CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (CHAIRMAN OF THE BOARD) LÀ GÌ?

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( CHAIRMAN OF THE BOARD ) LÀ GÌ ?

Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng anh là một trong những chức vụ nghề nghiệp cần biết trước khi công tác làm việc tại những công ty quốc tế. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn biết tên tiếng anh của chức vụ “ Chủ tịch Hội đồng quản trị ” và hiểu rõ thực chất của chức vụ này .

I. Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ nhiều quyền lực tối cao và quyền hạn nhất trong ban giám đốc, đồng thời là người chỉ huy những giám đốc quản lý và điều hành và cán bộ của công ty .

Hay chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể quản trị doanh nghiệp của công ty cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ bị bãi nhiệm nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị đóng vai trò link giữa hội đồng quản trị và ban quản trị cấp trên nhằm mục đích bảo vệ trách nhiệm của công ty so với những cổ đông sẽ được triển khai .
Hội đồng quản trị bầu 1 thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch .
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể kiêm Tổng giám đốc hay Giám đốc công ty ngoại trừ trường hợp công ty CP do Nhà nước nắm giữ hơn ½ tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc .
Và 1 số ít trường hợp khác được lao lý theo Điều lệ công ty, pháp lý về sàn chứng khoán .

II. Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì ?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of the board hay chairman of directors .
Trong tiếng Anh chủ tịch hội đồng quản trị được định nghĩa như sau : The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors .

III. Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị:

Chủ tịch hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dưới đây :

 • Lập chương trình, đưa ra kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị .
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu Giao hàng cho cuộc họp
 • Tâp họp và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị .
 • Tổ chức việc trải qua nghị quyết Hội đồng quản trị .
 • Giám sát và theo dõi quy trình tổ chức triển khai triển khai những nghị quyết của Hội đồng quản trị .
 • Tiến hành việc tổ chức triển khai nhằm mục đích mục tiêu trải qua nghị quyết Hội đồng quản trị .
 • Chủ tọa cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .
 • Nếu thiết yếu hoàn toàn có thể tuyển thư ký với vai trò tương hỗ Hội đồng quản trị hay Chủ tịch hội đồng quản trị để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm theo thẩm quyền .
 • Các quyển và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật Doanh nghiệp và được đề cập trong Điều lệ công ty .

Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hay không hề thực thi được trách nhiệm của mình thì ủy quyền dạng văn bản cho thành viên khác để triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc lao lý tại Điều lệ công ty .

Nếu không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại cử một cá nhân trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

Trong trường hợp, nếu xét thấy thiết yếu Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể tuyển thư ký để tương hỗ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm thuộc thẩm quyền theo lao lý của Điều lệ công ty và pháp lý .
Dưới đây là những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thư ký công ty ( Dựa theo Điều 152, Luật Doanh nghiệp năm trước )

 • Hỗ trợ triệu tập, tổ chức triển khai họp Đại hội đổng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ghi chép biên bản họp .
 • Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc triển khai và vận dụng nguyên tắc quản trị công ty .
 • Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc triển khai triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao .
 • Hỗ trợ công ty trong việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của cổ đông ; thiết kế xây dựng quan hệ cổ đông .
 • Hỗ trợ công ty trong việc triển khai đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin, thủ tục hành chính và công khai hóa thông tin .
 • Quy định tại Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ khác.

IV. Một số ví dụ về cụm từ sử dụng chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh :

 • Powers of the chairman of the board : Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị .
 • What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors ? : Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì ?
 • Chairman of the board : Chủ tịch hội đồng quản trị .
 • Chairman of the board of directors in a joint stock company : Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty CP .
 • Compare the rights of the chairman of the board and the general director : So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc .
 • What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company : Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty CP là gì ?
 • Title of the chairman of the Language Management Council : Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị .
 • Responsibility of the board chairman : Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị .
 • Conditions of being Chairman of the Board of Directors: Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị.

 • The chairman of the board of directors must be a shareholder : Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông .
 • Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company : Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty CP .

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *