Thủ tục làm Sổ đỏ: 6 quy định phải biết khi làm Sổ đỏ (mới nhất)

Hiện nay, thủ tục làm Sổ đỏ là một trong những thủ tục mà người dân khó thực thi nhất. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục làm Sổ đỏ 2020 với những lao lý từ điều kiện kèm theo được cấp Sổ đỏ, hồ sơ, những bước triển khai thủ tục, những khoản tiền phải nộp .6. Cách giải quyết và xử lý khi bị chậm cấp Giấy chứng nhận5. Chi tiêu làm Sổ đỏ mới nhất

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

Lưu ý : Thủ tục làm Sổ đỏ dưới đây được vận dụng từ ngày 01/7/2014 đến nay .

1. Sổ đỏ, Sổ hồng là gì?

Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 pháp luật :

” Giấy ghi nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất ”

Như vậy, Sổ đỏ, Sổ hồng là từ mà người dân thường sử dụng để gọi Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất địa thế căn cứ vào sắc tố của Giấy ghi nhận .
Xem thêm : Mua đất không chính chủ : Mua cả rủi ro đáng tiếc ?

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

Theo Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và Nghị định 01/2017 / NĐ-CP điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận gồm : Đất có sách vở về quyền sử dụng đất, đất không có sách vở ( đất do khai hoang, đất lấn, chiếm, được giao không đúng thẩm quyền ) .

2.1. Cấp Giấy chứng nhận khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, đất có sách vở về quyền sử dụng đất được chia thành những trường hợp sau :
Trường hợp 1 : Hộ mái ấm gia đình, có sách vở về quyền sử dụng đất ( sách vở thay mặt đứng tên mình )
Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở sau thì được cấp Giấy ghi nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất :
– Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình thực thi chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 ( ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực hiện hành ) .
– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, khuyến mãi cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất .
– Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 .
– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo pháp luật của pháp lý .
– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất như : Bằng khoán điền thổ ; Văn tự mua và bán nhà ở …
– Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 như : Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 ; Biên bản xét duyệt của Hội đồng ĐK ruộng đất cấp xã xác lập người đang sử dụng đất là hợp pháp …
Xem thêm : Giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm Giấy ghi nhận
Trường hợp 2 : Có sách vở về quyền sử dụng đất nhưng sách vở đó ghi tên người khác
Theo khoản 2 Điều 100 Luật đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể được cấp Giấy ghi nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đủ điều kiện kèm theo sau :
+ Đang sử dụng đất có một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất nhưng sách vở đó ghi tên người khác, kèm theo sách vở về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của những bên có tương quan ( hợp đồng, văn bản chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho, thừa kế ) .
+ Nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa triển khai thủ tục chuyển quyền sử dụng đất .
+ Không có tranh chấp .
Trường hợp 3 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể được sử dụng đất theo bản án, quyết định hành động của Tòa án, hiệu quả hòa giải …
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân ,
– Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án ,
– Văn bản công nhận tác dụng hòa giải thành ,
– Quyết định xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành .
Lưu ý : Khi được cấp Giấy chứng nhận nếu chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai theo thông tin của cơ quan thuế .
Trường hợp 4 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy ghi nhận thì được cấp ; trường hợp chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai .

2.2. Cấp Giấy chứng nhận khi đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể không có sách vở về quyền sử dụng đất vẫn được cấp Giấy chứng nhận, đơn cử :
Trường hợp 1 : Không phải nộp tiền sử dụng đất
Hộ mái ấm gia đình, cá thể không có những sách vở về quyền sử dụng đất được cấp Giấy ghi nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện kèm theo sau :
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 .
– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
– Được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp .
Xem chi tiết cụ thể tại : Làm Giấy ghi nhận cho đất không có sách vở 2020 : Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp
Trường hợp 2 : Có thể phải nộp tiền sử dụng đất
Hộ mái ấm gia đình, cá thể được cấp Giấy ghi nhận và hoàn toàn có thể nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện kèm theo sau :
– Đang sử dụng đất không có sách vở về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01/7/2004 .
– Đất đang sử dụng không vi phạm pháp lý về đất đai .
– Được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch .
Ngoài ra, trường hợp sử dụng đất vi phạm như lấn, chiếm hoàn toàn có thể được cấp Giấy ghi nhận. Để biết rõ về lao lý này hãy xem tại : Cấp Giấy ghi nhận cho đất vi phạm .

hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ 2019

Hướng dẫn thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu (Ảnh minh họa)
 

3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT, hộ mái ấm gia đình, cá thể phải sẵn sàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với những loại sách vở sau :
– Đơn ĐK, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 a / ĐK .
– Chứng từ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; sách vở tương quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai, gia tài gắn liền với đất ( nếu có ) .
Ngoài 02 loại sách vở trên thì tùy thuộc vào nhu yếu ĐK quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà cần chuẩn bị sẵn sàng sách vở chứng tỏ theo từng trường hợp, đơn cử :
– Trường hợp ĐK quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong những loại sách vở pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP .
– Trường hợp ĐK về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có sách vở chứng tỏ quyền sở hữu tài sản đó ( thường thì gia tài cần ĐK là nhà ở ) .
Trường hợp ĐK về quyền sở hữu nhà ở hoặc khu công trình thiết kế xây dựng thì phải có sơ đồ nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng ( trừ trường hợp trong sách vở về quyền sở hữu nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng đã có sơ đồ tương thích với thực trạng nhà tại, khu công trình đã thiết kế xây dựng ) .
Lưu ý : Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT, người nộp hồ sơ đề xuất cấp Giấy ghi nhận được lựa chọn nộp bản sao hoặc bản chính sách vở, đơn cử :
– Nộp bản sao sách vở đã có công chứng hoặc xác nhận theo lao lý của pháp lý về công chứng, xác nhận .
– Nộp bản sao sách vở và xuất trình bản chính để người đảm nhiệm hồ sơ kiểm tra so sánh và xác nhận vào bản sao .
– Nộp bản chính sách vở .

4. Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu

* Các bước thực hiện:

Theo Điều 70 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, thủ tục cấp Giấy ghi nhận lần đầu được thực thi qua những bước sau :

Bước 1. Nộp hồ sơ

Khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP lao lý nơi nộp hồ sơ như sau :
Cách 1 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu yếu .
Cách 2 : Không nộp tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện so với nơi chưa xây dựng Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai .
– Đối với địa phương đã tổ chức triển khai bộ phận một cửa để tiếp đón và trả hiệu quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện .
Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ
Trường hợp 1 : Nếu hồ sơ thiếu
– Nếu hồ sơ chưa rất đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ trợ ( trong thời hạn 03 ngày thao tác ) .
Trường hợp 2 : Nếu hồ sơ đủ
– Nếu hồ sơ đủ thì người tiếp đón hồ sơ có nghĩa vụ và trách nhiệm ghi vừa đủ thông tin vào Sổ tiếp đón .
– Viết và đưa Phiếu đảm nhiệm hồ sơ cho người nộp ( trong đó ghi ngày hẹn trả hiệu quả ) .
Bước 3 : Giải quyết nhu yếu
Trong bước này người dân chỉ cần chú ý quan tâm yếu tố sau :
– Khi nhận được thông tin của chi cục thuế thì hộ mái ấm gia đình, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng những khoản tiền theo thông tin như : Lệ phí cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất ( nếu có ), lệ phí trước bạ, phí đánh giá và thẩm định hồ sơ ( nếu có ) .
– Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính và xuất trình khi nhận Giấy ghi nhận .
Lưu ý : Chỉ được nhận Giấy ghi nhận khi đã nộp xong những khoản tiền, trừ trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất .
Bước 4. Trả tác dụng
– Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai sẽ trao Giấy ghi nhận cho người được cấp hoặc gửi Giấy ghi nhận cho Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để trao cho hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại cấp xã .

* Thời gian giải quyết

Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP, thời hạn xử lý được lao lý như sau :
– Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; không quá 40 ngày với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
– Thời gian trên không tính những khoảng chừng thời hạn những ngày nghỉ, ngày lễ hội theo pháp luật của pháp lý ; thời hạn tiếp đón hồ sơ tại xã ; thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất ; thời hạn xem xét giải quyết và xử lý so với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp lý ; thời hạn trưng cầu giám định .

5. Chi phí làm Sổ đỏ mới nhất

– Người có nhu yếu phải nộp 1 số ít khoản tiền gồm : Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất ( nếu có ), phí đánh giá và thẩm định hồ sơ .
Xem thêm : 4 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ cho đất không có sách vở

5.1. Tiền sử dụng đất

Không phải toàn bộ những trường hợp khi được cấp Giấy chứng nhận đều phải nộp tiền sử dụng đất .
Xem chi tiết cụ thể tại : Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ đỏ năm 2020

5.2. Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận tính theo công thức sau :

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

+ Giá tính lệ phí trước bạ so với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ .
+ Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là hàng loạt diện tích quy hoạnh thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể do Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai xác lập và phân phối cho cơ quan Thuế .
Ví dụ : Ông Nguyễn Minh T, có thửa đất ở 100 mét vuông, giá đất ở chỗ có thửa đất của ông T là 02 triệu đồng / mét vuông, khi được cấp Giấy chứng nhận ông T phải nộp lệ phí trước bạ là :

Lệ phí trước bạ = (02 triệu đồng x 100m2) x 0.5% = 01 triệu đồng

5.3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019 / TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định hành động nên mức thu từng tỉnh, thành hoàn toàn có thể khác nhau .
Xem cụ thể tại : Lệ phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành

5.4. Phí thẩm định hồ sơ

Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019 / TT-BTC pháp luật :

“ Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu so với việc làm đánh giá và thẩm định hồ sơ, những điều kiện kèm theo cần và đủ bảo vệ việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ( gồm có cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận và ghi nhận dịch chuyển vào Giấy ghi nhận đã cấp ) theo pháp luật của pháp lý ”

Theo đó, phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp Giấy chứng nhận là khoản phí do HĐND cấp tỉnh pháp luật nên có một số ít tỉnh, thành phố thường trực TW sẽ không phải nộp phí khi cấp Giấy ghi nhận lần đầu .
Ngoài ra, dân cư hoàn toàn có thể phải nộp thêm tiền đo đạc .

6. Cách xử lý khi bị chậm cấp Giấy chứng nhận

Theo Điều 204 Luật Đất đai 2013, khi quá thời hạn thì dân cư có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành động hành chính hoặc hành vi hành chính về quản trị đất đai .

6.1. Khiếu nại

Khiếu nại bằng 01 trong 02 hình thức :
Hình thức 1 : Khiếu nại bằng đơn
Bước 1. Chuẩn bị đơn khiếu nại
Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại phải chuẩn bị sẵn sàng đơn khiếu nại gồm những nội dung sau :
+ Phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại ;
+ Tên, địa chỉ của người khiếu nại ;
+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể bị khiếu nại ;
+ Nội dung, nguyên do khiếu nại, tài liệu tương quan đến nội dung khiếu nại và nhu yếu xử lý của người khiếu nại .
+ Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ .
Bước 2. Gửi đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường .
Hình thức 2 : Khiếu nại trực tiếp
– Người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người đảm nhiệm khiếu nại
– Người trực tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp đón ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và nhu yếu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như khiếu nại bằng đơn .
Xem chi tiết cụ thể tại : Thủ tục khiếu nại đất đai 2020 : Những hướng dẫn chi tiết cụ thể nhất

6.2. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

– Đối tượng khởi kiện là quyết định hành chính, hành vi hành chính về chậm cấp, từ chối cấp Giấy chứng nhận dù có đủ điều kiện.

– Theo Điều 31 Luật Tố tụng Hành chính năm ngoái, hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai .
Tuy nhiên, trên trong thực tiễn 02 quyền này triển khai không hiệu suất cao xuất phát từ nguyên do : Người dân không biết quyền và phương pháp triển khai ; khó triển khai …

Kết luận: Thủ tục làm Sổ đỏ trên đây được cập nhật theo quy định mới nhất. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bạn đọc vui lòng liên hệ đến số 19006192 để được giải đáp nhanh nhất.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *