i = 1 ÷ n ), được xác định theo công thức :Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T ( 2.4 )Trong đó :- Gg : giá thiết bị ở nơi mua hay giá tính đến cảng Nước Ta và những phí bảo hiểm, thuế nhập khấu, … theo pháp luật của pháp lý ( so với thiết bị nhập khẩu ) đã gồm có chi phí thiết kế và giám sát sản xuất thiết bị ;- Cvc : chi phí luân chuyển một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) từ nơi mua hay từ cảng Nước Ta hoặc từ nơi gia công, sản xuất đến hiện trường khu công trình ;- Clk : chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) tại cảng Nước Ta so với thiết bị nhập khẩu ;- Cbq : chi phí dữ gìn và bảo vệ, bảo trì một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) tại hiện trường ;- T : những loại thuế và phí có tương quan .Đối với những thiết bị chưa đủ điều kiện kèm theo xác định được giá theo công thức ( 2.4 ) thì hoàn toàn có thể dự trù trên cơ sở lựa chọn mức giá tương thích nhất giữa những làm giá của đơn vị sản xuất hoặc nhà đáp ứng thiết bị ( trừ những loại thiết bị lần đầu Open trên thị trường và chi có duy nhất trên thị trường ) bảo vệ phân phối nhu yếu phân phối thiết bị cho khu công trình hoặc giá những thiết bị tựa như hiệu suất, công nghệ tiên tiến và nguồn gốc trên thị trường tại thời gian giám sát hoặc của khu công trình có thiết bị tương tự như đã và đang triển khai. Trong quy trình xác định chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, nhà thầu tư vấn có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, nhìn nhận mức độ tương thích của giá thiết bị khi sứ dụng những làm giá nêu trên .1.2.2. Chi phí gia công thiết bị phi tiêu chuẩn được xác định trên cơ sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia công một tấn ( hoặc một đơn vị chức năng tính ) tương thích với đặc thù, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc địa thế căn cứ vào làm giá gia công sản xuất của đơn vị sản xuất được chủ góp vốn đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự như của khu công trình đã và đang triển khai .1.2.3. Chi phí quản trị shopping thiết bị của nhà thầu được xác định theo công thức sau :GQLMSTB = GMS x tql ( 2.5 )Trong đó :- GQLMSTB : chi phí quản trị shopping thiết bị của nhà thầu ;- GMS : chi phí shopping thiết bị ;- tql : định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) được xác định trên chi phí shopping thiết bị ( chưa có thuế Hóa Đơn đỏ VAT ) được pháp luật tại Bảng 2.2 của Phụ lục này .1.2.4. Chi phí mua bản quyền công nghệ tiên tiến được xác định theo Chi tiêu tùy vào đặc tính đơn cử của từng công nghệ tiên tiến .1.2.5. Chi phí huấn luyện và đào tạo và chuyển giao công nghệ tiên tiến được xác định theo giá thị trường hoặc bằng cách lập dự trù, dự trù tuỳ theo đặc thù đơn cử của từng dự án Bất Động Sản .1.2.6. Chi phí lắp ráp thiết bị và chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị được xác định bằng cách lập dự trù như so với chi phí kiến thiết xây dựng .1.2.7. Chi phí chạy thử thiết bị theo nhu yếu kỹ thuật, chi phí khác có tương quan được xác định bằng cách lập dự trù hoặc dự trù tuỳ theo đặc thù đơn cử của từng dự án Bất Động Sản .Chi phí thiết bị được tổng hợp theo Bảng 2.3 của Phụ lục này .1.3. Xác định chi phí quản trị dự án Bất Động Sản ( GQLDA )1.3.1. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản được xác định theo công thức sau :GQLDA = N x ( GXDtt + GTBtt ) ( 2.6 )Trong đó :- N : định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) chi phí quản trị dự án Bất Động Sản tương ứng với quy mô xây lắp và thiết bị góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ;- GXDtt : chi phí kiến thiết xây dựng trước thuế giá trị ngày càng tăng ;- GTBtt : chi phí thiết bị trước thuế giá trị ngày càng tăng .1.3.2. Trường hợp chi phí quản trị dự án Bất Động Sản được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1.3.1 Phụ lục này không tương thích thì được xác định bằng cách lập dự trù. Phương pháp lập dự trù theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .1.4. Xác định chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( GTV )1.4.1. Chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được xác định theo công thức sau :

 

Trong đó :- Cj : chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng thứ i ( i = 1 ÷ n ) được xác định theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ;- Dj : chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thứ j ( j = 1 ÷ m ) được xác định bằng cách lập dự trù theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .1.4.2. Trường hợp một số công việc tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng triển khai trước khi xác định dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình thì chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đó ký kết và tương thích với lao lý về quản trị chi phí .1.5. Xác định chi phí khác ( GK )Chi phí khác được xác định theo công thức sau :

 

Trong đó :- Ci : chi phí khác thứ i ( i = 1 ÷ n ) được xác định theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ;- Dj : chi phí khác thứ j ( j = 1 ÷ m ) được xác định bằng lập dự trù ;- Ek : chi phí khác thứ k ( k = 1 ÷ 1 ) .1.6. Xác định chi phí dự trữ ( Gdp )Chi phí dự trữ cho từng khu công trình của dự án Bất Động Sản được xác định theo 2 yếu tố : chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá .Chi phí dự trữ được xác định theo công thức sau :GDP = GDP1 + GDP2 ( 2.9 )Trong đó :- GDP1 : chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được xác định theo công thức sau :GDP = GXDCT x kps ( 2.10 )+ GXDCT1 : giá trị dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình trước chi phí dự trữ ;+ kps là thông số dự trữ cho khối lượng công việc phát sinh, mức tỷ suất này nhờ vào vào mức độ phức tạp của khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản và điều kiện kèm theo địa chất khu công trình nơi thiết kế xây dựng khu công trình và mức tỷ suất là kps ≤ 5 % .- Gdp2 : chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá ( Gdp2 ) được xác định theo công thức sau :

 

Trong đó :- T : thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình xác định theo ( quý, năm ) ;- t : số thứ tự thời hạn phân chia vốn theo kế hoạch thiết kế xây dựng khu công trình ( t = 1 ÷ T ) ;- GtXDCT : giá trị dự trù thiết kế xây dựng khu công trình trước chi phí dự trữ thực thi trong khoảng chừng thời hạn thứ t ;- IXDCTTbq : chỉ số giá thiết kế xây dựng sử dụng tính dự trữ cho yếu tố trượt giá được xác định theo công thức ( 1.11 ) tại mục 2.1.5 Phụ lục số 1 phát hành kèm theo Thông tư này± ΔI XDCT : mức dịch chuyển trung bình của chỉ số giá kiến thiết xây dựng theo thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình so với mức độ trượt giá trung bình của đơn vị chức năng thời hạn ( quý, năm ) đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu thế dịch chuyển của những yếu tố chi phí Ngân sách chi tiêu trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm tay nghề chuyên viên .Bảng 2.1. TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTên Dự án : …………………………………………………………………………………………………………Tên Công trình : …………………………………………………………………………………………………..Thời điểm lập dự trù ( ngày, tháng, năm ) : ………………………………………………………………..

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ THUẾGTGT GIÁ TRỊ SAU THUẾ KÝHIỆU
[ 1 ] 12 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

1

Chi phí xây dựng

GXD

1.1 Chi phí thiết kế xây dựng khu công trình
1.2 Chi phí kiến thiết xây dựng khu công trình phụ trợ ( trừ lán trại ) .

2

Chi phí thiết bị

GTB

3

Chi phí quản lý dự án đầu tư

gqlda

4

Chi tư vấn đầu tư xây dựng

gtv

4.1 Chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình
4.2 Chi phí giám sát kiến thiết thiết kế xây dựng

5

Chi phí khác

GK

5.1 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ
5.2 Chi phí bảo hiểm khu công trình
5.3

6

Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2)

Gdp

6.1 Chi phi dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh

GDP1

6.2 Chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá

GDP2

TỔNG CỘNG ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

GXDCT

NGƯỜI LẬP

( Ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( Ký, họ tên )

Bảng 2.2 : ĐỊNH MỨC TỶ LỆ ( % ) CHI PHÍ QUẢN LÝ MUA SẮM THIẾT BỊĐơn vị tính : %

TT

Khoản mục chi phí Chi phí shopping thiết bị chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ( tỷ đồng )

< 10.000

10.000 ÷

≤20.000

>20.000

11 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 7 ]
Chi phí quản trị shopping thiết bị của nhà thầu 1,1 1 0,9

 Bảng 2.3 TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊTên Dự án : …………………..Tên Công trình : ……………………Thời điểm lập dự trù ( ngày, tháng, năm ) : ………………….Đơn vị tính : đồng

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ THUẾGTGT GIÁ TRỊ SAU THUẾ KÝHIỆU
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

1

Chi phí mua sắm thiết bị; Chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn

Gms

1.1 Chi phí shopping thiết bị
1.1.1 Loại thiết bị 1
1.1.2
1.2 Chi phí gia công, sản xuất thiết bị phi tiêu chuẩn
1.2.1 Loại thiết bị 1
1.2.2

2

Chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu

Gqlmstb

3

Chi phí mua bản quyền công nghệ

Gcn

4

Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ

Gđt

5

Chi phí lắp dặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chinh thiết bị

GLĐ

6

Chi phí chạy thứ thiết bị theo ycu cầu kỹ thuật

Gct

7

Chi phí khác có liên quan (nếu có)

Gki

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7)

Gtb

NGƯỜI LẬP

( Ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( Ký, họ tên )

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …

2. DỰ TOÁN GÓI THẦU XÂY DỰNG

2.1. Dự toán gói thầu thiết kế kiến thiết xây dựngDự toán gói thầu kiến thiết thiết kế xây dựng được xác định theo công thức sau :Ggtxu = Gxd + Gdpxd ( 2.12 )Trong đó :- Ggtxd : dự trù gói thầu xây đắp thiết kế xây dựng ;- Gxd : chi phí thiết kế xây dựng của dự trù gói thầu xây đắp kiến thiết xây dựng ;- Gdpxd : chi phí dự trữ của dự trù gói thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng .a ) Chi phí kiến thiết xây dựng của dự trù gói thầu thiết kế kiến thiết xây dựng được xác định cho khu công trình, khuôn khổ khu công trình chính, khu công trình phụ trợ, khu công trình tạm Giao hàng kiến thiết thuộc khoanh vùng phạm vi gói thầu xây đắp kiến thiết xây dựng, gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng .Phương pháp xác định chi phí kiến thiết xây dựng của dự trù gói thầu thiết kế thiết kế xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này .b ) Gdpxd : chi phí dự trữ của dự trù gói thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng được xác định bằng 2 yếu tố dự trữ chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và dự trữ chi phí cho yếu tố trượt giá .Chi phí dự trữ trong dự trù gói thầu kiến thiết thiết kế xây dựng được xác định theo công thức sau :Gdpxd = Gdpxd1 + Gdpxd2 ( 2.13 )Trong đó :+ Gdp1 : chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh của dự trù gói thầu thiết kế thiết kế xây dựng được xác định theo công thức :Gdpxd1 = Gxd x kps ( 2.14 )Kps là thông số dự trữ cho khối lượng công việc phát sinh ( Kps ≤ 5 % ) .+ Gdpxd2 : chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá của dự trù gói thầu thiết kế kiến thiết xây dựng được xác định như so với chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình theo công thức ( 2.11 ) tại mục 1.6 Phụ lục này, trong đó Gtxdct là chi phí kiến thiết xây dựng của gói thầu xây đắp thiết kế xây dựng .Thời gian để tính chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá trong dự trù gói thầu kiến thiết thiết kế xây dựng là thời hạn triển khai gói thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng .Tổng hợp nội dung của dự trù gói thầu kiến thiết thiết kế xây dựng theo Bảng 2.4 Phụ lục này .2.2. Dự toán gói thầu shopping thiết bịDự toán gói thầu shopping thiết bị được xác định tương thích với khoanh vùng phạm vi công việc của gói thầu, những hướng dẫn kỹ thuật, khối lượng, số lượng thiết bị, giá thiết bị và những chi phí có tương quan theo công thức sau :Ggtmstb = Gms + Ggc + G qlmstb + G ĐT + GVC + GK + Gdpmstb ( 2.15 )Trong đó :- Ggtmstb : dự trù gói thầu shopping thiết bị ;- Gms : chi phí shopping thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến so với những thiết bị có sẵn trên thị trường ;- Ggc : chi phí gia công, sản xuất thiết bị phi tiêu chuẩn ( nếu có ) ;- Gqlmstb : chi phí quản trị shopping thiết bị của nhà thầu ;- Gđt : chi phí huấn luyện và đào tạo chuyển giao công nghệ tiên tiến ;- GVC : chi phí luân chuyển ( nếu có ) ;- Gr : chi phí khác có tương quan ;- Gdpmstb : chi phí dự trữ trong dự trù gói thầu shopping thiết bị .a ) Dự toán gói thầu shopping thiết bị được đo lường và thống kê và xác định địa thế căn cứ trách nhiệm công việc phải thực thi của gói thầu, những hướng dẫn kỹ thuật, khối lượng công tác làm việc triển khai của gói thầu và giá thiết bị ; những chi phí khác có tương quan tương thích với thời gian xác định dự trù gói thầu .Phương pháp xác định những nội dung chi phí trong dự trù gói thầu shopping thiết bị ( chi phí shopping thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến ; chi phí quản trị shopping thiết bị khu công trình của nhà thầu ; chi phí huấn luyện và đào tạo và chuyển giao công nghệ tiên tiến ( nếu có ) ; chi phí bảo hiểm và những loại phí ( nếu có ) ; chi phí tương quan khác ) được xác định theo hướng dẫn tại mục 1.2 Phụ lục này .b ) Chi phí dự trữ của dự trù gói thầu shopping thiết bị được xác định bằng 2 yếu tố : dự trữ chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và dự trữ chi phí cho yếu tố trượt giá .Chi phí dự trữ trong dự trù gói thầu shopping thiết bị được xác định theo công thức sau :Gdptb = Gdptb1 + Gdptb2 ( 2.16 )Trong đó :+ Gdp1 : chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh của dự trù gói thầu shopping thiết bị được xác định theo công thức :Gdptb1 = ( Gms + Ggc + Gqlmstb + Gđt + GVC + GK ) x Kps ( 2.17 )Kps là thông số dự trữ cho khối lượng thiết bị phát sinh ( Kps ≤ 5 % ) .Trường hợp so với khối lượng những gói thầu thiết bị được xác định trên cơ sở hạng mục thiết bị được phê duyệt thì không được tính chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng phát sinh .+ Gdptb2 : chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá của dự trù gói thầu shopping vật tư, thiết bị khu công trình được xác định như so với chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình theo công thức ( 2.11 ) tại mục 1.6 Phụ lục này, trong đó Gxdct là chi phí shopping thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến ; chi phí gia công, sản xuất thiết bị phi tiêu chuẩn ( nếu có ) ; chi phí giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến ; chi phí luân chuyển, bảo hiểm của gói thầu shopping vật tư, thiết bị khu công trình triển khai trong khoảng chừng thời hạn thứ t .Thời gian để tính chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá trong dự trù gói thầu shopping thiết bị là thời hạn triển khai gói thầu .Tổng hợp nội dung của dự trù gói thầu shopping thiết bị theo Bảng 2.5 Phụ lục này .2.3. Dự toán gói thầu lắp ráp thiết bịDự toán gói thầu lắp ráp thiết bị được xác định theo công thức sau :Gl ­ đtb = Glđ + Gct + Gklđ + Gdplđ ( 2.18 )Trong đó :- Gldtb : dự trù gói thầu lắp ráp thiết bị ;- Glđ : chi phí lắp ráp, thí nghiệm và hiệu chỉnh ;- Gct : chi phí chạy thử thiết bị theo nhu yếu kỹ thuật ;- Gklđ : chi phí khác có tương quan ( nếu có ) ;- GDPLĐ : chi phí dự trữ trong dự trù gói thầu lắp ráp thiết bị .a ) Dự toán gói thầu lắp ráp thiết bị được thống kê giám sát và xác định bằng cách lập dự trù trên cơ sở khối lượng những công tác làm việc thực thi của gói thầu và đơn giá thiết kế xây dựng .Phương pháp xác định những nội dung chi phí trong dự trù gói thầu lắp ráp thiết bị ( chi phí lắp ráp, thí nghiệm và hiệu chỉnh ) được xác định theo hướng dẫn tại mục 1.2.6 Phụ lục này .b ) Chi phí dự trữ của dự trù gói thầu lắp ráp thiết bị được xác định bằng 2 yếu tố : dự trữ chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và dự trữ chi phí cho yếu tố trượt giá .Chi phí dự trữ trong dự trù gói thầu lắp ráp thiết bị được xác định theo công thức sau :GDPLĐTB = GDPLĐTB1 + GDPLĐTB2 ( 2.19 )Trong đó :+ GDPLĐTB1 chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh của dự trù gói thầu shopping thiết bị được xác định theo công thức :GDPLĐTB1 = ( Glđ + Gct + Gk ) x Kps ( 2.20 )Kps là thông số dự trữ cho khối lượng công việc lắp ráp thiết bị phát sinh ( Kps ≤ 5 % ) .+ GDPLĐTB2 : chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá của dự trù gói thầu lắp ráp vật tư, thiết bị vào khu công trình được xác định như so với chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình theo công thức ( 2.11 ) tại mục 1.6 Phụ lục này, trong đó GtXDCT là chi phí lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh ; chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo nhu yếu kỹ thuật của gói thầu lấp đặt thiết bị vào khu công trình triển khai trong khoảng chừng thời hạn thứ t .Thời gian để tính chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá trong dự trù gói thầu lắp ráp thiết bị là thời hạn triển khai gói thầu được tính bằng tháng, quý, năm .Tổng hợp nội dung của dự trù gói thầu lắp ráp thiết bị theo Bảng 2.6 Phụ lục này .2.4 Dự toán gói thầu tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng- Dự toán gói thầu tư vấn lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, thiết kế thiết kế xây dựng, giám sát kiến thiết kiến thiết xây dựng, … xác định bằng tỷ suất % hoặc bằng cách lập dự trù ( gồm chi phí chuyên viên, chi phí quản trị, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước ) theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .- Dự toán gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng, thí nghiệm vật tư, vật tư, cấu kiện và cấu trúc kiến thiết xây dựng được lập dự trù như chi phí thiết kế xây dựng theo hướng dẫn tại mục 1.1 Phụ lục này .Tổng hợp nội dung của dự trù gói thầu tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo Bảng 2.7 Phụ lục này .2.5 Dự toán gói thầu thiết kế và xây đắp kiến thiết xây dựng ( EC )Phương pháp xác định nội dung những chi phí thiết kế, chi phí kiến thiết xây dựng trong dự trù gói thầu EC được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.1 và mục 2.4 Phụ lục này .2.6 Dự toán gói thầu thiết kế và shopping vật tư, thiết bị ( EP )Phương pháp xác định nội dung những chi phí thiết kế, chi phí shopping vật tư, thiết bị trong dự trù gói thầu EP được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.2 và mục 2.4 Phụ lục này .2.7 Dự toán gói thầu shopping vật tư, thiết bị và thiết kế thiết kế xây dựng ( PC )Phương pháp xác định nội dung những chi phí kiến thiết xây dựng, chi phí shopping vật tư, thiết bị trong dự trù gói thầu PC được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.1 và mục 2.2 của Phụ lục này .2.8 Dự toán gói thầu thiết kế – shopping vật tư, thiết bị và kiến thiết thiết kế xây dựng ( EPC )

Phương pháp xác định nội dung các chi phí xây dựng, chi phí mua sắm vật tư, thiết bị, chi phí thiết kế trong dự toán gói thầu thầu EPC được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.1, mục 2.2 và mục 2.4 Phụ lục này.
Bảng 2.4. TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Tên dự án Bất Động Sản : ………………………………………………………………………………………………………….Tên gói thầu : ……………………………………………………………………………………………………….Thời điểm lập dự trù gói thầu ( ngày … tháng .. năm … ) : ………………………………………………….Thời gian triển khai gói thầu ( …. tháng … năm …. ) : …………………………………………………………Đơn vị tính : đồng

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ THUẾGTGT GIÁ TRỊSAUTHUẾ KÝHIỆU
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

1

Chi phí xây dựng của gói thầu

GXD

1.1 Chi phí thiết kế xây dựng khu công trình
1.2 Chi phí thiết kế xây dựng khuôn khổ khu công trình
1.3 Chi phí thiết kế xây dựng khu công trình phụ trợ

2

Chi phí dự phòng (GDPXD1 + GDPXD2)

GDPXD

2.1 Chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng phát sinh

GDPXD1

2.2 Chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá

GDPXD2

TỔNG CỘNG ( 1 + 2 )

GGTXD

NGƯỜI LẬP

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …

 

Bảng 2.5. TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ

Tên dự án Bất Động Sản : …………………………………………………………………………………………………………..Tên gói thầu : ……………………………………………………………………………………………………….Thời điểm lập dự trù gói thầu ( ngày … tháng .. năm … ) : …………………………………………………..Thời gian thực thi gói thầu ( …. tháng … năm …. ) : ………………………………………………………….Đơn vị tính : đồng

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁTRỊTRƯỚCTHUẾ THUẾGIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁTRỊSAUTHUẾ KÝHIỆU
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

1

Chi phí mua sắm thiết bị

GMS

1.1 Chi phí shopping thiết bị công nghệ tiên tiến
1.2 Chi phí shopping thiết bị khu công trình

2

Chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có)

GGC

3

Chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu

GQLMSTB

4

Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ

GDT

5

Chi phí vận chuyển thiết bị (nếu có)

GVC

6

Chi phí khác liên quan (nếu có)

Gk

7

Chi phí dự phòng (GDPTB1 + GDPTB2)

GDPTB
7.1 Chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng phát sinh GDPTB1
7.2 Chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá GDPTB2
TỔNG CỘNG ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) GMSTB

NGƯỜI LẬP

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …

Bảng 2.6. TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH

Tên dự án Bất Động Sản : ……………………………………………………………………………………………….Tên gói thầu : ……………………………………………………………………………………………Thời điểm lập dự trù gói thầu ( ngày … tháng … năm … ) : ………………………………..Thời gian triển khai gói thầu ( …. tháng … năm …. ) : ………………………………………..Đơn vị tính : đồng

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GIÁ TRỊ SAU THUẾ KÝ HIỆU
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

1

Chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh

GLĐ

1.1 – Chi phí lắp ráp thiết bị công nghệ tiên tiến
1.2 – Chi phí lắp ráp thiết bị khu công trình

2

Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật

GCT

3

Chi phí liên quan khác (nếu có)

GK

4

Chi phí dự trữ (

GDPTB1 + GDPTB2

)

GDPTB

4.1

– Chi phí dự trữ cho yếu tố khối lượng phát sinh

GDPTB1
4.2

– Chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá

GDPTB2
TỔNG CỘNG ( 1 + 2 + 3 + 4 )

GLĐTB

                     NGƯỜI LẬP                                                                        NGƯỜI CHỦ TRÌ

( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …Bảng 2.7. TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU TƯ VẤN XÂY DỰNGTên dự án Bất Động Sản : ……………………………………………………………………………………………….Tên gói thầu : ……………………………………………………………………………………………Thời điểm lập dự trù gói thầu ( ngày … tháng .. năm … ) : ………………………………..Thời gian thực thi gói thầu ( …. tháng … năm …. ) : ………………………………………..Đơn vị tính : đồng

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GIÁ TRỊ SAU THUẾ KÝ HIỆU
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
1 Công việc tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( ví dụ : lập dự án Bất Động Sản ĐTXD ) …
2 Công việc tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( ví dụ : khảo sát thiết kế xây dựng ) …

TỔng cỘng

GGTTV

                 NGƯỜI LẬP                                                                                  NGƯỜI CHỦ TRÌ

( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …

3. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN (TỔNG DỰ TOÁN)

3.1. Dự án có nhiều khu công trình thì dự trù của dự án Bất Động Sản ( tổng dự toán ) bằng tổng những dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự trữ có đặc thù chung tương quan của dự án Bất Động Sản và được tổng hợp theo Bảng 2.8 Phụ lục này .3.2. Đối với dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì tổng dự toán gồm những dự trù của gói thầu thiết kế xây dựng, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, chi phí khác, chi phí dự trữ có đặc thù chung tương quan của dự án Bất Động Sản . Bảng 2.8. TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁNDự án : ……………………………………………………………………………………………………..Địa điểm XD : …………………………………………………………………………………………..Đơn vị tính : đồng

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊTRƯỚC THUẾ THUẾ GTGT GIÁ TRỊSAU THUẾ KÝ HIỆU
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

1

Dự toán thiết kế xây dựng

GXD­

1.1

Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình thứ nhất

GXDCT1
1.2

Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình thứ nhất

GXDCT2

2

Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản

GQLDA

3

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác chưa tính đến trong DTXDCT

GTVDA

4

Chi phí khác chưa tính đến trong DTXDCT

GKDA

5

Chi phí dự phòng

GDPDA

TỔNG CỘNG ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

GXDDA

                 NGƯỜI LẬP                                                                             NGƯỜI CHỦ TRÌ

( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …Trong đó :+ GTVDA : chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng chung của dự án Bất Động Sản chưa tính trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình ;+ GKDA : chi phí khác chưa tính trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình ;+ GDPDA : chi phí dự trữ cho những khoản mục chưa tính trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình .

4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH

Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh vận dụng cho trường hợp thiết kế biến hóa được sự đồng ý chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Đối với gói thầu đã ký hợp đồng thì việc xác định dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh chỉ vận dụng cho công việc phát sinh chưa có trong hợp đồng phải lập dự trù theo pháp luật về quản trị hợp đồng kiến thiết xây dựng và phải tương thích với những nội dung đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thiết kế xây dựng .Dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh ( GDC ) được xác định bằng dự trù kiến thiết xây dựng đã được phê duyệt ( GPD ) cộng ( hoặc trừ ) phần giá trị tăng ( hoặc giảm ). Phần giá trị tăng ( hoặc giảm ) là phần giá trị dự trù kiểm soát và điều chỉnh ( GPDC ). Dự toán thiết kế xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh xác định theo công thức sau :

GPDCi =                           (2.21)

Phần dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh được xác định do yếu tố đổi khác khối lượng và yếu tố trượt giá :GPDC = GPDCm + GPDCi ( 2.22 )Trong đó :- GPDCm : phần dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố đổi khác khối lượng ;- GBSi : phần dự trù thiết kế xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố trượt giá .Dự toán thiết kế xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh được tổng hợp theo Bảng 2.9 Phụ lục này .

4.1. Phần dự toán xây dựng điều chỉnh do yếu tố thay đổi khối lượng

Phần dự trù thiết kế xây dựng kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố biến hóa khối lượng được xác định theo công thức sau :GPDCm = GPDCXDm + GPDCTBm + GPDCTVm + GPDCKm ( 2.23 )4.1.1. Phần chi phí thiết kế xây dựng kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố biến hóa khối lượng ( GPDCXDm ) được xác định theo công thức :

GPDCXDm =                   (2.24)

Trong đó :- Qi : khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng biến hóa ( tăng, giảm, phát sinh ) ;- Di : đơn giá kiến thiết xây dựng tương ứng với khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng đổi khác tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh .4.1.2. Phần chi phí thiết bị kiểm soát và điều chỉnh cho yếu tố đổi khác khối lượng ( GPDCTBm ) được xác định theo công thức :

GPDCTBm =              (2.25)

Trong đó :- Qj : khối lượng loại thiết bị biến hóa ( tăng, giảm, phát sinh ) ;- Dj : đơn giá thiết bị tương ứng với khối lượng thiết bị biến hóa tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh .4.1.3. Phần chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh ( GPDCTVm ) và phần chi phí khác kiểm soát và điều chỉnh GPDCKm ) do yếu tố đổi khác khối lượng được xác định như mục 1.4 và mục 1.5 của Phụ lục này. Trong đó, khối lượng cần thống kê giám sát xác định là phần khối lượng biến hóa ( tăng, giảm, phát sinh ) .

4.2. Phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh do yếu tố biến động giá

Phần dự trù thiết kế xây dựng khu công trình kiểm soát và điều chỉnh do yếu tố dịch chuyển giá được xác định theo công thức sau :

GPDCi =               (2.26)

Trong đó :

     : phần chi phí xây dựng điều chỉnh;

     –: phần chi phí thiết bị điều chỉnh.

4.2.1. Xác định phần chi phí xây dựng điều chỉnh ()

4.2.1. 1. Phương pháp bù trừ trực tiếpa ) Xác định chi phí vật tư kiểm soát và điều chỉnh ( VL )Phần chi phí vật tư kiểm soát và điều chỉnh ( VL ) được xác định bằng tổng chi phí kiểm soát và điều chỉnh của từng loại vật tư thứ j ( VLj ) theo công thức sau :

VL =  (j = 1 ¸ m)                                                 (2.27)

Phần chi phí kiểm soát và điều chỉnh loại vật tư thứ j được xác định theo công thức sau :

VLj =                                                     (2.28)

Trong đó :- QJiVL : lượng hao phí vật tư thứ j của công tác làm việc thiết kế xây dựng thứ i trong khối lượng kiến thiết xây dựng cần kiểm soát và điều chỉnh ( i = 1 ¸ n ) ;- CLJVL : giá trị chênh lệch giá của loại vật tư thứ j tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh so với giá vật tư thiết kế xây dựng trong dự trù được duyệt .Giá vật tư kiến thiết xây dựng tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh được xác định trên cơ sở công bố giá vật tư kiến thiết xây dựng của địa phương tương thích với thời gian kiểm soát và điều chỉnh và mặt phẳng giá thị trường tại nơi kiến thiết xây dựng khu công trình. Trường hợp giá vật tư kiến thiết xây dựng theo công bố giá của địa phương không tương thích với mặt phẳng giá thị trường tại nơi thiết kế xây dựng khu công trình và những loại vật tư kiến thiết xây dựng không có trong công bố giá vật tư kiến thiết xây dựng của địa phương thì giá của những loại vật tư này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá tương thích giữa những làm giá của nhà phân phối hoặc nhà đáp ứng vật tư thiết kế xây dựng ( trừ những loại vật tư thiết kế xây dựng lần đầu Open trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường ) bảo vệ phân phối nhu yếu sử dụng vật tư của khu công trình về tiến trình, khối lượng phân phối, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật tư hoặc giá của loại vật tư thiết kế xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự như đã và đang được sử dụng ở khu công trình khác .b ) Xác định chi phí nhân công kiểm soát và điều chỉnh ( NC )Chi phí nhân công kiểm soát và điều chỉnh được xác định theo công thức sau :

NC =                                                       (2.29)

Trong đó :- QiNC : lượng hao phí nhân công của công tác làm việc thứ i trong khối lượng kiến thiết xây dựng cần kiểm soát và điều chỉnh ( i = 1 ¸ n ) ;- CLiNC : giá trị chênh lệch đơn giá nhân công của công tác làm việc thứ i tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh so với đơn giá nhân công trong dự trù được duyệt ( i = 1 ¸ n ) .Đơn giá nhân công tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh được xác định theo công bố giá nhân công của địa phương hoặc theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tương thích với pháp luật hiện hành .c ) Xác định chi phí máy kiến thiết kiểm soát và điều chỉnh ( MTC )Chi phí máy kiến thiết kiểm soát và điều chỉnh ( MTC ) được xác định bằng tổng chi phí kiểm soát và điều chỉnh của từng loại máy xây đắp thứ j ( MTCj ) theo công thức sau :

MTC =                        (2.30)

Chi phí kiểm soát và điều chỉnh máy kiến thiết thứ j được xác định theo công thức sau :

MTCj =                         (2.31)

Trong đó :- QJiMTC : lượng hao phí máy kiến thiết thứ j của công tác làm việc thiết kế xây dựng thứ i trong khối lượng thiết kế xây dựng cần kiểm soát và điều chỉnh ( i = 1 ¸ n ) ;- CLJMTC : giá trị chênh lệch giá ca máy xây đắp thứ j tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh so với giá ca máy thiết kế trong dự trù được duyệt ( i = 1 ¸ n ) .Giá ca máy xây đắp tại thời gian kiểm soát và điều chỉnh được xác định theo pháp luật hiện hành .Phần chi phí thiết kế xây dựng kiểm soát và điều chỉnh được tổng hợp theo Bảng 2.10 Phụ lục này .4.2.1. 2. Phương pháp theo chỉ số giá thiết kế xây dựng4.2.1. 2.1. Trường hợp sử dụng chỉ số giá phần kiến thiết xây dựng

Chi phí xây dựng điều chỉnh () được xác định theo công thức sau: 

                 (2.32)

Trong đó :

: chi phí xây dựng trong dự toán được duyệt của khối lượng xây dựng cần điều chỉnh;

: chỉ số giá phần xây dựng tại thời điểm điều chỉnh;

: chỉ số giá phần xây dựng tại thời điểm lập dự toán .

Chỉ số giá phần thiết kế xây dựng khu công trình được xác định theo lao lý hiện hành .4.2.1. 2.2. Trường hợp sử dụng chỉ số giá thiết kế xây dựng theo những yếu tố chi phí ( chỉ số giá vật tư thiết kế xây dựng khu công trình, chỉ số giá nhân công kiến thiết xây dựng khu công trình, chỉ số giá máy thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình )a ) Xác định chi phí vật tư kiểm soát và điều chỉnh ( VL )Chi phí vật tư kiểm soát và điều chỉnh được xác định theo công thức sau :

                         (2.33)

Trong đó :- GVL : chi phí vật tư trong dự trù được duyệt của khối lượng kiến thiết xây dựng cần kiểm soát và điều chỉnh ;- PVL : tỷ trọng chi phí vật tư kiến thiết xây dựng khu công trình cần kiểm soát và điều chỉnh trên chi phí vật tư trong dự trù được duyệt ;

: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình tại thời điểm điều chỉnh;

: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán GVL.

Chỉ số giá vật tư kiến thiết xây dựng khu công trình được xác định theo pháp luật hiện hành .b ) Xác định chi phí nhân công kiểm soát và điều chỉnh ( NC )Chi phí nhân công kiểm soát và điều chỉnh được xác định theo công thức sau :

NC = GNC x                                       (2.34)

Trong đó :- GNC : chi phí nhân công trong dự trù được duyệt của khối lượng kiến thiết xây dựng cần kiểm soát và điều chỉnh ;

: chỉ số giá nhân công xây dựng công trình tại thời điểm điều chỉnh;

: chỉ số giá nhân công xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán GNC.

Chỉ số giá nhân công kiến thiết xây dựng khu công trình được xác định theo lao lý hiện hành .c ) Xác định chi phí máy xây đắp kiểm soát và điều chỉnh ( MTC )Chi phí máy thiết kế kiểm soát và điều chỉnh được xác định theo công thức sau :

MTC = GMTC x                          (2.35)

Trong đó :- GMTC : chi phí máy kiến thiết trong dự trù được duyệt của khối lượng thiết kế xây dựng cần kiểm soát và điều chỉnh ;

: chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại thời điểm điều chỉnh;

: chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán GMTC.

Chỉ số giá máy kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình được xác định theo pháp luật hiện hành .Chi phí kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh được tổng hợp như Bảng 2.10 của Phụ lục này .4.2.1. 3. Phương pháp phối hợpTùy theo những điều kiện kèm theo đơn cử của từng khu công trình hoàn toàn có thể sử dụng tích hợp những giải pháp trên để xác định chi phí thiết kế xây dựng kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích .

4.2.2. Xác định phần chi phí thiết bị điều chỉnh ()

Chi phí thiết bị điều chỉnh được xác định bằng tổng của các chi phí mua sắm thiết bị điều chỉnh (), chi phí lắp đặt thiết bị điều chỉnh, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điều chỉnh và các chi phí điều chỉnh khác.

4.2.2.1.  Chi phí mua sắm thiết bị điều chỉnh ()

Chi phí shopping thiết bị kiểm soát và điều chỉnh được xác định theo công thức sau :

                                 (2.36)

Trong đó :

: chi phí thiết bị trong dự toán được duyệt;

: chi phí thiết bị tại thời điểm cần điều chỉnh.

4.2.2.2. Chi phí lắp đặt thiết bị điều chỉnh và chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bịđiều chỉnh được xác định như chi phí xây dựng điều chỉnh.

Bảng 2.9. TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNHDự án : …………………………………………………………………………………………………….Tên khu công trình : …………………………………………………………………………………………Thời điểm kiểm soát và điều chỉnh ( ngày … tháng … năm … ) : …………………………………………….Đơn vị tính : đồng

STT NỘI DUNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GIÁ TRỊ SAU THUẾ KÝ HIỆU
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

[5]

[ 6 ]

I

Dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt

GPD

II

Phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh

GPDC

II. 1 Phần dự trù khu công trình kiểm soát và điều chỉnh cho yếu tố biến hóa khối lượng GPDCm
II. 2 Phần dự trù khu công trình kiểm soát và điều chỉnh cho yếu tố dịch chuyển giá GBSi
TỔNG CỘNG ( I + II )

GDC

                        NGƯỜI LẬP                                                                      NGƯỜI CHỦ TRÌ

( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …

PHỤ LỤC SỐ 3

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG( Ban hành kèm theo thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019của Bộ trưởng Bộ kiến thiết xây dựng )Chi phí thiết kế xây dựng được xác định cho khu công trình, khuôn khổ khu công trình, khu công trình phụ trợ, khu công trình tạm Giao hàng xây đắp theo một trong những chiêu thức sau :1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH1.1 Xác định theo khối lượng và đơn giá kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể của khu công trình1.1.1 Khối lượng những công tác làm việc thiết kế xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ xây đắp hoặc thiết kế FEED, những hướng dẫn kỹ thuật, nhu yếu kỹ thuật, trách nhiệm công việc phải thực thi của dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình .1.1.2 Đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể của khu công trình gồm : đơn giá không không thiếu ( gồm có chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị kiến thiết ) hoặc đơn giá vừa đủ ( gồm chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị kiến thiết, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước ). Chủ góp vốn đầu tư địa thế căn cứ vào đặc thù, đặc thù và điều kiện kèm theo đơn cử của từng khu công trình, gói thầu để quyết định hành động việc sử dụng đơn giá kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể không rất đầy đủ hoặc rất đầy đủ để xác định dự trù thiết kế xây dựng .Đơn giá kiến thiết xây dựng cụ thể của khu công trình được tổng hợp theo Bảng 3.3 Phụ lục này .1.2 Xác định theo khối lượng và giá thiết kế xây dựng tổng hợp1.2.1 Khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thiết kế hoặc thiết kế FEED, những hướng dẫn kỹ thuật, nhu yếu kỹ thuật, trách nhiệm công việc phải thực thi của khu công trình, khuôn khổ khu công trình và được tổng hợp theo nhóm, loại công tác làm việc kiến thiết xây dựng để tạo thành một đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận của khu công trình .1.2.2 Giá thiết kế xây dựng tổng hợp được lập tương ứng với hạng mục và nội dung của khối lượng nhóm loại công tác làm việc thiết kế xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận của khu công trình .Giá thiết kế xây dựng tổng hợp gồm : giá thiết kế xây dựng tổng hợp không không thiếu ( gồm có chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị kiến thiết ) hoặc giá thiết kế xây dựng tổng hợp vừa đủ ( gồm có chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị kiến thiết, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước ) được lập trên cơ sở đơn giá kiến thiết xây dựng cụ thể của khu công trình. Chủ góp vốn đầu tư địa thế căn cứ vào đặc thù, đặc thù và điều kiện kèm theo đơn cử của từng khu công trình, gói thầu để quyết định hành động việc sử dụng giá thiết kế xây dựng tổng hợp không vừa đủ hoặc rất đầy đủ để xác định dự trù kiến thiết xây dựng .Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp được tổng hợp theo Bảng 3.3 Phụ lục này .Phương pháp lập giá kiến thiết xây dựng khu công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 phát hành kèm theo Thông tư này .Chi phí thiết kế xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể của khu công trình không không thiếu và giá thiết kế xây dựng tổng hợp không rất đầy đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.1 Phụ lục này .Trong đó :- Trường hợp chi phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị kiến thiết được xác định theo khối lượng và giá kiến thiết xây dựng tổng hợp không rất đầy đủ :+ Qj là khối lượng một nhóm hạng mục công tác làm việc hoặc một đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận thứ j của khu công trình ;+ Djvl, Djnc, Djm là chi phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị xây đắp trong giá kiến thiết xây dựng tổng hợp một nhóm hạng mục công tác làm việc hoặc một đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận thứ j của khu công trình .- Trường hợp chi phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị xây đắp được xác định theo cơ sở khối lượng và đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể của khu công trình không rất đầy đủ :+ Qj là khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng thứ j ;+ Djvl, Djnc, Djm là chi phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị kiến thiết trong đơn giá thiết kế xây dựng chi tiết cụ thể của khu công trình so với công tác làm việc thiết kế xây dựng thứ j .Chi phí vật tư ( Djvl ), chi phí nhân công ( Djnc ), chi phí máy và thiết bị thiết kế ( Djm ) trong đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể của khu công trình không không thiếu và giá thiết kế xây dựng tổng hợp không rất đầy đủ được đo lường và thống kê và tổng hợp theo Bảng 3.4 Phụ lục này .+ Định mức tỷ suất chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước được lao lý tại Bảng 3.7, Bảng 3.8, Bảng 3.9, Bảng 3.10 và Bảng 3.11 Phụ lục này ;+ LT : chi phí nhà tạm để ở và quản lý và điều hành thiết kế ;+ TT : chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ;+ GTk : chi phí gián tiếp khác ;+ G : chi phí kiến thiết xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình, bộ phận, phân việc, công tác làm việc trước thuế ;+ TGTGT-XD : mức thuế suất thuế GTGT pháp luật cho công tác làm việc thiết kế xây dựng ;+ Knc : thông số nhân công làm đêm ( nếu có ) và được xác định như sau :Knc = 1 + tỷ suất khối lượng công việc phải làm đêm x 30 % ( đơn giá nhân công của công việc thao tác vào đêm hôm ) .+ Km : thông số máy xây đắp làm đêm ( nếu có ) và được xác định như sau :Km = 1 – g + g x KncTrong đó : g là tỷ suất tiền lương trung bình trong giá ca máy .Khối lượng công việc phải làm đêm được xác định theo nhu yếu quy trình tiến độ kiến thiết thiết kế xây dựng của khu công trình và được chủ góp vốn đầu tư thống nhất .Chi phí thiết kế xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá thiết kế xây dựng chi tiết cụ thể của khu công trình khá đầy đủ và giá kiến thiết xây dựng tổng hợp vừa đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.2 Phụ lục này .

Bảng 3.2.TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO ĐƠN GIÁ
XÂY DỰNG CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ

Đơn vị tính : …

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU
1 Chi phí kiến thiết xây dựng trước thuế

G
2 Thuế giá trị ngày càng tăng G x TGTGT-XD GTGT
3 Chi phí thiết kế xây dựng sau thuế G + GTGT GXD

NGƯỜI LẬP

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số …

Trong đó :- Trường hợp chi phí thiết kế xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và giá kiến thiết xây dựng tổng hợp không thiếu :+ Qi là khối lượng một nhóm công tác làm việc hoặc một đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận thứ i của khu công trình ( i = 1 ÷ n ) ;+ Di là giá kiến thiết xây dựng tổng hợp khá đầy đủ ( gồm có chi phí trực tiếp về vật tư, nhân công, máy kiến thiết, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước ) để triển khai một nhóm công tác làm việc hoặc một đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận thứ i của khu công trình .- Trường hợp chi phí kiến thiết xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể của khu công trình khá đầy đủ :+ Qi là khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng thứ i của khu công trình ( i = 1 ÷ n ) ;+ Di là đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình khá đầy đủ ( gồm có chi phí trực tiếp về vật tư, nhân công, máy xây đắp, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước ) để thực thi công tác làm việc kiến thiết xây dựng thứ i của khu công trình ;+ G : chi phí thiết kế xây dựng khu công trình trước thuế ;+ Tgtgt-xd : mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng pháp luật cho công tác làm việc kiến thiết xây dựng ;+ GXD : chi phí thiết kế xây dựng khu công trình sau thuế .Trường hợp chi phí kiến thiết xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác làm việc thi chi phí thiết kế xây dựng sau thuế trong dự trù khu công trình, khuôn khổ khu công trình được xác định theo công thức sau :

Trong đó :- gi : chi phí thiết kế xây dựng sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác làm việc thứ i của khu công trình, khuôn khổ khu công trình ( i = 1 ÷ n ) .Trên cơ sở mức độ tổng hợp hoặc cụ thể của những khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng xác định theo mục 1.1 và mục 1.2 Phụ lục này hoàn toàn có thể tích hợp sử dụng đơn giá thiết kế xây dựng chi tiết cụ thể của khu công trình và giá kiến thiết xây dựng tổng hợp để xác định chi phí kiến thiết xây dựng trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình .Bảng 3.3. TỔNG HỢP GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTên dự án Bất Động Sản : …………………………………………………………………………………………………………Tên khu công trình : ……………………………………………………………………………………………………PHẦN ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TRÌNHStt. ( Tên công tác làm việc thiết kế xây dựng )Thời điểm lập : ……………………………………………………………………………………………………Đơn vị tính : …

MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ MÃ HIỆUVL, NC, M THÀNH PHẦNHAO PHÍ ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

DG.1

Chi phí VL

V.1

V.2

Cộng

VL

Chi phí NC (theo cấp bậc thợ bình quân)

công

NC

Chi phí MTC

M.1

ca

M.2

ca

Cộng

M

PHẦN GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢPStt. ( Tên nhóm loại công tác làm việc kiến thiết xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận của khu công trình )Đơn vị tính : …

MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ TÍNH KHỐILƯỢNG THÀNH PHẦN CHI PHÍ TỔNGCỘNG
VẬT LIỆU NHÂN CÔNG MÁY
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
DG. 1
DG. 2

Cộng

VL

NC

M

Ʃ

Ghi chú :- Mã hiệu đơn giá, mã hiệu vật tư, nhân công, máy thiết kế biểu lộ bằng số và được thống nhất với mã hiệu định mức được cơ quan có thẩm quyền phát hành .- Trường hợp xác định giá kiến thiết xây dựng tổng hợp vừa đủ thì gồm có cả chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước .2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ BẢNG GIÁ TƯƠNG ỨNGChi phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị xây đắp trong chi phí thiết kế xây dựng hoàn toàn có thể được xác định trên cơ sở tổng khối lượng hao phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị kiến thiết thiết yếu và bảng giá vật tư, giá nhân công, giá máy và thiết bị kiến thiết tương ứng .2.1 Xác định tổng khối lượng hao phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị kiến thiếtTống khối lượng hao phí những loại vật tư, nhân công, máy và thiết bị kiến thiết được xác định trên cơ sở hao phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị thiết kế cho từng khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình như sau :- Xác định từng khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình tại mục 1.1.1 Phụ lục này .- Xác định khối lượng những loại vật tư, nhân công, máy và thiết bị thiết kế tương ứng với từng khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thiết kế của khu công trình, khuôn khổ khu công trình trải qua mức hao phí về vật tư, nhân công, máy và thiết bị kiến thiết để triển khai xong một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng trên cơ sở những định mức kinh tế tài chính kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, quy phạm kỹ thuật .- Tính tổng khối lượng hao phí từng loại vật tư, nhân công, máy và thiết bị kiến thiết cho khu công trình, khuôn khổ khu công trình bằng cách tổng hợp hao phí tổng thể những loại vật tư, nhân công, máy và thiết bị xây đắp giống nhau của những công tác làm việc kiến thiết xây dựng khác nhau .Khi giám sát cần xác định rõ số lượng, đơn vị chức năng, chủng loại, quy cách so với vật tư ; số lượng ngày công cho từng cấp bậc công nhân ; số lượng ca máy cho từng loại máy và thiết bị thiết kế theo thông số kỹ thuật kỹ thuật hầu hết và mà hiệu trong bảng giá ca máy và thiết bị xây đắp của khu công trình .2.2 Xác định bảng giá vật tư, giá nhân công, giá máy và thiết bị thiết kếGiá vật tư, giá nhân công, giá máy và thiết bị kiến thiết được xác định trên cơ sở giá thị trường nơi thiết kế xây dựng khu công trình hoặc theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 phát hành kèm theo Thông tư này .- Xác định chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị xây đắp trong chi phí trực tiếp trên cơ sở tổng khối lượng hao phí từng loại vật tư, nhân công, máy và thiết bị xây đắp và giá vật tư, giá nhân công, giá máy và thiết bị xây đắp tương ứng theo Bảng 3.4 và Bảng 3.5 Phụ lục này .

Chi phí xây dựng tính theo tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.6 Phụ lục này.
Bảng 3.4. HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI
CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG

STT

hiệu

Tên công tác

Đơn

vị

Khối

lượn

g

Mức hao phí

Khối lượng hao phí

Vậtliệu Nhâncông Máy Vậtliệu Nhâncông Máy
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
001

ĐM.001

Công tác thứ 1

m3

V. 001 Cát mịn m3
V. 002 Gạch chỉ viên
N. 001 Nhân công 3/7 công
N. 002 Nhân công 3,5 / 7 công
M. 001 Máy trộn vữa 80 lít ca
M. 002 Vận thăng 0.8 T ca
002

ĐM.002

Công tác thứ 2

….

 

Bảng 3.5. TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG CHI PHÍ TRỰC TIẾP

Đơn vị tính : …

STT

Mã hiệu

Nội dung

Đơn vị

Khối lượng

Giá

Thành tiền

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] = [ 5 ] x [ 6 ]

I

Vật liệu

I. 1 V. 001 Cát mịn m3
I. 2 V. 002 Gạch chỉ viên

Tổng cộng

VL

II

Nhân công

II. 1 N. 001 Nhân công 3/7 công
II. 2 N. 002 Nhân công 3,5 / 7 công

Tổng cộng

NC

III

Máy thi công

III. 1 M. 001 Máy trộn vữa 80 lít ca
III. 2 M. 002 Vận thăng 0,8 T ca

Tổng cộng

M

Ghi chú :Nhu cầu về những loại vật tư, nhân công, máy và thiết bị thiết kế ( cột 5 ) được tổng hợp từ hao phí vật tư, nhân công, máy và thiết bị thiết kế giống nhau của hàng loạt những công tác làm việc thiết kế xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình ( cột 9, cột 10, cột 11 trong Bảng 3.4 Phụ lục này ) .Trong đó :- Định mức tỷ suất chi phí chung theo Bảng 3.7 và Bảng 3.8 Phụ lục này ;- Định mức nhà tạm để ở và quản lý kiến thiết theo hướng dẫn tại mục 3.1.2 Phụ lục này ;- Định mức chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế theo hướng dẫn tại mục 3.1.3 Phụ lục này .- Chi phí gián tiếp khác được xác định theo hướng dẫn tại mục 3.1.4 Phụ lục này ;- Định mức thu nhập chịu thuế tính trước theo hướng dẫn tại Bảng 3.11 Phụ lục này ;- G : chi phí kiến thiết xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình trước thuế ;- TGTGT-XD : mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng lao lý cho công tác làm việc thiết kế xây dựng ;- GXD : chi phí thiết kế xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình sau thuế .

3. XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN

3.1 Chi phí gián tiếp3.1.1 Chi phí chung gồm :- Chi phí quản trị tại doanh nghiệp, là chi phí quản trị của doanh nghiệp phân chia cho khu công trình, gồm những chi phí : lương cho ban quản lý và điều hành ; lương cho người lao động ; chi trả trợ cấp mất việc ; chi phí đóng bảo hiểm cho người lao động theo pháp luật ; chi phí phúc lợi ; chi phí bảo dưỡng văn phòng và những phương tiện đi lại ; chi phí tiện ích văn phòng ; chi phí thông tin liên lạc và giao thông vận tải đi lại ; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước ; chi phí điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng ; chi phí quảng cáo ; chi phí xã hội ; chi phí Tặng Kèm, biếu, từ thiện ; chi phí thuê đất, văn phòng và chỗ ở ; chi phí khấu hao ; khấu hao chi phí nghiên cứu và điều tra thử nghiệm ; khấu hao chi phí tăng trưởng ; thuế, lệ phí, phí theo lao lý ; bảo hiểm tổn thất ; chi phí bảo vệ hợp đồng ; những chi phí khác .- Chi phí quản lý sản xuất tại công trường thi công là hàng loạt chi phí cho cỗ máy quản trị của doanh nghiệp tại công trường thi công, gồm những chi phí : chi phí quản trị lao động ; điện nước tại công trường thi công, chi phí đào tạo và giảng dạy bảo đảm an toàn ; lương và phụ cấp cho người lao động gồm có lương và những loại phụ cấp cho cán bộ, nhân viên cấp dưới tại văn phòng hiện trường ; v.v…- Chi phí bảo hiểm của người lao động trực tiếp mà người sử dụng lao động phải nộp cho Nhà nước theo lao lý ( bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn, bảo hiếm thất nghiệp ) .Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ suất ( % ) trên chi phí trực tiếp. Định mức tỷ suất ( % ) chi phí chung được xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm khu công trình trong tổng mức góp vốn đầu tư hoặc dự trù thiết kế xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 3.7 Phụ lục này .Bảng 3.8 : ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNGĐơn vị tính : %

TT

Loại công tác

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp ( tỷ đồng )

≤15

≤100

>100

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
1 Công tác duy tu sửa chữa đường đi bộ, đường tàu, đường thủy trong nước, mạng lưới hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thuỷ trong nước 66 60 56
2 Công tác đào, đắp đất khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn trọn vẹn bằng thủ công bằng tay 51 45 42
3 Công tác lắp ráp thiết bị công nghệ tiên tiến trong những khu công trình thiết kế xây dựng, công tác làm việc xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm vật tư, cấu kiện và cấu trúc thiết kế xây dựng 65 59 55

Ghi chú :- Trường hợp quy mô chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp nằm trong khoảng chừng quy mô chi phí tại Bảng 3.8 thì định mức tỷ suất chi phí chung tính trên chi phí nhân công được xác định bằng chiêu thức nội suy theo công thức ( 3.2 ) Phụ lục này .- Đối với những khu công trình thiết kế xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hải đảo thì định mức tỷ suất chi phí chung quy định tại Bảng 3.7 và Bảng 3.8 được kiểm soát và điều chỉnh với thông số từ 1,05 đến 1,1 tuỳ điều kiện kèm theo đơn cử của khu công trình .3.1.3 Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kếChi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế được xác định bằng tỷ suất Phần Trăm ( % ) trên chi phí trực tiếp được pháp luật tại Bảng 3.10 Phụ lục này .

Bảng 3.10. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH
ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG TỪ THIẾT KẾ

( Gồm những khoản mục chi phí tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Thông tư này )Đơn vị tính : %

STT LOẠI CÔNG TRÌNH TỶ LỆ ( % )
1

Công trình dân dụng

2 5
2

Công trình công nghiệp

2,0
Riêng công tác làm việc kiến thiết xây dựng trong đường hầm thủy điện, hầm lò 6,5
3

Công trình giao thông

2,0
Riêng công tác làm việc kiến thiết xây dựng trong đường hầm giao thông vận tải 6,5
4

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

2,0
5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,0

– Đối với khu công trình kiến thiết xây dựng có nhiều khuôn khổ khu công trình thì những khuôn khổ khu công trình đều vận dụng định mức tỷ suất trên theo loại khu công trình .- Đối với khu công trình có chi phí thiết kế xây dựng và chi phí lắp ráp, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị dưới 50 ( tỷ đồng ) thì định mức chi phí một số công việc thuộc chi phí gián tiếp nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế pháp luật tại bảng 3.10 nêu trên chưa gồm có chi phí thiết kế xây dựng phòng thí nghiệm tại hiện trường .- Riêng chi phí một số công việc thuộc chi phí gián tiếp của những công tác làm việc kiến thiết xây dựng trong hầm giao thông vận tải, hầm thủy điện, hầm lò đã gồm có chi phí quản lý và vận hành, chi phí sửa chữa thay thế tiếp tục mạng lưới hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió, cấp điện ship hàng xây đắp trong hầm và không gồm có chi phí góp vốn đầu tư bắt đầu cho mạng lưới hệ thống thông gió, chiếu sáng, mạng lưới hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông vận tải ship hàng thiết kế trong hầm .- Đối với khu công trình kiến thiết xây dựng thủy điện, thủy lợi thì định mức tỷ suất trên không gồm có những chi phí :+ Chi phí góp vốn đầu tư khởi đầu mạng lưới hệ thống nước kỹ thuật để kiến thiết khu công trình ;+ Chi phí góp vốn đầu tư bắt đầu cho công tác làm việc bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ, mạng lưới hệ thống điện Giao hàng thiết kế ;+ Chi phí bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ ;+ Chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm xây đắp bê tông đầm lăn ( RCC ) .

3.2 Thu nhập chịu thuế tính trước

Bảng 3.11. ĐỊNH MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚCĐơn vị tính : %

STT LOẠI CÔNG TRÌNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
1 Công trình gia dụng 5,5
2 Công trình công nghiệp 6,0
3 Công trình giao thông vận tải 6,0
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 5,5
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,5
6 Công tác lắp ráp thiết bị công nghệ tiên tiến trong những khu công trình thiết kế xây dựng, công tác làm việc xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm vật tư, cấu kiện và cấu trúc thiết kế xây dựng 6,0

– Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ suất Xác Suất ( % ) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong dự trù chi phí thiết kế xây dựng .- Đối với khu công trình kiến thiết xây dựng có nhiều khuôn khổ khu công trình thì những khuôn khổ khu công trình có công suất riêng không liên quan gì đến nhau vận dụng định mức tỷ suất thu nhập chịu thuế tính trước theo loại khu công trình tương thích .- Trường hợp nhà thầu thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình phải tự tổ chức triển khai khai thác và sản xuất những loại vật tư đất, đá, cát sỏi để ship hàng kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình thì thu nhập chịu thuế tính trước tính trong dự trù xác định giá vật tư bằng tỷ suất 3 % trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp .Trường hợp dự án Bất Động Sản nhu yếu lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thì định mức tỷ suất chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo tỷ suất lao lý tại cột [ 3 ] theo hướng dẫn tại Bảng 3.7, Bảng 3.8, Bảng 3.9, Bảng 3.10 và Bảng 3.11 Phụ lục này .Đối với khu công trình bảo mật an ninh quốc phòng thì tùy thuộc mô hình khu công trình tương ứng để vận dụng định mức tỷ suất chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước lao lý tại Bảng 3.7, Bảng 3.8, Bảng 3.9, Bảng 3.10 và Bảng 3.11 Phụ lục này cho tương thích .

PHỤ LỤC SỐ 4

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH( phát hành kèm theo Thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TRÌNHĐơn giá thiết kế xây dựng cụ thể của khu công trình được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc xác định từ định mức kiến thiết xây dựng và giá những yếu tố chi phí theo hướng dẫn sau :1.1 Cơ sở xác định đơn giá kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể của khu công trìnhCơ sở xác định đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể của khu công trình :- Danh mục những công tác làm việc thiết kế xây dựng của khu công trình cần lập đơn giá ;- Định mức dự trù thiết kế xây dựng theo hạng mục cần lập đơn giá ;- Giá vật tư ( chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng ) đến hiện trường khu công trình ;- Giá nhân công thiết kế xây dựng của khu công trình ;- Giá ca máy và thiết bị xây đắp của khu công trình ( hoặc giá thuê máy và thiết bị xây đắp ) .1.2 Xác định đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể của khu công trình không khá đầy đủ1.2.1 Xác định chi phí vật tư ( VL )1.2.1. 1 Công thức xác định chi phí vật tưChi phí vật tư được xác định theo công thức :

Trong đó :- Vi : lượng vật tư thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng trong định mức dự trù thiết kế xây dựng khu công trình ;- Givl : giá của một đơn vị chức năng vật tư thứ i ( i = 1 ÷ n ) và phải bảo vệ nguyên tắc :+ Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng vật tư, nhu yếu của dự án Bất Động Sản được pháp luật theo nhu yếu sử dụng vật tư của khu công trình, dự án Bất Động Sản ;+ Phù hợp với nhu yếu sử dụng vật tư của khu công trình về quy trình tiến độ, khối lượng phân phối ;Phù hợp với kế hoạch sử dụng vật tư dự kiến của công trường thi công ; thời gian lập và mặt phẳng giá thị trường tại nơi thiết kế xây dựng khu công trình và được tính đến hiện trường khu công trình .Tổng hợp giá vật tư kiến thiết xây dựng khu công trình chưa được tính đến hiện trường khu công trình giá vật tư đến hiện trường khu công trình được xác định theo hướng dẫn tại mục 1.2 Phụ lục này .Hệ số tính chi phí vật tư khác so với tổng chi phí vật tư hầu hết xác định định mức dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình .Đối với những loại vật tư có trong thị trường trong nước :Vật liệu kiến thiết xây dựng được xác định theo công bố giá vật tư của địa phương bảo vệ tương thích với những nguyên tắc nêu tại mục 1.2.1. 1 Phụ lục này ;Tổng hợp giá vật tư trong công bố giá vật tư của địa phương không bảo vệ nguyên tắc trên thì giá vật tư được xác định trên cơ sở :Chỉ chọn mức giá tương thích giữa những làm giá của đơn vị sản xuất hoặc nhà đáp ứng kiến thiết xây dựng ( không vận dụng so với những loại vật tư lần đầu Open trên thị trường chỉ có duy nhất trên thị trường ) ;Tham khảo giá của loại vật tư kiến thiết xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tựa như đã được sử dụng ở khu công trình khác .Đối với những loại vật tư thiết kế xây dựng phải nhập khẩu ( do thị trường trong nước không hoặc theo pháp luật tại hiệp định vay vốn của nhà hỗ trợ vốn so với những dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn ODA ) thì giá những loại vật tư này xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất đưa ra những làm giá của nhà phân phối hoặc nhà đáp ứng vật tư kiến thiết xây dựng tương thích chuẩn chất lượng, nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa và mặt phẳng giá khu vực. Giá vật tư được quy đổi ra tiền Nước Ta theo tỷ giá tại thời gian lập dự trù .1.2.1. 2. Phương pháp xác định giá vật tư đến hiện trường khu công trình ( Gvl )Vật liệu đến hiện trường khu công trình được xác định theo công thức :Gvl = Gng + Cv / c + Cbx + Cvcnb + Chh ( 4.2 )Trong đó :Gng : là giá vật tư tại nguồn phân phối ( giá vật tư trên phương tiện đi lại luân chuyển ) ;Cv / c : chi phí luân chuyển đến hiện trường khu công trình ( gồm có cả chi phí trung chuyển, nếu có ) ;Cbx : chi phí bốc xếp ( nếu có ) ;Cvcnb : chi phí luân chuyển nội bộ trong khu công trình ( nếu có ) ;

Chh: Chi phí hao hụt bảo quản tại hiện trường công trình (nếu có).
Bảng 4.1. BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH

TT Loạivậtliệu Đơnvịtính Giá vật tư đến khu công trình Chi phí vậnchuyển nội bộ khu công trình ( nếu có ) Chi phí hao hụt dữ gìn và bảo vệ tại hiện trường khu công trình ( nếu có ) Giá vật tư đến hiện trường khu công trình
Giá tại nguồn Chiphívậnchuyểnđếncôngtrình Chi phi bốc xếp( nếucó )
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] = [ 4 ] + [ 5 ] + [ 6 ] + [ 7 ] + [ 8 ]
1
2
3

1.2.2. Xác định chi phí nhân công ( NC )Chi phí nhân công được xác định theo công thức :NC = N x Gnc ( 4.5 )Trong đó :- N : lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc trung bình cho một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng ;- Gnc : đơn giá nhân công của công nhân trực tiếp thiết kế xây dựng được xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .1.2.3. Xác định chi phí máy kiến thiết ( MTC )Chi phí máy kiến thiết được xác định bằng công thức sau :

Trong đó :- Mi : lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng ;- Gimtc : giá ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i ( i = 1 ÷ i ) theo bảng giá ca máy và thiết bị xây đắp của khu công trình hoặc giá thuê máy xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;- Kmtc : thông số tính chi phí máy khác ( nếu có ) so với tổng chi phí máy, thiết bị thiết kế đa phần xác định trong định mức dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình .1.3 Xác định đơn giá thiết kế xây dựng cụ thể rất đầy đủ của khu công trìnhĐơn giá thiết kế xây dựng chi tiết cụ thể đầy dủ của khu công trình gồm có chi phí trực tiếp, những chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước. Các chi phí trong đơn giá kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể không thiếu được xác định như sau :- Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật tư, chi phí nhân công và chi phí máy kiến thiết được xác định theo hướng dẫn tại mục 1.2 Phụ lục này .- Chi phí gián tiếp được xác định theo hướng dẫn tại mục 3.1 Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này .- Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo hướng dẫn tại mục 3.2 Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này .2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP2.1 Cơ sở xác định giá thiết kế xây dựng tống hợp- Danh mục nhóm loại công tác làm việc thiết kế xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận của khu công trình .- Đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình tương ứng với nhóm loại công tác làm việc, đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận của khu công trình .2.2 Xác định giá kiến thiết xây dựng tống hợp không khá đầy đủTrình tự xác định giá kiến thiết xây dựng tổng hợp không vừa đủ như sau :- Bước 1. Xác định hạng mục nhóm loại công tác làm việc xây lắp, đơn vị chức năng cấu trúc, bộ phận của khu công trình cần lập giá thiết kế xây dựng tổng hợp, một số chỉ tiêu kỹ thuật đa phần, đơn vị chức năng tính và nội dung thành phần công việc tương thích .- Bước 2. Tính khối lượng xây lắp ( q ) của từng loại công tác làm việc thiết kế xây dựng cấu thành giá thiết kế xây dựng tổng hợp .- Bước 3. Xác định chi phí vật tư ( VL ), nhân công ( NC ), máy xây đắp ( M ) tương ứng với khối lượng kiến thiết xây dựng ( q ) tính từ hồ sơ thiết kế của từng loại công tác làm việc xây lắp cấu thành giá thiết kế xây dựng tổng hợp theo công thức :VLi = q x vl ; NCi = q x nc ; Mi = q x m ( 4.7 )- Bước 4. Tổng hợp hiệu quả theo từng khoản mục chi phí trong giá kiến thiết xây dựng tổng hợp theo công thức :

Trong đó :

  • VLi, NC ­ i, Mi :

    chi

    phí vật tư, chi phí nhân công và chi phí máy kiến thiết của công tác làm việc kiến thiết xây dựng thứ i ( i = 1 ÷ n ) cấu thành trong giá kiến thiết xây dựng tổng hợp .

2.3 Xác định giá kiến thiết xây dựng tổng hợp khá đầy đủ- Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật tư, chi phí nhân công và chi phí máy kiến thiết của giá thiết kế xây dựng tổng hợp rất đầy đủ được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.2 Phụ lục này .- Chi phí gián tiếp được xác định theo hướng dẫn tại mục 3.1 Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này .- Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo hướng dẫn tại mục 3.2 Phụ lục số 3 phát hành kèm theo Thông tư này .

PHỤ LỤC SỐ 5

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ, GIÁ XÂY DỰNG TỔNG

TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

( Ban hành kèm theo thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH2.1 Khái niệm giá bộ phận cấu trúc khu công trìnhGiá kiến thiết xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình ( viết tắt là giá bộ phận cấu trúc ) gồm có hàng loạt chi phí thiết yếu để triển khai xong một đơn vị chức năng khối lượng nhóm, loại công tác làm việc kiến thiết xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình kiến thiết xây dựng .Giá bộ phận cấu trúc là một trong những cơ sở để xác định chi phí thiết kế xây dựng trong sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình, quản trị và trấn áp chi phí thiết kế xây dựng khu công trình .2.2 Nội dung của giá bộ phận cấu trúc khu công trìnhGiá bộ phận cấu trúc gồm có chi phí trực tiếp ( vật tư, nhân công, máy thiết kế ), chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng .2.3 Phân loại, phân vùng xác định giá bộ phận cấu trúc khu công trìnhViệc phân loại, phân vùng để xác định giá bộ phận cấu trúc được được hướng dẫn tại mục 1.3 Phụ lục này .2.4 Phương pháp khảo sát giá bộ phận cấu trúc khu công trình2.4.1. Phạm vi, đối tượng người dùng khảo sáta ) Phạm vi / khu vực khảo sát :Thực hiện khảo sát định mức cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố Nước Ta .b ) Đối tượng khảo sát :- Khảo sát trải qua những chủ thể tham gia trong quy trình kiến thiết xây dựng gồm : Nhà thầu xây đắp ; Nhà thầu tư vấn ; Cơ quan quản trị nhà nước ; Ban Quản lý dự án Bất Động Sản / Chủ góp vốn đầu tư và những chuyên viên khác .- Khảo sát, thống kê trải qua cơ sở tài liệu những khu công trình, dự án Bất Động Sản .2.4.2 Nội dung và biểu mẫu khảo sátNội dung khảo sát phải được thế hiện vừa đủ trong Biểu mẫu phiếu khảo sát gồm có những thông tin, số liệu cơ bản sau :a ) tin tức chung về khu công trình kiến thiết xây dựng ( tên, loại, cấp khu công trình, khu vực thiết kế xây dựng, quy chuẩn thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng vận dụng, thời hạn thiết kế xây dựng, giải pháp cấu trúc chính ; công nghệ tiên tiến thiết kế ; vật tư chính sử dụng trong khu công trình ; … ) .b ) tin tức về kinh tế tài chính – kinh tế tài chính ( nguồn vốn, hình thức góp vốn đầu tư, những chỉ tiêu kinh tế-tài chính, tỷ giá ngoại tệ … )c ) Các số liệu, dừ liệu về chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình như tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù, đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình, Các khoản mục chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .d ) Các chính sách, địa thế căn cứ xác định đơn giá, chi phí của khu công trình, dự án Bất Động Sản .đ ) Chỉ dẫn điền mẫu khảo sát .e ) Liệt kê những tài liệu dẫn chứng kèm theo ( nếu có ) .2.4.3 Quy trình triển khai xác định giá bộ phận cấu trúc khu công trìnhTrình tự xác định giá bộ phận cấu trúc khu công trình gồm có những bước sau :- Bước 1 : Lựa chọn khu công trình nổi bật theo loại, cấp khu công trình kiến thiết xây dựng cần xác định giá và lập hạng mục bộ phận khu công trình .- Bước 2 : Thu thập dữ liệu .- Bước 3 : Xử lý tài liệu .- Bước 4 : Xác định giá thiết kế xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình kèm hướng dẫn kỹ thuật theo hạng mục bộ phận khu công trình để phát hành .

Cụ thể như sau

Bước 1 : Lựa chọn khu công trình nổi bật theo loại, cấp khu công trình kiến thiết xây dựng cần xác định giá và lập hạng mục bộ phận cấu trúc khu công trình .a ) Trên cơ sở loại khu công trình kiến thiết xây dựng cần xác định giá thiết kế xây dựng bộ phận cấu trúc khu công trình, triển khai lựa chọn khu công trình nổi bật tương thích theo những nội dung sau : Phân loại, cấp khu công trình ; số lượng khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng ; Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức góp vốn đầu tư ; Đặc điểm cấu trúc, công nghệ tiên tiến, nhu yếu kỹ thuật của khu công trình ; Loại vật tư, vật tư thiết kế xây dựng, nhân công và thiết bị sử dụng cho khu công trình ; Quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng ; Địa điểm kiến thiết xây dựng khu công trình ; Thời điểm và thời hạn thiết kế xây dựng .b ) Danh mục bộ phận cấu trúc khu công trình kiến thiết xây dựng được lập trên cơ sở khu công trình nổi bật hoàn toàn có thể phân định theo những mạng lưới hệ thống sau :- Danh mục bộ phận cấu trúc khu công trình thiết kế xây dựng được lập theo hệ bộ phận cấu trúc chính ( cọc, móng, cột, trụ, dầm, sàn, mố, … ) .- Danh mục bộ phận cấu trúc khu công trình thiết kế xây dựng được lập theo hệ đơn vị tính năng ( nền móng, khung, hoàn thành xong, mạng lưới hệ thống kỹ thuật trong khu công trình, V.V. ) .- Một số phương pháp khác trong việc lập hạng mục bộ phận cấu trúc khu công trình kiến thiết xây dựng như : theo mô hình khu công trình ; theo số tầng nổi, tầng hầm dưới đất ; ….c ) Việc phân định hạng mục bộ phận cấu trúc trên cơ sở dự trù, quyết toán của khu công trình nổi bật được lựa chọn. Tùy theo mức độ chi tiết cụ thể của dự trù khu công trình được lựa chọn, sắp xếp tài liệu vào những bộ phận cấu trúc khu công trình theo Lever tương thích .- Trường hợp lập hạng mục bộ phận cấu trúc khu công trình kiến thiết xây dựng theo hệ “ Bộ phận cấu trúc chính ” thì cần lập hạng mục bộ phận tương thích với loại khu công trình và bảo vệ việc hình thành list đó có tính tổng hợp không thiếu hết những bộ phận cấu trúc chính cấu trúc nên khu công trình và những công tác làm việc xây lắp quy ước thuộc bộ phận đó. Ví dụ khu công trình nhà tại, nhà thao tác, nhà khách hoàn toàn có thể phân loại bộ phận khuôn khổ là những phần : phần ngầm, phần thân, phần bao che ( gồm có cả cấu trúc chịu tải ), phần những bộ phận kiến trúc trong nhà ; trong khu công trình cầu giao thông vận tải những loại, bộ phận khuôn khổ khu công trình hoàn toàn có thể hình thành theo hạng mục, mố, trụ, dầm ( giàn ), mặt, đường dẫn, khu công trình bảo vệ, ….- Trường hợp lập hạng mục bộ phận cấu trúc khu công trình kiến thiết xây dựng theo hệ “ Đơn vị công dụng ”, cần nghiên cứu và phân tích và nhóm những chi phí bảo vệ không bị thiếu hoặc trùng lặp. Ví dụ trong công tác làm việc nền móng sẽ gồm có những công tác làm việc đóng cọc, công tác làm việc móng và công tác làm việc đất ; công tác làm việc cấu trúc chính sẽ gồm có những chi phí được hiểu là chi phí cho công tác làm việc bê tông cốt thép của những cấu trúc chính như cột, sàn, cầu thang, mái, tường, vách ngăn ; công tác làm việc triển khai xong gồm có những loại công tác làm việc trát, lát, láng, ốp, sơn cho tường, sàn, trần .Bước 2 : Thu thập dữ liệu .a ) Dữ liệu cơ bản về khu công trình lựa chọn .- Số liệu, tài liệu về chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình như tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù, đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình .- Các khoản mục chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .- Số lượng khuôn khổ trong khu công trình .- Giải pháp cấu trúc chính ; công nghệ tiên tiến xây đắp ; vật tư chính sử dụng trong khu công trình .- Hệ tiêu chuẩn, quy chuẩn vận dụng cho khu công trình .- Các thông tin về kinh tế tài chính kinh tế tài chính ( nguồn vốn, hình thức góp vốn đầu tư, những chỉ tiêu kinh tế-tài chính, tỷ giá ngoại tệ, … ) .- Các chính sách, chủ trương, lao lý về lập và quản trị chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình được vận dụng .- Thời gian, thời gian kiến thiết xây dựng khu công trình .b ) tin tức về đơn giá và chính sách chủ trương vận dụng- tin tức về tài liệu sử dụng tính tổng mức góp vốn đầu tư ; dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình của khu công trình nổi bật như định mức, đơn giá những yếu tố nguồn vào chi phí kiến thiết xây dựng ( vật tư, nhân công, máy xây đắp ), chính sách chủ trương vận dụng trong đo lường và thống kê .- tin tức về định mức, đơn giá và chính sách chủ trương vận dụng tại thời gian cần xác định giá kiến thiết xây dựng khu công trình .Bước 3 : Xử lý tài liệuTùy thuộc nguồn tài liệu tích lũy được là tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình và mức độ tổng hợp, cụ thể của số liệu, tài liệu tích lũy để lựa chọn phương pháp xử lý số liệu, tài liệu. Yêu cầu về xử lý số liệu, tài liệu gồm :- Dữ liệu tích lũy được từ khu công trình thiết kế xây dựng được lựa chọn trước khi đo lường và thống kê cần được giải quyết và xử lý, bổ trợ, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa tương thích, không thiết yếu trong giám sát ( nếu có ) .- Đánh giá và nghiên cứu và phân tích những khoản mục chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình, số lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng, khối lượng dự trù theo bước thiết kế .- Điều chỉnh những yếu tố nguồn vào về thời gian mặt phẳng giá giám sát .Bước 4 : Xác định giá bộ phận cấu trúc khu công trình kèm hướng dẫn kỹ thuật theo hạng mục bộ phận khu công trình để phát hành .a ) Giá bộ phận cấu trúc khu công trình được xác định theo công thức :

Trong đó :- Cibp : giá bộ phận cấu trúc khu công trình thiết kế xây dựng thứ i ;- Qj : khối lượng công việc loại j thuộc bộ phận khu công trình thứ i ;- Pj : đơn giá công việc loại j thuộc bộ phận khu công trình thứ i .Đơn giá theo bộ phận khu công trình được tính với những kiểm soát và điều chỉnh theo hướng dẫn về lập và quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình và những yếu tố đơn cử khác đã được giải quyết và xử lý ở bước 3 .Chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hạng mục bộ phận khu công trình : Nêu đặc thù, thông số kỹ thuật kỹ thuật chính của bộ phận khu công trình đã thống kê giám sát .b ) Giá thiết kế xây dựng bộ phận khu công trình của nhóm khu công trình như công thức :

Trong đó :CbpinhómA : giá kiến thiết xây dựng bộ phận cấu trúc khu công trình thứ i thuộc nhóm khu công trình A ;Cbpi : giá bộ phận cấu trúc khu công trình kiến thiết xây dựng thứ ị xác định theo công thức ( 5.5 ) Phụ lục này ;m : số khu công trình nổi bật thuộc nhóm A .c ) Tổng hợp giá những bộ phận cấu trúc khu công trình thiết kế xây dựng đã được xác định để xem xét và nghiên cứu và phân tích những mức chi phí và quyết định hành động chọn mức giá bộ phận cấu trúc khu công trình thiết kế xây dựng ( ký hiệu là GBPt ) để sử dụng, biên soạn giá kiến thiết xây dựng tổng hợp bộ phận cấu trúc khu công trình để phát hành .2.4 Phương pháp định lượng những yếu tố hao phí đầu vào cho 1 đơn vị chức năng tính của bộ phận cấu trúc khu công trìnhGiá kiến thiết xây dựng theo bộ phận cấu trúc khu công trình được xác định theo trình tự sau :- Bước 1 : Lập hạng mục những khu công trình thiết kế xây dựng ;- Bước 2 : Lập hạng mục bộ phận cấu trúc khu công trình cho từng mô hình khu công trình đơn cử ;- Bước 3 : Thu thập, xử lý số liệu đo lường và thống kê, định lượng hao phí những yêu tố chi phí nguồn vào cho một đơn vị chức năng tính của bộ phận cấu trúc khu công trình ;- Bước 4 : Xác định giá thiết kế xây dựng từng bộ phận cấu trúc khu công trình theo hạng mục bộ phận cấu trúc khu công trình đã được xác định ở bước 2 ( kèm theo hướng dẫn về thiết kế và kỹ thuật của bộ phận, tùy thuộc bộ phận khu công trình mà lựa chọn đơn vị chức năng tính tương thích ) .Cụ thể tại những bước như sau

Bước 1: Lập danh mục các loại công trình xây dựng.

– Lựa chọn hạng mục loại khu công trình để giám sát và công bố phải tương thích với những pháp luật về quản trị dự án Bất Động Sản, quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, lao lý về phân loại, phân cấp khu công trình .- Trên cơ sở loại khu công trình thiết kế xây dựng cần định giá kiến thiết xây dựng bộ phận cấu trúc khu công trình, triển khai lựa chọn khu công trình nổi bật tương thích theo những yếu tố sau : Phân loại, cấp khu công trình ; Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức góp vốn đầu tư ; Đặc điểm cấu trúc, công nghệ tiên tiến của khu công trình ; Quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng ; Địa điểm thiết kế xây dựng khu công trình ; Thời điểm, thời hạn thiết kế xây dựng khu công trình .- Lựa chọn và lập khu công trình đại diện thay mặt cho loại khu công trình đó ( số lượng khu công trình đại diện thay mặt không ít hơn 3 khu công trình ) .- Trường hợp định giá thiết kế xây dựng theo bộ phận khu công trình cho một khu công trình đơn cử thì khu công trình đó là khu công trình đại diện thay mặt .

Bước 2: Lập danh mục bộ phận kết cấu công trình cho từng loại công trình cụ thể.

Thực hiện tương tự như nội dung lập hạng mục bộ phận cấu trúc khu công trình trong bước 1 của chiêu thức thống kê .

Bước 3: Thu thập, xử lý số liệu tính toán, định lượng hao phí các yếu tố chi phí đầu vào của bộ phận kết cấu công trình.

a ) Thu thập, xử lý số liệu đo lường và thống kê .- Số liệu, tài liệu tích lũy được từ khu công trình kiến thiết xây dựng đại diện thay mặt trước khi đo lường và thống kê cần được giải quyết và xử lý, bổ trợ, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa tương thích, không thiết yếu trong giám sát ( nếu có ) .- Đánh giá và nghiên cứu và phân tích những khoản mục chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ( nội dung khuôn khổ thiết kế xây dựng / công tác làm việc thiết kế xây dựng / công việc, thời gian tính chi phí / mặt phẳng giá, chính sách chủ trương đã vận dụng trong đo lường và thống kê chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình và trong những số liệu tích lũy ) .- Quy đổi giá trị chi phí về cùng mặt phẳng giá tại thời gian thống kê giám sát .b ) Định lượng những yếu tố hao phí đầu vào cho 1 đơn vị chức năng tính của bộ phận cấu trúc khu công trình .Xác định khối lượng hao phí những loại vật tư đa phần, nhân công sử dụng, chủng loại máy và thiết bị kiến thiết cho một đơn vị chức năng tính của bộ phận cấu trúc khu công trình dựa trên cơ sở là bản vẽ thiết kế, mạng lưới hệ thống định mức thiết kế xây dựng được cơ quản trị nhà nước phát hành. Đây được coi là định lượng hao phí vật tư, nhân công, máy xây đắp để tính chi phí trực tiếp .

Bước 4: Xác định giá xây dựng từng bộ phận kết cấu công trình theo danh mục bộ phận kết cấu công trình đã được xác định ở bước 2

a ) Xác định giá trị vật tư ( GVL ) trên một đơn vị chức năng của bộ phận cấu trúc khu công trình .

Trong đó :- GVLi : giá loại vật tư thiết kế xây dựng thứ i đến hiện trường kiến thiết xây dựng ( i = 1 ÷ n ) ;- mVli : khối lượng loại vật tư thiết kế xây dựng thứ i ( i = 1 ÷ n ) ;- n : số loại vật tư thiết kế xây dựng .b ) Xác định giá trị nhân công ( GNC ) trên một đơn vị chức năng tính của bộ phận cấu trúc khu công trình .

Trong đó :- GNCj : Giá nhân công bậc thợ loại j ( j = 1 ÷ l ) ;- mNCj : số ngày công của bậc thợ loại j ( j = 1 ÷ l ) ;- l : Số loại bậc thợ .c ) Xác định giá trị máy thiết kế ( GMTC ) trên một đơn vị chức năng tính của bộ phận cấu trúc khu công trình .

Trong đó :GMTCk : giá ca máy kiến thiết kiến thiết xây dựng hầu hết thứ k ( k = 1 ÷ f ) ;mMTCk : khối lượng ca máy thiết kế kiến thiết xây dựng dựng hầu hết thứ k ( k = 1 ÷ f ) ;f : số loại máy xây đắp thiết kế xây dựng .d ) Tổng hợp chi phí của 1 đơn vị chức năng bộ phận cấu trúc khu công trình .GBP = GVL x HVL + GNC x HNC + GMTC x HMTC ( 5.10 )Trong đó HVL, HNC, HMTC là thông số những khoản mục chi phí còn lại trong chi phí kiến thiết xây dựng được tính trên chi phí trực tiếp ( vật tư, nhân công, máy xây đắp ) gồm chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng, dự trữ. Các thông số này được xác định trên cơ sở hướng dẫn về lập và quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình hiện hành .Sau khi xác định được giá bộ phận cấu trúc khu công trình kiến thiết xây dựng cho loại khu công trình, thực thi xác định giá kiến thiết xây dựng bộ phận cấu trúc khu công trình của nhóm khu công trình theo công thức ( 5.2 ) Phụ lục này .2.5 Xử lý số liệuSố liệu sau khi khảo sát được tích lũy, sàng lọc và giải quyết và xử lý tài liệu bằng chiêu thức hội quy trước khi đo lường và thống kê xác định giá bộ phận cấu trúc .2.6 Hoàn thiện bảng định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản .Thông qua những hiệu quả nghiên cứu và phân tích tài liệu khảo sát để xác định giá bộ phận cấu trúc, thẩm định và đánh giá và phát hành .

BẢNG SỐ 5.1: DANH MỤC SUẤT VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1 Nhóm khu công trình gia dụng1.1.1. Nhà ở1.1.2. Trường học1.1.3. Bệnh viện1.1.4. Công trình thể thao1.1.5. Sân vận động1.1.6. Nhà tranh tài, tập luyện1.1.7. Nhà hát, rạp chiếu phim1.1.8. Bảo tàng, thư viện, triển lãm1.1.9. Công trình thông tin, truyền thông online1.1.10. Nhà đa năng1.1.11. Khách sạn1.1.12. Trụ sở cơ quan, văn phòng thao tác1.1.13. Công trình gia dụng khác1.2. Nhóm khu công trình công nghiệp1.2.1. Nhà máy sản xuất xi-măng1.2.2. Nhà máy sản xuất gạch ốp1.2.3. Nhà máy sản xuất gạch ngói, sét nung1.2.4. Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh1.2.5. Nhà máy sản xuất kính thiết kế xây dựng1.2.6. Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm bê tông1.2.7. Nhà máy sản xuất vật tư chịu lửa1.2.8. Kho xăng dầu1.2.9. Nhà máy luyện kim1.2.10. Nhà máy nhiệt điện1.2.11. Nhà máy thủy điện1.2.12. Công trình đường dây tải điện1.2.13. Công trình đường dây cáp điện hạ thế1.2.14. Công trình đường dây tải điện trên không1.2.15. Công trình cáp ngầm1.2.16. Công trình trạm biến áp1.2.17. Công trình thực phẩm1.2.18. Nhà máy sản xuất bia, giải khát1.2.19. Nhà máy chế biến nông sản1.2.20. Nhà máy sản xuất mẫu sản phẩm may1.2.21. Nhà xưởng, kho chuyên sử dụng1.2.22. Công trình hầm lò1.2.23. Công trình đường ống dẫn nguồn năng lượng1.2.24. Công trình công nghiệp khác1.3 Nhóm khu công trình giao thông vận tải1.3.1. Công trình đường đi bộ, đường lăn – sân đỗ1.3.2. Công trình đường tàu1.3.3. Công trình cầu đường đi bộ1.3.4. Công trình cầu đường sắt1.3.5. Công trình cảng1.3.6. Công trình hầm1.3.7. Công trình giao thông vận tải khác1.4. Nhóm khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn1.4.1. Công trình kênh, mương1.4.2. Công trình đê, đập1.4.3. Công trình hồ chứa1.4.4. Công trình nông nghiệp khác1.5. Nhóm khu công trình hạ tầng kỹ thuật1.5.1. Công trình cấp nước1.5.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị1.5.3. Công trình chiếu sáng công cộng1.5.4. Công trình viễn thông1.5.5. Công trình đường ống

1.5.6. Công trình hạ tầng kỹ thuật khác

PHỤ LỤC SỐ 8

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM( Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )1. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN1.1. Khái niệm về định mức chi phí quản trị dự án Bất Động SảnĐịnh mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản là những chi phí thiết yếu để chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thực thi những công việc quản trị dự án Bất Động Sản từ quy trình tiến độ sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản, thực thi dự án Bất Động Sản và kết thúc kiến thiết xây dựng đưa khu công trình của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng ( không gồm có chi phí để Cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai những công việc quản trị dự án Bất Động Sản so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo hình thức đối tác chiến lược công tư – PPP ) .Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản gồm có tiền lương của cán bộ quản trị dự án Bất Động Sản ; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng ; những khoản phụ cấp lương ; tiền thưởng ; phúc lợi tập thể ; những khoản góp phần ( bảo hiểm xã hội ; bảo hiểm y tế ; bảo hiểm thất nghiệp ; kinh phí đầu tư công đoàn, trích nộp khác theo pháp luật của pháp lý so với cá thể được hưởng lương từ dự án Bất Động Sản ) ; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quản trị mạng lưới hệ thống thông tin khu công trình, đào tạo và giảng dạy nâng cao năng lượng cán bộ quản trị dự án Bất Động Sản ; thanh toán giao dịch những dịch vụ công cộng ; vật tư văn phòng phẩm ; thông tin, tuyên truyền, liên lạc ; tổ chức triển khai hội nghị có tương quan đến dự án Bất Động Sản ; công tác làm việc phí ; dịch vụ thuê mướn ; sửa chữa thay thế, shopping gia tài ship hàng quản trị dự án Bất Động Sản ; chi phí khác và chi phí dự trữ .1.2. Phương pháp xác định định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản1.2.1. Xác định hạng mục định mức chi phí quản trị dự án Bất Động SảnDanh mục định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản xác định theo những quy mô tương ứng với hạng mục dự án Bất Động Sản được phân loại tại những điểm b, c, d, đ, 3 Phụ lục số 7 phát hành kèm theo Thông tư này .1.2.2. Lập biếu mẫu khảo sát định mức chi phí quản trị dự án Bất Động SảnBiểu mẫu phiếu khảo sát gồm có những thông tin, số liệu cơ bản sau :a ) Tên cơ quan khảo sátb ) Tên đối tượng người dùng khảo sátc ) Tên loại dự án Bất Động Sảnd ) Địa điểm thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sảnđ ) Thời gian, địa thế căn cứ xác định chi phíe ) Các chi phí của dự án Bất Động Sản, khu công trình gồm : Tổng mức góp vốn đầu tư / dự trù hoặc quyết toán dự án Bất Động Sản, khu công trình. Trong đó, cần xác định những chi phí :- Chi phí kiến thiết xây dựng- Chi phí thiết bị- Chi phí quản trị dự án Bất Động Sảnf ) tin tức tương quan khác ( nếu có )g ) Chữ ký kèm ghi rõ họ tên của cơ quan khảo sát và đối tượng người tiêu dùng khảo sát .1.2.3. Khảo sát tích lũy số liệu1.2.3. 1. Phạm vi, đối tượng người tiêu dùng khảo sát :a ) Phạm vi / khu vực khảo sát : Thực hiện khảo sát định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản trên 63 tỉnh, thành phố Nước Ta .b ) Đối tượng khảo sát : Khảo sát trải qua những chủ thể tham gia trong quy trình thiết kế xây dựng gồm : Nhà thầu tư vấn ; Cơ quan quản trị nhà nước ; Ban Quản lý dự án Bất Động Sản / Chủ góp vốn đầu tư và những chuyên viên khác .1.2.3. 2. Nội dung khảo sátNội dung khảo sát gồm có những thông tin trong biểu mẫu khảo sát của những dự án Bất Động Sản .1.2.4. Xử lý số liệu và xác định mức chi phí quản trị dự án Bất Động SảnSố liệu sau khi khảo sát được tích lũy, sàng lọc và giải quyết và xử lý tài liệu bằng giải pháp hội quy, quy đổi số liệu về thời gian giám sát .1.2.5. Hoàn thiện bảng định mức chi phí quản trị dự án Bất Động SảnĐịnh mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản theo mỗi quy mô của loại khu công trình được xác định theo công thức sau :

Trong đó :- Nqlda : định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản theo quy mô chi phí thiết kế xây dựng và thiết bị của loại khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( % ) .- Gqlda : chi phí quản trị dự án Bất Động Sản theo quy mô của khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( đồng ) .- Gxd : chi phí thiết kế xây dựng theo quy mô của khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( đồng ) .- GTb : chi phí thiết bị theo quy mô của khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( đồng ) .2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG2.1. Khái niệm định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngĐịnh mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng là pháp luật về mức chi phí thiết yếu để thực thi những công việc tương quan đến tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .Nội dung chi phí tư vẩn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng gồm có chi phí chi trả cho chuyên viên trực tiếp thực thi công việc tư vấn ; chi phí quản trị của tổ chức triển khai tư vấn ; chi phí khác ( gồm cả chi phí mua bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp ) ; thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa gồm thuế giá trị ngày càng tăng. Trường hợp vận dụng quy mô thông tin khu công trình ( viết tắt là BIM ) trong quy trình triển khai công việc tư vấn thì bổ trợ chi phí này bằng dự trù .2.2. Phương pháp xác định định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng2.2.1. Xác định hạng mục định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngDanh mục định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng xác định theo những quy mô tương ứng với hạng mục dự án Bất Động Sản được phân loại tại những điểm b, c, d, đ, e Phụ lục số 7 phát hành kèm theo Thông tư này .2.2.2. Lập biểu mẫu khảo sát định mức tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựngBiểu mẫu phiếu khảo sát gồm có những thông tin, số liệu cơ bản sau :- Tên cơ quan khảo sát ;- Tên đối tượng người dùng khảo sát ;- Tên loại dự án Bất Động Sản ;- Địa điểm kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản ;- Thời gian, địa thế căn cứ xác định chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .- Các chi phí của dự án Bất Động Sản, khu công trình gồm : Tổng mức góp vốn đầu tư / dự trù hoặc quyết toán dự án Bất Động Sản, khu công trình. Trong đó, cần xác định những chi phí :+ Chi phí thiết kế xây dựng ;+ Chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( Chi phí lập và thẩm tra báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ; Chi phí lập và thẩm tra báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi ; Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật ; Chi phí thiết kế ; Chi phí thẩm tra thiết kế kiến thiết xây dựng ; Chi phí thẩm tra dự trù thiết kế xây dựng ; Chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu tư vấn ; Chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu kiến thiết thiết kế xây dựng ; Chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu shopping vật tư, thiết bị ; Chi phí giám sát xây đắp kiến thiết xây dựng ; Chi phí giám sát lắp ráp thiết bị ; Chi phí giám sát công tác làm việc khảo sát ; Chi phí quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư ; … )- tin tức tương quan khác ( nếu có ) ;- Chữ ký kèm ghi rõ họ tên của cơ quan khảo sát và đối tượng người dùng khảo sát .2.2.3. Khảo sát tích lũy số liệu2.2.3. 1. Phạm vi, đối tượng người tiêu dùng khảo sát :a ) Phạm vi / khu vực khảo sát : Thực hiện khảo sát định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng trên 63 tỉnh, thành phố Nước Ta .b ) Đối tượng khảo sát : Khảo sát trải qua những chủ thể tham gia trong quy trình kiến thiết xây dựng gồm : Nhà thầu tư vấn ; Cơ quan quản trị nhà nước ; Ban Quản lý dự án Bất Động Sản / Chủ góp vốn đầu tư và những chuyên viên khác .2.2.3. 2. Nội dung khảo sátNội dung khảo sát gồm có những thông tin trong biểu mẫu khảo sát của những dự án Bất Động Sản .2.2.4. Xử lý số liệu và xác định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựngSố liệu sau khi khảo sát được tích lũy, sàng lọc và giải quyết và xử lý tài liệu bằng chiêu thức hội quy, quy đổi số liệu về thời gian đo lường và thống kê .2.2.5. Hoàn thiện bảng định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựngMỗi định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng tương ứng với những công việc tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo quy mô của loại khu công trình được xác định theo công thức sau :

Trong đó :- Ntv : Mỗi định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tương ứng với mỗi công việc tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo quy mô chi phí thiết kế xây dựng và thiết bị của loại khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( % ) .- Gtv : chi phí từng loại công việc tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo quy mô của khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( đồng ) .- Gxd : chi phí thiết kế xây dựng theo quy mô của khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( đồng ) .3. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP3.1. Khái niệm định mức chi phí gián tiếpĐịnh mức chi phí gián tiếp là lao lý về mức chi phí thiết yếu để triển khai những công việc tương quan đến quy trình sản xuất nhưng không trực tiếp hình thành loại sản phẩm thiết kế xây dựng của khu công trình, dự án Bất Động Sản .Nội dung chi phí gián tiếp : chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí gián tiếp khác, đơn cử như sau :- Chi phí chung gồm : chi phí quản trị tại doanh nghiệp được phân chia cho dự án Bất Động Sản ( khu công trình ), chi phí quản trị tại hiện trường và chi phí Giao hàng công nhân trực tiếp ( chi phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước thay người lao động theo pháp luật ) .- Chi phí lán trại : là chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và quản lý và điều hành xây đắp thiết kế xây dựng .- Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế gồm : chi phí bảo vệ bảo đảm an toàn, thiên nhiên và môi trường, thí nghiệm vật tư của nhà thầu, ….- Chi phí gián tiếp khác .3.2. Phương pháp xác định định mức chi phí gián tiếp3.2.1. Xác định hạng mục định mức chi phí gián tiếpDanh mục định mức chi phí gián tiếp xác định theo những quy mô tương ứng với hạng mục dự án Bất Động Sản được phân loại tại những điểm b, c, d, đ, e Phụ lục số 7 phát hành kèm theo Thông tư này .3.2.2. Lập biểu mẫu khảo sát định mức tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựngBiểu mẫu phiếu khảo sát gồm có những thông tin, số liệu cơ bản sau :- Tên cơ quan khảo sát- Tên đối tượng người tiêu dùng khảo sát- Tên loại dự án Bất Động Sản- Địa điểm kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản- Thời gian, địa thế căn cứ xác định chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .- Các chi phí của dự án Bất Động Sản, khu công trình gồm : Tổng mức góp vốn đầu tư / dự trù hoặc quyết toán dự án Bất Động Sản, khu công trình. Trong đó, cần xác định những chi phí :+ Chi phí vật tư ;+ Chi phí nhân công ;+ Chi phí máy và thiết bị thiết kế kiến thiết xây dựng ;+ Chi phí chung ( Chi phí tại doanh nghiệp ; Chi phí điều hành quản lý sản xuất tại công trường thi công ) ;+ Chi phí lán trại ;+ Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ;+ Chi phí gián tiếp khác .( Nội dung chi phí đơn cử của từng chi phí được liệt kê tại Bảng 8 Phụ lục này ) .- tin tức tương quan khác ( nếu có )- Chữ ký kèm ghi rõ họ tên của cơ quan khảo sát và đối tượng người tiêu dùng khảo sát .3.2.3. Khảo sát tích lũy số liệu3.2.3. 1. Phạm vi, đối tượng người tiêu dùng khảo sát :a ) Phạm vi / khu vực khảo sát : Thực hiện khảo sát định mức chi phí gián tiếp trên 63 tỉnh, thành phố Nước Ta .b ) Đối tượng khảo sát : Khảo sát trải qua những chủ thể tham gia trong quy trình thiết kế xây dựng ( Nhà thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng ; nhà thầu tư vấn ; cơ quan quản trị nhà nước ; Ban quản trị dự án Bất Động Sản / chủ góp vốn đầu tư và những chuyên viên khác ) và khảo sát tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản .3.2.3. 2. Nội dung khảo sátNội dung khảo sát gồm có những thông tin trong biểu mẫu khảo sát của những dự án Bất Động Sản .3.2.4. Xử lý số liệu và xác định định mức chi phí gián tiếpSố liệu sau khi khảo sát được tích lũy, sàng lọc và giải quyết và xử lý tài liệu bằng giải pháp hội quy, quy đổi số liệu về thời gian thống kê giám sát .3.2.5. Hoàn thiện bảng định mức chi phí gián tiếpMỗi định mức chi phí gián tiếp tương ứng theo quy mô của loại khu công trình được xác định theo công thức sau :

Trong đó :+ Ngt : những định mức gồm có : định mức chi phí chung ( Chi phí tại doanh nghiệp ; Chi phí điều hành quản lý sản xuất tại công trường thi công ) ; định mức chi phí lán trại ; định mức chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ; định mức chi phí gián tiếp khác, đơn vị chức năng tính ( % ) .+ Ggt : những chi phí gián tiếp tương ứng với từng định mức chi phí gián tiếp cần xác định ( chi phí chung ; chi phí lán trại ; chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ; chi phí gián tiếp khác ) theo quy mô của khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( đồng ) .+ VL, NC, M : chi phí vật tư, nhân công, máy xây đắp theo quy mô của khu công trình cần tính, đơn vị chức năng tính ( đồng ) .Bảng 8. BIỂU MẪU CHI PHÍ GIÁN TIẾP CẦN THỰC HIỆN KHẢO SÁT

STT

CHI

PHÍ

NỘI DUNG

Tỷ lệ (%) cần khảo sát

1 Chiphíchung a ) Chi phí tại doanh nghiệp gồm có những chi phí :lương cho ban quản lý và điều hành ; lương cho người lao động ; chi trả trợ cấp mất việc ; chi phí đóng bảo hiểm cho người lao động theo lao lý ; chi phí phúc lợi ; chi phí bảo dưỡng văn phòng và những phương tiện đi lại ; chi phí tiện ích văn phòng ; chi phí thông tin liên lạc và giao thông vận tải đi lại ; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước ; chi phí điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng ; chi phí quảng cáo ; chi phí xã hội ; chi phí khuyến mãi ngay, biếu, từ thiện ; chi phí thuê đất, văn phòng và chỗ ở ; chi phí khấu hao ; khấu hao chi phí điều tra và nghiên cứu thử nghiệm ; khấu hao chi phí tăng trưởng ; thuế, lệ phí, phí theo pháp luật ; bảo hiểm tổn thất ; chi phí bảo vệ hợp đồng ; những chi phí khác
b ) Chi phí điều hành quản lý sản xuất tại công trường thi công gồm có những chi phí :- Chi phí quản trị lao động : chi phí tuyển dụng và chấm hết hợp đồng ; chi phí vui chơi và phúc lợi cho công nhân ; chi phí quần áo và dụng cụ thao tác ; chi phí đi lại ; chi phí chăm nom y tế tại hiện trường cho công nhân ngoài khoanh vùng phạm vi được bảo hiểm ( nếu thiết yếu ) .- Chi phí huấn luyện và đào tạo bảo đảm an toàn : chi phí cho những hoạt động giải trí và huấn luyện và đào tạo về bảo đảm an toàn ; chi phí những buổi họp về tu dưỡng, đào tạo và giảng dạy về bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động cho công nhân .- Thuế, lệ phí, phí theo pháp luật gồm có những loại thuế, lệ phí, phí theo lao lý phải nộp trong quy trình tiến hành kiến thiết thiết kế xây dựng ( như kiểm định bảo đảm an toàn máy móc thiết bị kiến thiết kiến thiết xây dựng, v.v… ) .- Chi phí bảo hiểm : bảo hiểm khu công trình ; bảo hiểm xe cộ ( nếu chiếm hữu ) .- Lương và phụ cấp cho người lao động gồm có lương và những loại phụ cấp cho cán bộ, nhân viên cấp dưới tại văn phòng hiện trường .- Chi trả trợ cấp mất việc gồm có chi trả trợ cấp cho những trường hợp về hưu hoặc mất việc do kếtthúc dự án Bất Động Sản cho cán bộ, nhân viên cấp dưới tại văn phòng hiện trường .- Chi phí đóng bảo hiểm cho người lao động của bộ phận quản trị tại hiện trường theo lao lý : chi phí doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn cho công nhân, cán bộ, nhân viên cấp dưới ; chi phí doanh nghiệp đóng bảo hiểm tai nạn đáng tiếc cho công nhân, cán bộ, nhân viên cấp dưới thiết kế trên công trường thi công .- Chi phí phúc lợi : chi phí vui chơi, nghỉ ngơi ; chi phí thuê quần áo ; chi phí chăm nom y tế ; chi phí chúc mừng, khen ngợi, hiếu hỉ và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống ; chi phí khác .- Chi phí tiện ích văn phòng : chi phí những thiết bị văn phòng ; chi phí nội thất bên trong văn phòng ; chi phí vật tư văn phòng ; chi phí mua sách ; chi phí in ấn, bản vẽ .- Chi phí thông tin liên lạc và giao thông vận tải đi lại : chi phí điện thoại thông minh tại văn phòng ; chi phí điện thoại di động ; chi phí thư tín ; chi phí giao thông vận tải đi lại .- Chi phí xã hội gồm có những chi phí thiết yếu để nghênh tiếp những đoàn khách, v.v… tới thăm công trường thi công .- Chi phí dịch vụ mua ngoài gồm có chi phí chung của thầu phụ trong trường hợp có một phần công việc thiết kế xây dựng được nhà thầu giao cho thầu phụ triển khai .- Chi phí đo đạc Giao hàng xây đắp tại hiện trường .
c ) Chi phí ship hàng công nhân ( của công nhân trực tiếp ) : chi phí bảo hiểm ( bảo hiểm xà hội, y tế, công đoàn, thất nghiệp ) mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước thay người lao động ( công nhân trực tiếp ) .
2 Chi phí lán trại – Chi phí xây lắp, di tán và bảo dưỡng văn phòng và phòng thí nghiệm hiện trường ;- Chi phí xây lắp, di tán và bảo dưỡng nhà ở cho cán bộ, nhân viên cấp dưới và công nhân tại hiện trường ;- Chi phí xây lắp, sơ tán và bảo dưỡng nhà kho chứa hàng và thiết bị, kho vật tư ;- Phí thuê đất cho những khuôn khổ trên .
3 Chiphíkhôngxácđịnhđượckhốilượngtừthiếtkế – Chi phí luân chuyển máy xây đắp, vật tư tạm và lực lượng lao động gồm có : chi phí đưa những thiết bị, máy kiến thiết xây dựng đến và rời khỏi công trường thi công và luân chuyển trong nội bộ công trường thi công gồm có cả công tác làm việc tháo rời và lắp ráp ; chi phí luân chuyển của những thiết bị, máy kiến thiết xây dựng tự hành ; chi phí đưa đến và đưa đi khỏi công trường thi công và luân chuyển trong nội bộ công trường thi công những vật tư tạm Giao hàng xây đắp như khung thép, cọc thép, bản thép, vật tư phụ trợ, vật tư đã giáo, giá đờ, tháp lao dầm, những phương tiện đi lại lao lắp dầm cầu, ống đố bê tông, khung trượt trong hầm, vv … ) ; chi phí kêu gọi và chuyển dời công nhân trong nội bộ công trường thi công .- Chi phí công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng : chi phí chuẩn bị sẵn sàng và quét dọn làm sạch gồm có chi phí cho công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng khai công thiết kế xây dựng, công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng và quét dọn làm sạch hàng ngày, chi phí bơm nước, vét bùn không tiếp tục và không xác định được từ khối lượng thiết kế, quét dọn làm sạch khu công trình lần cuối ; chi phí khảo sát chung, khảo sát hiện trường, hoàn tất hệ mốc mạng, v.v…, khảo sát hiện trường cơ bản trước khi xây đắp, kiểm tra những bản vẽ được cung ứng trong tài liệu hợp đồng, xác nhận công trường thi công kiến thiết xây dựng, công tác làm việc khảo sát trong quy trình thiết kế xây dựng .- Chi phí bảo đảm an toàn gồm có : chi phí theo dõi và thư tín phục vụ công tác làm việc quản trị bảo đảm an toàn trong hàng loạt công trường thi công kiến thiết xây dựng ; chi phí cho nhản viên bảo mật an ninh tại nơi ra vào công trường thi công ; chi phí lắp ráp, sơ tán và bảo trì những phương tiện đi lại bảo đảm an toàn như biển báo, bảng hiệu, chiếu sáng bảo đảm an toàn, hàng rào bảo vệ, lan can tạm, v.v… ; chi phí chiếu sáng trong trường hợp khu công trình cần được chiếu sáng như thể thao tác vào buổi tối ; chi phí những vật dụng, tiện ích bảo đảm an toàn như mũ, đai bảo đảm an toàn, giày, găng tay, v.v… ; chi phí cho ban bảo đảm an toàn và những hoạt động giải trí bảo đảm an toàn khác không gồm có công tác làm việc huấn luyện và đào tạo bảo đảm an toàn ; chi phí giải pháp công tác làm việc ngăn ngừa bụi .- Chi phí sử dụng tiện ích gồm có phí, lệ phí sử dụng điện, nước cơ bản ship hàng thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình .- Chi phí quản trị kỹ thuật gồm có : chi phí cho toàn bộ những thử nghiệm, thí nghiệm thiết yếu ; hồ sơ hoàn thành công việc, tài liệu tập tin của những hồ sơ sách vở thiết yếu phát sinh trong quy trình thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình ; chi phí cho việc tàng trữ những hồ sơ ghi chép về chất lượng của toàn bộ những vật tư kiến thiết xây dựng được sử dụng ; chi phí giấy ghi nhận chất lượng cho những loại vật tư kiến thiết xây dựng được sử dụng ; chi phí hồ sơ, tài liệu được lập cho công tác làm việc quản trị quá trình ; chi phí khảo sát, bản vẽ, ảnh ship hàng công tác làm việc kiểm tra những khuôn khổ triển khai xong .
             

PHỤ LỤC SỐ 9

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THEO KHỐI LƯỢNG VÀ ĐơN GIÁ KHẢO SÁT1.1. Dự toán chi phí khảo sát kiến thiết xây dựng xác định theo giải pháp này sử dụng công thức sau :Trong đó :- Gks : dự trù chi phí khảo sát thiết kế xây dựng ;- T : chi phí trực tiếp ;- GT : chi phí gián tiếp ;- TL : thu nhập chịu thuế tính trước ;- Cpvks : chi phí khác Giao hàng công tác làm việc khảo sát ;- TgTgT : thuế suất thuế GTGT lao lý cho công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng ;- CDP : chi phí dự trữ .1.2. Xác định những khoản mục chi phí :1.2.1. Chi phí trực tiếp ( T ) xác định theo công thức sau :

Trong đó :- Qj : khối lượng công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng thứ j được xác định tương thích với trách nhiệm khảo sát thiết kế xây dựng ;- Dvlj Dncj, Dmksj : đơn giá vật tư, nguyên vật liệu ; đơn giá nhân công ; đơn giá máy và thiết bị khảo sát để triển khai xong công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng thứ j của khu công trình. Đơn giá vật tư, nguyên vật liệu ; đơn giá nhân công ; đơn giá máy và thiết bị khảo sát được vận dụng đơn giá do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc xác định theo hướng dẫn sau :+ Đơn giá vật tư, nguyên vật liệu Dvlj xác định theo công thức :

Trong đó :- Vi : mức hao phí vật tư, nguyên vật liệu thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng theo định mức dự trù khảo sát kiến thiết xây dựng ;- Gvli : giá của một đơn vị chức năng khối lượng vật tư, nguyên vật liệu thứ i ( i = 1 ÷ n ) được xác định theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường hợp loại vật tư, nguyên vật liệu không có trong công bố giá của cơ quan có thẩm quyền được xác định theo làm giá tương thích với thời gian lập đơn giá và giá thị trường nơi thực thi công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng ;- Kvl : thông số chi phí vật tư, nguyên vật liệu khác ( nếu có ) so với tổng chi phí vật tư, nguyên vật liệu đa phần xác định trong định mức dự trù khảo sát kiến thiết xây dựng .+ Đơn giá nhân công ( Dncj ) xác định theo công thức :

Trong đó :- Ni : mức hao phí ngày công của kỹ sư, công nhân cho một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng thứ i ( i = 1 ÷ n ) theo định mức dự trù khảo sát thiết kế xây dựng ;- Gnc : giá nhân công của kỹ sư, nhân công trực tiếp khảo sát được xác định theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi triển khai công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng hoặc theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng .+ Đơn giá ca máy và thiết bị khảo sát ( Dmksj ) xác định theo công thức :

Trong đó :- Mi : mức hao phí ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i ( i = 1 ÷ n ) tính cho một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng theo định mức dự trù khảo sát thiết kế xây dựng ;- Gmksi : giá ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i ( i = 1 ÷ n ) theo bảng giá ca máy do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc giá thuê máy tương thích với thời gian lập đơn giá và giá thị trường tại nơi thực thi công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng ;- Kmks : thông số chi phí máy khác ( nếu có ) so với tổng chi phí máy, thiết bị khảo sát hầu hết xác định trong định mức dự trù khảo sát kiến thiết xây dựng .1.2.2. Chi phí gián tiếp ( GT )Chi phí gián tiếp gồm những chi phí theo hướng dẫn đơn cử tại Bảng 8 Phụ lục 8 phát hành kèm theo Thông tư này .a ) Chi phí chung ( chi phí tại doanh nghiệp, chi phí điều hành quản lý sản xuất tại công trường thi công và chi phí bảo hiểm của người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động ) được xác định bằng tỷ suất ( % ) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp. Định mức tỷ suất chi phí chung được lao lý tại Bảng 9.1 :Bảng 9.1. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG CHO CÁC CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp ( tỷ đồng ) ≤ 1 1 ÷ ≤ 2 > 2
Định mức tỷ suất chi phí chung ( % ) 70 65 60

1.2.3. Thu nhập chịu thuế tính trước ( TL )Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng 6 % trên tổng chi phí trực tiếp ( T ) và chi phí gián tiếp ( GT ) .1.2.4. Chi phí khác ship hàng công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng ( Cpvks )a ) Chi phí khác ship hàng công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng gồm có chi phí lập giải pháp kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo giải trình hiệu quả khảo sát kiến thiết xây dựng được xác định bằng tỷ suất ( % ) trên tổng chi phí trực tiếp ( T ), đơn cử tại Bảng 9.2 :Bảng 9.2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp ( tỷ đồng ) ≤ 2 > 2
1. Lập phương án kỹ thuật khảo sát kiến thiết xây dựng ( % ) 2 1,5
2. Lập báo cáo giải trình hiệu quả khảo sát kiến thiết xây dựng ( % ) 3 2,5

1.2.5. Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng ( Tgtgt )Thuế giá trị ngày càng tăng được xác định theo lao lý so với công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng .1.2.6. Chi phí dự trữ ( Cdp )Chi phí dự trữ được xác định tối đa bằng 10 % trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác Giao hàng công tác làm việc khảo sát và thuế giá trị ngày càng tăng .2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ KHỐI LƯỢNG HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU ; NHÂN CÔNG ; MÁY THI CÔNG VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT VÀ BẢNG GIÁ TƯƠNG ỨNG2.1. Xác định khối lượng vật tư, nguyên vật liệu ; nhân công ; ca máy và thiết bị khảo sátKhối lượng hao phí vật tư, nguyên vật liệu ; nhân công ; máy và thiết bị khảo sát xác định bằng tổng hao phí vật tư, nguyên vật liệu ; nhân công ; máy và thiết bị khảo sát cho từng khối lượng công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng, đơn cử như sau :a ) Xác định từng khối lượng công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng .b ) Xác định khối lượng những loại vật tư, nguyên vật liệu ; nhân công ; máy và thiết bị khảo sát tương ứng với từng khối lượng công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng theo trách nhiệm khảo sát thiết kế xây dựng trải qua mức hao phí về vật tư, nguyên vật liệu ; nhân công ; máy và thiết bị khảo sát để hoàn thành xong một đơn vị chức năng khối lượng công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng .c ) Tính tổng khối lượng hao phí từng loại vật tư, nguyên vật liệu ; nhân công ; máy và thiết bị khảo sát kiến thiết xây dựng bằng cách tổng hợp hao phí toàn bộ những loại vật tư, nhân công, máy và thiết bị khảo sát kiến thiết xây dựng giống nhau của những công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng khác nhau .2.2. Xác định giá vật tư, nguyên vật liệu ; giá nhân công ; giá ca máy và thiết bị khảo sátBảng giá giá vật tư, nguyên vật liệu ; giá nhân công ; giá ca máy và thiết bị khảo sát tương ứng xác định như sau :a ) Giá vật tư, nguyên vật liệu xác định theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường hợp loại vật tư, nguyên vật liệu không có trong công bố giá của cơ quan có thẩm quyền được xác định theo làm giá tương thích với thời gian lập dự trù và giá thị trường nơi triển khai công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng .b ) Giá nhân công xác định theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi triển khai công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng hoặc theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng .c ) Giá ca máy và thiết bị khảo sát thiết kế xây dựng xác định theo công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc giá thuê máy tương thích với thời gian lập dự trù và giá thị trường tại nơi thực thi công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng .2.3. Xác định những khoản mục chi phí còn lại của dự trù chi phí khảo sát kiến thiết xây dựngNgoài chi phí trực tiếp của dự trù chi phí khảo sát kiến thiết xây dựng xác định theo hướng dẫn tại mục 2.1 và mục 2.2 Phụ lục này, những khoản mục chi phí còn lại của dự trù chi phí khảo sát thiết kế xây dựng xác định tương tự như theo hướng dẫn tại mục 1.2.2, mục 1.2.3, mục 1.2.4, mục 1.2.5 và mục 1.2.6 Phụ lục này .3. MỘT SỐ KHOẢN CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT XÂY DỰNG- Chi phí lập trách nhiệm khảo sát kiến thiết xây dựng xác định bằng 3 % của dự trù chi phí khảo sát kiến thiết xây dựng tương ứng .- Chi phí giám sát khảo sát xác định trên cơ sở định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành .

PHỤ LỤC SỐ 10

MẪU BÁO CÁO( Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )Mẫu 10.1 : Báo cáo hiệu quả thẩm định và đánh giá / thẩm tra sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư / tổng mức góp vốn đầu tư

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH THẨM TRA

————( Số hiệu văn bản )V / v : Thẩm định / thẩm tra tổng mức góp vốn đầu tư ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–…, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH/ THẨM TRA SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án : ……………………………………………………………Địa điểm : ………………………………………………………………..

Kính gửi:…………………………………………….

Thực hiện trách nhiệm của cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng theo phân cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định hành động góp vốn đầu tư ( so với đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định ) hoặc theo đề xuất của ( người quyết định hành động góp vốn đầu tư / chủ góp vốn đầu tư ) ( so với đơn vị chức năng tư vấn thẩm tra ) về việc thẩm định và đánh giá / thẩm tra tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( tên dự án Bất Động Sản ). Sau khi nghiên cứu và điều tra hồ sơ ( tên cơ quan, đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định / thẩm tra ) có quan điểm như sau :

1. Khái quát về dự án

– Tên dự án Bất Động Sản, khu công trình ; khu vực thiết kế xây dựng, quy mô, thời hạn thực thi, … khu công trình ;- Chủ góp vốn đầu tư ; những đơn vị chức năng tư vấn khảo sát, lập dự án Bất Động Sản, … ;- Quá trình thực thi công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư .

2. Các cơ sở pháp lý và tài liệu sử dụng trong thẩm định/thẩm tra

– Luật Xây dựng ;- Nghị định về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- Nghị định về quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ;- Thông tư hướng dẫn xác định và quản trị chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- Các văn bản khác của Nhà nước, của những Bộ, ngành, địa phương, … ;- Các hồ sơ, tài liệu của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư gồm …3. Nhận xét về sự bảo vệ về pháp lý và chất lượng hồ sơ sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư / tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng- Nhận xét về cơ sở pháp lý lập sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư / tổng mức góp vốn đầu tư .- Nhận xét về chiêu thức lập tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được lựa chọn giám sát ;- Nhận xét về những cơ sở để xác định những khoản mục chi phí trong tổng mức góp vốn đầu tư ;- Kết luận về đủ hay không đủ điều kiện kèm theo thẩm định và đánh giá / thẩm tra .4. Nguyên tắc đánh giá và thẩm định / thẩm tra- Sự tương thích của những địa thế căn cứ pháp lý để xác định dự trù kiến thiết xây dựng ;- Sự tương thích của chiêu thức xác định tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng với đặc thù, đặc thù, nhu yếu kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của dự án Bất Động Sản ;- Kiểm tra sự vừa đủ của những khối lượng sử dụng để xác định tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ; sự hài hòa và hợp lý, tương thích với pháp luật, hướng dẫn của nhà nước so với những chi phí sử dụng để đo lường và thống kê, xác định những chi phí trong tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ;- Xác định giá trị tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng sau khi triển khai thẩm định và đánh giá / thẩm tra. Phân tích nguyên do tăng, giảm và nhìn nhận việc bảo vệ hiệu suất cao góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản theo giá trị tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng xác định sau thẩm định và đánh giá / thẩm tra .5. Kết quả thẩm định và đánh giá / thẩm traDựa vào những địa thế căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( tên dự án Bất Động Sản ) sau đánh giá và thẩm định / thẩm tra như sau :Đơn vị tính : …

TT

Nội dung chi phí

Giá trị đề nghị thẩm định/thẩm tra

Giá trị thẩm định/thẩm tra

Tăng, giảm

1 Chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư
2 Chi phí thiết kế xây dựng
3 Chi phí thiết bị
4 Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản
5 Chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng
6 Chi phí khác
7 Chi phí dự trữ

Tổng cộng

( có phụ lục cụ thể kèm theo )

6. Nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án:

6.1. Nêu và nghiên cứu và phân tích nguyên do tăng, giảm so với những nội dung chi phí tăng, giảm đa phần .6.2. Đánh giá việc bảo vệ hiệu suất cao góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản theo những chỉ tiêu trên cơ sở giá trị tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được thẩm định và đánh giá / thẩm tra .7. Kết luận và yêu cầu

NGƯỜI/ THẨM TRA

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )chứng từ hành nghề định giá XD hạng …., số …

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/THẨM TRA

( ký tên, đóng dấn )

Mẫu 10.2. Báo cáo tác dụng đánh giá và thẩm định / thẩm tra dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH THẨM TRA————( Số hiệu văn bản )V / v : Thẩm định / thẩm tra dự trù khu công trình …………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–…, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH/THẨM TRA DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình : ……………………………………………………………………..Địa điểm : ……………………………………………………………….

Kính gửi: ………………………………………….

Thực hiện trách nhiệm của cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng theo phân cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định hành động góp vốn đầu tư ( so với đơn vị chức năng thẩm định và đánh giá ) hoặc theo đề xuất của chủ góp vốn đầu tư hoặc theo hợp đồng ( số hiệu hợp đồng ) ( so với đơn vị chức năng tư vấn thẩm tra ) về việc đánh giá và thẩm định / thẩm tra dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình ( tên khu công trình ). Sau khi nghiên cứu và điều tra hồ sơ ( tên cơ quan, đơn vị chức năng thẩm định và đánh giá / thẩm tra ) có quan điểm như sau :

1. Căn cứ thẩm định/thẩm tra

– Nghị định về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- Nghị định về quản trị chi phí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- Thông tư hướng dẫn xác định và quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ;- Các văn bản khác có tương quan của nhà nước, của những Bộ, ngành, địa phương, … ;- Các hồ sơ, tài liệu về dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, thiết ke, dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình gồm …

2. Giới thiệu chung về công trình

– Tên khu công trình ;- Chủ góp vốn đầu tư ;- Các đơn vị chức năng tư vấn lập thiết kế, lập dự trù khu công trình ;

3. Nhận xét về chất lượng hồ sơ dự toán xây dựng công trình

– Nhận xét về cơ sở pháp lý dự trù trình thẩm tra / đánh giá và thẩm định ;- Nhận xét chiêu thức lập dự trù được lựa chọn ;- Nhận xét về những cơ sở để xác định những khoản mục chi phí trong trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình ;- Kết luận về đủ hay không đủ điều kiện kèm theo thẩm định và đánh giá / thẩm tra .4. Nguyên tắc đánh giá và thẩm định / thẩm tra- Kiểm tra sự rất đầy đủ, tương thích của những địa thế căn cứ pháp lý để xác định dự trù thiết kế xây dựng ;- Kiểm tra sự tương thích khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự trù so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị đo lường và thống kê từ thiết kế thiết kế xây dựng, công nghệ tiên tiến ;- Kiểm tra tính đúng đắn, hài hòa và hợp lý của việc vận dụng, vận dụng định mức dự trù, giá thiết kế xây dựng của khu công trình và lao lý khác có tương quan trong việc xác định những khoản mục chi phí của dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình ;- Xác định giá trị dự trù thiết kế xây dựng khu công trình sau thẩm định và đánh giá / thẩm tra và yêu cầu giá trị dự trù kiến thiết xây dựng để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của những khoản mục chi phí, nghiên cứu và phân tích nguyên do tăng, giảm so với giá trị dự trù thiết kế xây dựng khu công trình ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định / thẩm tra .5. Kết quả đánh giá và thẩm định / thẩm traTheo những địa thế căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị dự trù thiết kế xây dựng khu công trình sau đánh giá và thẩm định / thẩm tra như sau :

Đối với dự án có nhiều công trình, giá trị dự toán xây dựng được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính : …

STT

Nội dung chi phí

Giá trị đề nghị thẩm định/thẩm tra

Giá trị thẩm định/thẩm tra

Tăng,

giảm

1 Dự toán khu công trình thứ nhất1.1. Chi phí thiết kế xây dựng1.2. Chi phí thiết bị1.3. Chi phí tư vấn ĐTXD1.4. Chi phí khác1.5. Chi phí dự trữ
2 Dự toán khu công trình thứ hai2.1. Chi phí thiết kế xây dựng2.2. Chi phí thiết bị2.3. Chi phí tư vấn ĐTXD2.4. Chi phí khác2.5. Chi phí dự trữ
3 Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản
4 Chi phí tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng chưa tính trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình .
5 Chi phí khác chưa tính trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình .
6 Chi phí dự trữ của dự án Bất Động Sản

Tổng cộng

( có phụ lục cụ thể kèm theo )

Đối với dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá trị dự toán xây dựng được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính : …

STT

Nội dung chi phí

Giá trị đề nghị thẩm định/thẩm tra

Giá trị thẩm định/thẩm tra

Tăng,

giảm

1 Dự toán gói thầu thứ nhất
2 Dự toán gói thầu thứ hai
3 Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản
4 Chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng chưa tính trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình .
5 Chi phí khác chưa tính trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình .
6 Chi phí dự trữ của dự án Bất Động Sản

Tổng cộng

( có phụ lục chi tiết cụ thể kèm theo )6. Nguyên nhân tăng, giảm 🙁 Nêu và nghiên cứu và phân tích nguyên do tăng, giảm so với những nội dung chi phí tăng, giảm đa phần ) .7. Kết luận và đề xuất kiến nghị

NGƯỜI THẨM ĐỊNH / THẨM TRA

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …., số …

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/THẨM TRA

( ký tên, đóng dấn )

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *