‘collect’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” collect “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ collect, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ collect trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Collect as planned

Cứ tích lũy lại theo dự tính

2. Please collect the printout.

Ông lấy bản in đi .

3. Do you collect ashtrays?

Bố có sưu tầm gạt tàn không ?

4. You men, collect these wounded.

Anh em dìu người bị thương xuống dưới .

5. You collect rare pinball machines, right?

Ông sưu tập máy đánh bóng hiếm, đúng không ?

6. “Do collect my tears in your skin bottle.

“ Lệ con, xin ngài thâu chứa trong bầu da ngài .

7. They collect a fee from anyone with money.

Họ thu phí từ bất kỳ ai có tiền .

8. Collect data from your website or web app

Thu thập dữ liệu từ website hoặc ứng dụng web của bạn

9. Bet they collect things Like ashtrays, and art!

♪ Chắc chắn họ sưu tầm mấy thứ như gạt tàn và tranh vẽ

10. He says you’ll never collect the big reward.

Ổng nói là những ông sẽ không khi nào được món tiền thưởng lớn đó đâu .

11. “First collect the weeds. .. ; then gather the wheat”

“ Trước hết hãy gom cỏ dại …, sau đó hãy thu lúa mì ”

12. No need to collect debts for your clients?

ko cần đi đòi nợ thuê cho khách à ?

13. The director’s asked us to collect your security badge.

Giám đốc nhu yếu chúng tôi thu lại phù hiệu của ông .

14. You collect money for me, you don’t share it!

Ông chỉ giúp tôi thu tiền, chứ không phải chia chác .

15. We would collect milk and cart it to the detachment.

Bánh được thu gom và đưa vào khu vực đóng gói .

16. So I started to collect pictures of this old man.

Tôi khởi đầu lượm những bức ảnh có hình ông lão đó

17. I began to collect every instance of circle-triangle-square.

Tôi mở màn sưu tập mọi hình tròn-tam giác-hình vuông .

18. And you will collect the waters of the lower pool.”

Các ngươi thấy thành Đa-vít bị nhiều nơi sứt-mẻ, bèn thâu-chứa nước ao dưới lại ” .

19. Eastern pygmy-blue butterflies collect the nectar from its flowers.

Các con bướm Eastern Pygmy-Blue tích lũy mật hoa từ hoa của loài này .

20. When it’s all over you come to collect the pieces.

Khi toàn bộ đã xong, anh chỉ cần tới góp nhặt những mảnh vụn .

21. I will surely collect the remaining ones of Israel together.

Ta chắc như đinh sẽ thâu những người sót lại của Y-sơ-ra-ên .

22. We will collect rubbish and plant trees at our schools .

Chúng em sẽ thu gom rác và trồng thật nhiều cây xanh ở trường học ” .

23. Radio telescopes collect faint chirps and whispers from outer space

Các kính thiên văn vô tuyến thu nhận những tín hiệu yếu ớt từ khoảng trống sâu thẳm

24. Radio telescopes collect faint chirps and whispers from outer space.

Các kính thiên văn vô tuyến thu nhận những tín hiệu yếu ớt từ khoảng trống sâu thẳm

25. I began to collect every instance of circle- triangle- square.

Tôi bắt đầu sưu tập mọi hình tròn- tam giác- hình vuông.

26. And they must also have this idea, I suppose, that what scientists do is collect data and collect facts and stick them in these big books.

Và hẳn họ cũng cho rằng, việc làm của những nhà khoa học là thu thập dữ liệu và kỹ năng và kiến thức và chất chúng vào những cuốn sách dày cộp .

27. Google is currently registered to collect tax in these U.S. states:

Google hiện đã ĐK thu thuế tại những tiểu bang sau của Hoa Kỳ :

28. He came back to Starling to collect on some old debts.

Hắn trở lại Starling để tịch thu vài món nợ cũ .

29. You cannot use Brand Lift surveys to collect personally identifiable information.

Bạn không hề sử dụng cuộc khảo sát về nâng cao tên thương hiệu để tích lũy thông tin nhận dạng cá thể .

30. You must give me time to collect such a vast amount.

Anh phải cho ta thời hạn để tích lũy một số lượng khổng lồ như vậy .

31. You’re here to collect the bounty Penguin has over my head?

Tới đây để kiếm tiền thưởng Chim cánh cụt trả cho cái đầu tôi sao ?

32. Your site’s primary purpose shouldn’t be to collect customers’ personal information.

Mục đích chính của website không phải là tích lũy thông tin cá thể của người mua .

33. Eliminate any places where water can collect and mosquitoes can breed.

Loại bỏ những nơi có nước đọng, là nơi lăng quăng sinh sản .

34. The data these machines collect would be used for genetic engineering.

Dữ liệu những chiếc máy này tích lũy được sử dụng cho công nghệ tiên tiến gen .

35. Peter, off with you to the baker’s and collect the bird.

Peter, tỏ ra thân thiện ở hiệu bánh và mang con ngỗng về đây .

36. What was Jim’s purpose when he set out to collect food?

Mục đích của Jim khi em ấy mở màn lên đường đi quyên góp thức ăn là gì ?

37. His boss wants us to collect a bad debt for him.

ông chủ của cậu ta nhờ tất cả chúng ta đòi nợ hộ .

38. The man you must truly repay can never collect his debt.

Người ngươi thực sự mang ơn không khi nào hoàn toàn có thể đòi lại món nợ ấy .

39. But the new wave of paleontologists — my graduate students — collect biomarkers.

Nhưng làn sóng mới những nhà cổ sinh vật học – những sinh viên đã tốt nghiệp của tôi – tích lũy những dấu ấn sinh học .

40. Be careful with the information that you collect from your customers.

Hãy cẩn trọng với thông tin mà bạn tích lũy từ người mua của mình .

41. They show us filter paper they’ve used to collect the animals’blood.

Họ chỉ cho chúng tôi những tờ giấy lọc, họ dùng để tích lũy máu những loài vật

42. They think I’ll forget to collect, but I’ll get that money.

Bọn nó nghĩ tao quên nhưng tao sẽ đòi hết

43. The only souvenirs we collect here are bloody knuckles and broken bones.

Món quà duy nhất mà tất cả chúng ta có ở đây là khớp khuỷu rướm máu và xương gãy .

44. But why did the Stasi collect all this information in its archives?

Nhưng tại sao Stasi lại tích lũy tổng thể những thông tin này tàng trữ chúng trong kho ?

45. Committees are permitted to hold hearings and collect evidence when considering bills.

Các uỷ ban được phép tổ chức triển khai những cuộc điều trần và tích lũy chứng cớ khi xem xét những dự luật .

46. While living in Terang, he began to collect beetles and study biology.

Trong khi sống ở Terang, ông mở màn tích lũy bọ cánh cứng và nghiên cứu sinh học .

47. And it can collect six million gallons of rainwater in one season.

Trong một mùa, nó hoàn toàn có thể thu 6 triệu gallon nước mưa .

48. Players collect wood, break stone and wash their gold from the river.

Họ chặt gỗ, khai thác đá và đãi vàng từ sông suối .

49. Interview to collect material is pond seonbae to specialize in. Already able.

Phía bên tôi chỉ cần 1 thợ chụp đã chụp ra được những tấm ảnh như vậy đấy

50. After clearing U.S. immigration, passengers collect their baggage and clear U.S. customs.

Sau khi làm thủ tục nhập cư Hoa Kỳ, hành khách sẽ lấy tư trang và khai báo hải quan .

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *