Điều Kiện, Quy Định Hoàn Thuế Dự Án Đầu Tư (Thủ tục 2022)

Hoàn thuế dự án đầu tư 2020 (kinh nghiệm, thủ tục, hồ sơ)

Trong thực tế nhiều doanh nghiệp có hoạt động thực hiện dự án đầu tư. Theo quy định của Luật thuế GTGT, phần thuế GTGT mua vào trong giai đoạn đầu tư này nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn thuế với khoản thuế GTGT này. Vậy điều kiện, thủ tục, hồ sơ và kinh nghiệm để được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư là gì? Trường hợp dự án đầu tư dưới 1 năm có được hoàn thuế hay không? Với kinh nghiệm hoàn thuế cho dự án đầu tư, chúng tôi sẽ nêu ra các điều kiện chung để hoàn thuế dự án đầu tư giúp cho doanh nghiệp xác định trường hợp cụ thể cho đơn vị của mình.

1. Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ
 • Dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo lao lý của pháp lý về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng người tiêu dùng được phê duyệt theo pháp luật của pháp lý về đầu tư ; thì phải có giải pháp đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định hành động đầu tư phê duyệt ; ( Theo khoản 12, Điều 1 thông tư 26/2015 / TT-BTC )
 • Sau khi bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện; nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên; thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư bao gồm

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02 / GTGT
 • Giấy ghi nhận đầu tư
 • Các tài liệu tương quan đến thiết kế xây dựng dự án
 • Hóa đơn chứng từ đầu vào của dự án đầu tư
 • Các tài liệu báo cáo giải trình kèm theo ( nếu có )

3. Các trường hợp hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

Trường hợp 1

Nội dung

 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư ( trừ dự án đầu tư thiết kế xây dựng nhà để bán ) cùng tỉnh, thành phố, đang trong tiến trình đầu tư

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

 • Doanh nghiệp thực thi kê khai riêng so với dự án đầu tư : mẫu 02 / GTGT
 • Kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư. Để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang thực thi .
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên. Thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư .
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư. Mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng. Thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo .
 • Trường hợp trong kỳ kê khai ; cơ sở kinh doanh thương mại có số thuế GTGT nguồn vào của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại chưa được khấu trừ hết. Và số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư. Thì cơ sở kinh doanh thương mại được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1. Và khoản 3 Điều 18 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC

Ví dụ 1:

Công ty A có trụ sở chính tại TP.HN, tháng 3/2014. Công ty có dự án đầu tư tại TP.HN. Dự án đang trong tiến trình đầu tư. Công ty A triển khai kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư này. Tháng 4/2014 số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Mà Công ty đang triển khai là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang thực thi ( 900 triệu đồng ). Vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 4/2014 là 400 triệu đồng .

Trường hợp 2

Nội dung

 • Doanh nghiệp đang hoạt động giải trí thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ
 • Có dự án đầu tư mới ( trừ dự án đầu tư kiến thiết xây dựng nhà để bán ) tại địa phận tỉnh ; thành phố thường trực Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính
 • Đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động giải trí ; chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

 • Doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư
 • Kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư ; để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên ; thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư
 • Trường hợp trong kỳ kê khai ; cơ sở kinh doanh thương mại có số thuế GTGT nguồn vào của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại chưa được khấu trừ hết ; và số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư mới ; thì cơ sở kinh doanh thương mại được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 thông tư 219 / 2013 / TT-BTC
 • Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án thì không thực hiện kết chuyển mà thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp 3

Nội dung

 • Doanh nghiệp đang hoạt động giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ
 • Doanh nghiệp có quyết định hành động xây dựng những Ban Quản lý dự án hoặc Trụ sở đóng tại những tỉnh, thành phố thường trực TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để đại diện thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản trị một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương
 • Ban Quản lý dự án, Trụ sở có con dấu theo lao lý của pháp lý, lưu giữ sổ sách chứng từ theo pháp luật của pháp lý về kế toán, có thông tin tài khoản gửi tại ngân hàng nhà nước, đã ĐK thuế và được cấp mã số thuế

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

 • Ban Quản lý dự án, Trụ sở phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi ĐK thuế
 • Khi dự án đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về ĐK kinh doanh thương mại, ĐK nộp thuế, cơ sở kinh doanh thương mại là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng chưa được hoàn của dự án để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế và đề xuất hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo pháp luật với cơ quan thuế quản trị trực tiếp .

Ví dụ 2:

Công ty B có trụ sở chính tại TP. Hải Phòng, tháng 3/2014, Công ty có dự án đầu tư mới tại Tỉnh Thái Bình, dự án đang trong quy trình tiến độ đầu tư, chưa đi vào hoạt động giải trí, chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế, Công ty B triển khai kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư này tại TP. Hải Phòng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư .
Tháng 4/2014 số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang triển khai là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang thực thi ( 200 triệu đồng ). Vậy, kỳ tính thuế tháng 4/2014 Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư .

4. Các câu hỏi thường gặp.

Dự án đầu tư là gì ?

 • Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”

Các đặc thù của dự án đầu tư như thế nào ?

 • Thứ nhất, thời gian của một dự án đầu tư có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn nhưng đều hữu hạn.
 • Thứ hai, dự án đầu tư luôn có tiềm năng rõ ràng .
 • Thứ ba, dự án đầu tư hoàn toàn có thể được chuyển nhượng.

Dự án đầu tư lúc bấy giờ gồm có những loại nào ?

 • Phân loại theo thời điểm thực hiện
 • Phân loại theo nguồn vốn đầu tư
 • Phân loại theo mức độ quan trọng và quy mô của dự án
 • Phân loại theo đặc thù đầu tư
 • Phân loại theo nghành nghề dịch vụ đầu tư
 • Phân loại theo vùng chủ quyền lãnh thổ

Kinh nghiệm hoàn thuế dự án đầu tư là gì ?

 • Theo quy định hiện hành, đối với các dự án đầu tư, phần thuế GTGT mua vào khi đáp ứng được các điều kiện luật định thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn thuế.
✅ Quy định: ⭕ Hoàn Thuế Dự Án Đầu Tư
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Đánh giá post

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *