Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh năm 2021

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất

Tại điều 57, Luật Đất đai 2013 lao lý như sau :

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh năm 2021 - Ảnh 1.Muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cần phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .Và để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải phân phối được 3 điều kiện :Loại đất sau khi chuyển mục đích phải tương thích với quy hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể của xã, phường, thị xã nơi có đất ;Phải được Uỷ ban Nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ;Phải nộp tiền sử dụng đất .

Thủ tục chuyển từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh

Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như sau:

” 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy ghi nhận đến cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường .

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

3. Người sử dụng đất thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý. “Thời gian chuyển mục đích sử dụng đất theo pháp luật của Điều 61 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP là 15 ngày, kể từ ngày bạn nộp khá đầy đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *