sóng thần trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sóng thần có thể di chuyển đến 700 km / giờ 700 km / giờ ư?

A tsunami causes a tidal wave that travels 700 km per hour.

OpenSubtitles2018. v3

Một trận sóng thần có thể có tốc độ lên đến 800 km giờ .

A tsunami can travel as fast as eight hundred kilometers per hour .

EVBNews

Họ nói là có một cơn sóng thần sắp đổ bộ vào Hàn Quốc

They’re saying a tsunami is coming toward Korea now.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng là các sóng âm xung kích như sóng thần nhưng chưa rõ nguồn địa chấn.

They are acoustic shock waves like tsunamis, but with no apparent seismological source.

OpenSubtitles2018. v3

Đảo Simeulue là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần khủng khiếp đó.

Simeulue Island was the first location to be hit by that devastating tsunami.

jw2019

Một ví dụ gần đây là trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương 2004.

An example of this is the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami.

WikiMatrix

Sóng thần cũng gây một số thiệt hại tại Hawaii Nhật Bản.

Tsunamis also caused damage in Hawaii and Japan.

WikiMatrix

Bụng hoặc đỉnh của sóng thần có thể đến bờ biển trước.

Either the trough or the crest of a tsunami can arrive at the coast first.

WikiMatrix

Hãy nhìn vào cách chúng ta phản ứng với sóng thần – thật đầy cảm hứng.

Look at the response to the tsunami — it’s inspiring.

ted2019

Tác động của sóng thần cũng chạm đến bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ.

The effects of the tsunami also reached the West Coast of the United States.

WikiMatrix

Sẽ có nhiều người chết hơn cả trong cơn sóng thần tại Srilanka.”

There might well be more dead than the tsunami caused in Sri Lanka.”

WikiMatrix

Đầu năm nay Nhật Bản bị động đất và sóng thần tàn phá .

Japan was hit by an earthquake and tsunami earlier this year .

EVBNews

SÓNG THẦN Ở HẢI VÂN ĐÀI

Tidal Wave

OpenSubtitles2018. v3

Có một cơn sóng thần từ phía đông.

There’s a tidal wave coming from the east.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi người đang di tản khi sóng thần đập vào bờ biển

Peop / e evacuate as giant waves rush into the coasta / area.

OpenSubtitles2018. v3

Cook về các trẻ em Samoa trốn chạy cơn sóng thần (trang 83).

Cook’s story about the Samoan children fleeing from the tsunami (page 83).

LDS

Động đất ở In-đô-nê-xi-a dẫn đến cảnh báo sóng thần

Indonesia quake triggers brief tsunami alert

EVBNews

Vào 07:30 UTC, PTWC đưa ra cảnh báo sóng thần trên diện rộng bao phủ toàn Thái Bình Dương.

At 07:30 UTC, PTWC issued a widespread tsunami warning covering the entire Pacific Ocean.

WikiMatrix

Động đất và sóng thần đã làm 13.538 người và 14.589 người khác mất tích .

The earthquake and tsunami left 13,538 people dead and another 14,589 are missing .

EVBNews

Tiếng Anh liệu có phải là một trận sóng thần, cuốn phăng các ngôn ngữ khác?

Is English a tsunami, washing away other languages?

QED

Cảnh điêu tàn ở Gizo sau cơn sóng thần

Tsunami damage at Gizo

jw2019

Thành phố bị san bằng do động đất, cùng cơn sóng thần và hoả hoạn sau đó.

The city was razed to the ground by the earthquake and the subsequent tsunami and fires.

WikiMatrix

Đúng, một bộ phần phất sóng thần kinh.

Yeah, a neural transmitter.

OpenSubtitles2018. v3

Sóng thần.

Tsunami.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là 2 tài khoản blog về sóng thần ở châu Á

I’m now going to show you two video segments from the tsunami that also were shown on blogs.

ted2019

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *