Bảng Tra Ký Hiệu Các Loại Đất Trong Sơ Đồ Quy Hoạch Đất

TT Loại đất Mã

TT

Loại đất Mã

I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

15 Đất khu công nghiệp SKK 1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 16 Đất khu chế xuất SKT 2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 17 Đất cụm công nghiệp SKN 3 Đất lúa nương LUN 18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 19 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 20 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 6 Đất trồng cây lâu năm CLN 21 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 7 Đất rừng sản xuất RSX 22 Đất giao thông DGT 8 Đất rừng phòng hộ RPH 23 Đất thủy lợi DTL 9 Đất rừng đặc dụng RDD 24 Đất công trình năng lượng DNL 10 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 25 Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 11 Đất làm muối LMU 26 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 12 Đất nông nghiệp khác NKH 27 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

28

Đất chợ DCH 1 Đất ở tại nông thôn ONT 29 Đất có di tích lịch sử – văn hóa DDT 2 Đất ở tại đô thị ODT 30 Đất danh lam thắng cảnh DDL 3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 31 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 32 Đất công trình công cộng khác DCK 5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 33 Đất cơ sở tôn giáo TON 6 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 34 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 35 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 8 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 36 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 9 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 37 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 10 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 38 Đất phi nông nghiệp khác PNK 11 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

12 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 13 Đất quốc phòng CQP 2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 14 Đất an ninh CAN

3

Núi đá không có rừng cây NCS 15 Đất khu công nghiệp SKK
Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *