Bảng giá đất nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020 đến 2024

Bảng giá đất bà rịa vũng tàu 2020 đến 2024

(TDVC Bảng giá đất nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu) – Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định số: 38/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024)  ngày 20 tháng 12 năm 2019 ap dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2020 – 2024 được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này pháp luật Bảng giá những loại đất định kỳ 05 năm ( 01/01/2020 – 31/12/2024 ) trên địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quy định bảng giá những loại đất để làm cơ sở :

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính thuế sử dụng đất ;3. Tính phí và lệ phí trong quản trị, sử dụng đất đai ;4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ đất đai ;5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản trị và sử dụng đất đai ;6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước so với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê .7. Xác định giá đất đơn cử theo chiêu thức thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất pháp luật tại Khoản 5, Điều 4 và Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật về giá đất .8. Xác định tương hỗ huấn luyện và đào tạo, quy đổi nghề và tìm kiếm việc làm so với trường hợp Nhà nước tịch thu đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp trực tiếp sản xuất nông nghiệp pháp luật tại Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật về bồi thường, tương hỗ và tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất .Điều 2. Điều khoản thi hành1. Quyết định này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 .2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 33/2018 / QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy nhân nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lao lý Bảng giá những loại đất định kỳ 05 năm ( 01/01/2015 – 31/12/2019 ) vận dụng cho năm 2019 trên địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ; quản trị Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

 

Nơi nhận:
– Như khoản 3 Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra Văn bản);
– TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
– Văn phòng Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
– Sở Tư pháp (KTVB);
– Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– TTr HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài PTTH tỉnh;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Website UBND tỉnh;
– Lưu: VT, STNMT (03b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Quốc

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2020-31/12/2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Đất nông nghiệp1. Cách xác lập vị trí đất nông nghiệpa ) Đối với đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn vị trí đất được xác lập trong từng khu vực theo những tuyến đường giao thông vận tải .Cách xác lập khu vực và loại đường giao thông vận tải tương tự như như cách xác lập khu vực và loại đường giao thông vận tải so với đất ở tại khu vực nông thôn pháp luật tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này .Cách xác lập vị trí đất nông nghiệp trong từng khu vực và theo những tuyến ( đoạn ) đường giao thông vận tải tương tự như như đất ở tại khu vực nông thôn lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này ( vận dụng thông số bằng 1 so với khu vực có thông số ) .b ) Đối với đất nông nghiệp tại đô thị vị trí đất được xác lập trong từng loại đô thị theo những tuyến ( đoạn ) đường phố .Cách phân loại đô thị và đường phố tựa như như cách phân loại đô thị đường phố so với đất ở tại đô thị pháp luật tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Quy định này .Cách xác lập vị trí đất nông nghiệp tại những đô thị và theo những tuyến ( đoạn ) đường phố tựa như như đất ở tại đô thị lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quy định này ( vận dụng thông số bằng 1 so với loại đường có thông số ) .2. Cách xác lập giá đất những loại đất nông nghiệp khácĐối với những loại đất nông nghiệp khác theo pháp luật của nhà nước, địa thế căn cứ vào giá những loại đất nông nghiệp liền kề hoặc ở khu vực lân cận trong cùng khu vực để xác lập giá đất .Điều 2. Đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn1. Đất ở tại khu vực nông thôna ) Phân loại đường giao thông vận tải tại khu vực nông thônĐường chính được hiểu là những đường giao thông vận tải tại khu vực nông thôn đã được liệt kê trong Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định này. Cụ thể gồm :– Quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ ;– Đường giao thông nông thôn do xã quản trị, gồm có những tuyến đường xuất hiện lộ trải nhựa hay bê tông với chiều rộng từ 4 mét trở lên ( ³ 4 m ) ; những tuyến đường xuất hiện lộ cấp phối ( sỏi đá xô bồ ) với chiều rộng từ 6 mét trở lên ( ³ 6 m ) .– Các đường giao thông vận tải nông thôn do xã quản trị còn lại không được liệt kê trong Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định này gọi là đường ngõ xóm ( thôn ấp ). Chiều rộng của ngõ xóm được xác lập theo chiều rộng nhỏ nhất của đường ngõ xóm tính theo ranh giới hợp pháp của thửa đất trong đoạn nối từ đường chính đến thửa đất .b ) Phân loại khu vựcĐất ở tại khu vực nông thôn gồm có 02 khu vực và được liệt kê trong Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định này .Khu vực 1 : Đất ở tiếp giáp những đường chính thuộc khu vực có năng lực sinh lợi cao nhất và điều kiện kèm theo kiến trúc thuận tiện nhất .Khu vực 2 : Đất ở tiếp giáp những đường chính thuộc khu vực có năng lực sinh lợi thấp hơn và kiến trúc kém thuận tiện hơn so với khu vực 1 .Trong mỗi khu vực đất ở được chia thành 05 vị trí tính từ đường chính .c ) Cách xác lập vị trí đất của những khu vựcCách xác lập vị trí của đất ở tại khu vực nông thôn được xác lập theo lao lý tại Điều 4 Quy định này .2. Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôna ) Phân loại khu vựcĐất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn được chia làm 02 khu vực và mỗi khu vực có 05 vị trí theo những tuyến đường giao thông vận tải. Cách phân loại khu vực tựa như như đất ở tại khu vực nông thôn nêu trên .b ) Cách xác lập vị trí đất của những khu vựcCách xác lập vị trí của đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn được xác lập tương tự như như đất ở tại khu vực nông thôn lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này .Điều 3. Đất phi nông nghiệp tại đô thị1. Đất ở trong đô thị

a) Đất ở trong đô thị được chia theo 4 loại đô thị

 • Đô thị loại 1: Bao gồm các phường thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Đô thị loại 2: Bao gồm các phường thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Đô thị loại 4: Bao gồm các phường thuộc thị xã Phú Mỹ.
 • Đô thị loại 5: Bao gồm thị trấn Long Điền, Long Hải huyện Long Điền, thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức, thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc, thị trấn Đất Đỏ, Phước Hải huyện Đất Đỏ.

b ) Phân loại đường phố trong đô thịĐường phố và đường hẻm trong đô thị :Đường chính được hiểu là những đường phố trong đô thị đã được liệt kê trong Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định này .Những tuyến đường không được liệt kê trong Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định này được coi là đường hẻm. Chiều rộng của hẻm được xác lập theo chiều rộng nhỏ nhất của đường hẻm tính theo ranh giới hợp pháp của thửa đất trong đoạn nối từ đường chính đến thửa đất .Mỗi loại đô thị được chia từ 1 đến 4 loại đường phố :Đường phố loại 1 : Là nơi có điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng thuận tiện so với những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoạt động và sinh hoạt có hạ tầng đồng điệu, có giá đất thực tiễn trung bình cao nhất .Đường phố loại 2 : Là nơi có điều kiện kèm theo thuận tiện so với những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoạt động và sinh hoạt, có hạ tầng tương đối đồng điệu, có giá đất thực tiễn trung bình thấp hơn giá đất trong thực tiễn trung bình đường phố loại 1 .Đường phố loại 3 : Là nơi có điều kiện kèm theo tương đối thuận tiện so với những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoạt động và sinh hoạt có hạ tầng tương đối đồng nhất, có giá đất trong thực tiễn trung bình thấp hơn giá đất trong thực tiễn trung bình đường phố loại 2 .Đường phố loại 4 : Là những đường phố còn lại, có giá đất trong thực tiễn trung bình thấp hơn giá đất trong thực tiễn trung bình của đường phố loại 3 .c ) Cách xác lập vị trí đất ở trong đô thịCách xác lập vị trí của đất ở trong đô thị được xác lập theo pháp luật tại Điều 4 Quy định này .2. Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong đô thịPhân loại đô thị, đường phố và cách xác lập vị trí trong đô thị : so với đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tựa như như đất ở trong đô thị được lao lý tại khoản 1 Điều 3 Quy định này .Điều 4. Cách xác lập vị trí và những thông số kiểm soát và điều chỉnh của đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và trong đô thị1. Cách xác lập vị trí đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và trong đô thịa ) Đối với thửa đất mặt tiền ( có cạnh tiếp giáp với đường có quy định giá trong bảng giá đất ) :

 • Vị trí 1 là đất thuộc thửa đất này trong khoanh vùng phạm vi cự ly từ trên 0 m đến 50 m tính từ ranh giới mặt tiền hợp pháp của thửa đất ;
 • Vị trí 2 là đất thuộc thửa đất này trong khoanh vùng phạm vi cự ly từ trên 50 m đến 100 m ;
 • Vị trí 3 là đất thuộc thửa đất này trong khoanh vùng phạm vi cự ly từ trên 100 m đến 150 m ;
 • Vị trí 4 là đất thuộc thửa đất này trong khoanh vùng phạm vi cự ly từ trên 150 m đến 200 m ;
 • Vị trí 5 là đất thuộc thửa đất này trong khoanh vùng phạm vi cự ly từ trên 200 m .

b ) Đối với thửa đất trong hẻm, ngõ xóm ( có cạnh tiếp giáp với đường không quy định giá trong bảng giá đất ) :Vị trí đất trong hẻm, ngõ xóm phụ thuộc vào vào những yếu tố sau :– Chiều rộng hẻm, ngõ xóm ;– Chiều dài hẻm, ngõ xóm là khoảng cách từ thửa đất trong hẻm, ngõ xóm ra đường chính .Chiều rộng hẻm, ngõ xóm xác lập theo những khoảng rộng sau :– R ≥ 4 m ; 1,5 m < R < 4 m ; R ≤ 1,5 m .Chiều dài hẻm, ngõ xóm được xác lập theo những đoạn :– L ≤ 100 m ; 100 m < L ≤ 200 m ; 200 m < L ≤ 300 m ; L > 300 m .Vị trí đất trong hẻm, ngõ xóm xác lập khởi đầu từ vị trí 2 vận dụng cho những thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm có những yếu tố chiều rộng và chiều dài của hẻm, ngõ xóm thuận tiện nhất .Cụ thể như sau :– Vị trí 2 : Áp dụng cho những thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm, có chiều rộng từ 4 m trở lên và lê dài đến 100 m tính từ đường chính ; vị trí 3 được tính sau mét thứ 100 đến mét thứ 200 ; vị trí 4 được tính sau mét thứ 200 đến mét thứ 300 ; vị trí 5 được tính sau mét thứ 300 .– Vị trí 3 : Áp dụng so với thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm có chiều to lớn hơn 1,5 m và nhỏ hơn 4 m, lê dài đến 100 m tính từ đường chính ; vị trí 4 được tính sau mét thứ 100 đến mét thứ 200 ; vị trí 5 được tính sau mét thứ 200 .– Vị trí 4 : Áp dụng so với thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm, có chiều rộng từ 1,5 m trở xuống và lê dài đến mét thứ 100 tính từ đường chính ; vị trí 5 được tính sau mét thứ 100 .– Vị trí 5 : Áp dụng so với thửa đất trong những trường hợp còn lại, không thuộc vị trí 1, 2, 3, 4 đã lao lý trên đây .Trong trường hợp thửa đất trong hẻm, ngõ xóm có chiều dài lớn hơn 50 m thì sẽ có lớn hơn 01 vị trí đất. Các vị trí tiếp theo của đất trong thửa này tính địa thế căn cứ vào vị trí của đất tiếp giáp đường hẻm, đường ngõ xóm thuộc thửa đất đó. Các vị trí này được xác lập như cách xác lập vị trí của thửa đất mặt tiền đường chính quy định ở trên .Trong trường hợp thửa đất trong hẻm, ngõ xóm có lối ra nhiều đường chính thì vị trí đất trong hẻm, ngõ xóm xác lập tính từ đường chính có tổng giá trị của thửa đất cao nhất .Trong trường hợp thửa đất mặt tiền của đường chính có quy định giá thấp hơn giao với đường chính có quy định giá cao hơn, thì giá thửa đất này được xác lập theo vị trí đất trong hẻm, ngõ xóm của đường chính có quy định giá cao hơn hay theo vị trí đất mặt tiền của đường chính có quy định giá thấp hơn, sao cho thửa đất có mức giá cao nhất .Trong trường hợp thửa đất không có lối ra hợp pháp đến đường chính thì vị trí đất được xác lập là vị trí 5 của đường chính gần nhất ( có khoảng cách ngắn nhất tính từ tâm thửa đất đến đường đó ), nhưng có mức giá không cao hơn mức giá vị trí 5 thấp nhất tính theo những thửa đất có lối ra hợp pháp liền kề trực tiếp với thửa đất này .… .

BẢNG GIÁ ĐẤT BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

Mọi cụ thể xin vui mắt liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở : Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội .
 • đường dây nóng : 0985103666 – 0906020090 | | Email : [email protected]
 • XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂYHệ thống thẩm định giá toàn nước :
 • TẠI ĐÂYHồ sơ năng lượng :
Bạn đang đọc bài viết : 

“Bảng giá đất nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020 đến 2024”

 

tại chuyên mục tin Bảng giá đất nhà nước của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá :

   0985 103 666  0906 020 090

Website : www.thamdinhgiathanhdo.com

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *