Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp như thế nào là đúng khi thu hồi đất?

Hiện nay, so với đất nông nghiệp khi bị Nhà nước tịch thu nhằm mục đích triển khai những mục tiêu bảo mật an ninh quốc phòng hay tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, hoặc vì những mục tiêu khác thì người có đủ điều kiện kèm theo sẽ được hưởng đền bù so với đất. Do đây là tư liệu sản xuất chính của người nông dân, nên khi Nhà nước tịch thu cần có giải pháp bồi thường tương thích cho người dân, để họ hoàn toàn có thể liên tục lao động sản xuất, không thay đổi đời sống. Vậy người dân khi bị thi hồi đất nông nghiệp sẽ nhận được mức giá đền bù là bao nhiêu ? Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp như thế nào là đúng ? Để giải đáp do dự của người mua trong yếu tố này, Luật Thiên Minh xin gửi đến bạn bài viết về Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp như sau :

Thứ nhất, các hình thức đền bù khi bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp:

Theo lao lý tại Điều 74 Luật Đất Đai 2013 pháp luật về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước tịch thu, người dân khi có đất bị tịch thu có đủ điều kiện kèm theo được đền bù theo pháp luật thì sẽ được đền bù theo hai hình thức sau :

+ Đền bù bằng đất: Việc đền bù được thực hiện bằng cách giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi, loại đất bị thu hồi là đất nông nghiệp thì sẽ được đền bù bằng một diện tích đất nông nghiệp tương đương phù hợp.

+ Đền bù bằng tiền : Trường hợp không có đất để đền bù thì người dân sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời gian quyết định hành động tịch thu. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới, nếu có chênh lệch về giá trị thì phải giao dịch thanh toán bằng tiền so với phần chênh lệch đó .
Như vậy, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước tịch thu được đền bù bằng đất có cùng mục tiêu sử dụng để hoàn toàn có thể liên tục lao động sản xuất. Hoặc nếu không có đất để đền bù thì người dân sẽ được đền bù bằng tiền, tiền đền bù được tính theo giá đất vào thời gian quyết định hành động tịch thu .

Thứ hai, các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp:

Ngoài những khoản đền bù về đất khi bị tịch thu, chủ sở hữu đất nông nghiệp sẽ còn được xem xét nhận những tương hỗ khác. Các khoản tương hỗ khi Nhà nước tịch thu đất được pháp luật tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013 như sau :
+ Hỗ trợ không thay đổi đời sống và sản xuất :
Đây là khoản tương hỗ cho những đối tượng người tiêu dùng đang sử dụng đất nông nghiệp được hướng dẫn đơn cử tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP. Giúp những đối tượng người dùng đang có thu nhập dựa trên việc sản xuất nông nghiệp khi bị tịch thu đất hoàn toàn có thể phần nào không thay đổi đời sống của mình, và hoàn toàn có thể liên tục lao động sản xuất nông nghiệp trên phần đất được đền bù nếu như được bồi thường bằng đất .
+ Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy, quy đổi nghề và tìm kiếm việc làm :
Đối với trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị tịch thu mà dẫn đến có điều kiện kèm theo liên tục sản xuất, thu nhập bị suy giảm thì hoàn toàn có thể được xem xét tương hỗ giảng dạy, quy đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Mức tương hỗ đơn cử do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật địa thế căn cứ dựa trên điều kiện kèm theo thực tiễn của địa phương. Địa phương sẽ lập và phê duyệt đồng thời giải pháp giảng dạy, quy đổi nghề và tìm kiếm nghề nghiệp với giải pháp bồi thường, tương hỗ tái định cư, và trong quy trình lập giải pháp này phải lấy quan điểm của cả người tịch thu đất .
+ Hỗ trợ khác :
Các khoản tương hỗ khác này sẽ do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động địa thế căn cứ dựa trên tình hình thực tiễn của địa phương. Mục đích là để bảo vệ công minh với người có đất bị tịch thu, bảo vệ họ đều có chỗ ở, không thay đổi đời sống, sản xuất. Đối với trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể mà đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước tịch thu đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện kèm theo được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét tương hỗ cho tương thích với điều kiện kèm theo của địa phương .

Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp như thế nào là đúng khi thu hồi đất?

Thứ ba, cách tính giá đền bù khi bị thi hồi đất nông nghiệp:

Như vậy, khi bị tịch thu đất nông nghiệp, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai, cá thể có đất bị tịch thu sẽ nhận được phần đền bù với đất và được xem xét nhận những khoản tương hỗ. Cụ thể cách tính giá những khoản bồi thường này như sau :
1. Tính giá bồi thường với đất tịch thu .
Trường hợp nhà nước tịch thu đất nông nghiệp mà không hề bồi thường lại bằng một diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp khác cho người dân thì sẽ triển khai bồi thường bằng tiền .
Việc xác lập giá đất bồi thường sẽ dựa trên bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành. Việc xác lập giá đất đơn cử được dựa trên cơ sở tìm hiểu, tích lũy thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở tài liệu đất đai từ đó vận dụng phương pháp định giá đất tương thích .
Đất được đền bù là đất trong hạn mức cấp đất nông nghiệp ở địa phương. Phần diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp vượt hạn mức không được đền bù về đất nhưng được đền bù ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại .
Như vậy tiền đền bù đất sẽ được tính bằng : = Diện tích đất bị tịch thu ( mét vuông ) x Giá đền bù ( VNĐ / mét vuông ) .

Trong đó giá  đất được tính bằng = Giá đất ghi trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh đất nông nghiệp qua các năm x Hệ số điều chỉnh khác (nếu có).

Xem thêm: Thủ tục mua nhà khác tỉnh được quy định như thế nào ?

2. Mức giá tương hỗ so với đất nông nghiệp .
– Hỗ trợ không thay đổi đời sống và sản xuất :
Mức tương hỗ không thay đổi sản xuất và đời sống được lao lý đơn cử tại Điều 19 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP như sau :
+ Tiền tương hỗ không thay đổi đời sống : Mức tương hỗ cho một nhân khẩu sẽ được tính bằng tiền tương tự 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời gian tương hỗ của địa phương. Trong đó :
Thu hồi từ 30 % đến 70 % diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp đang sử dụng thì được tương hỗ tối đa :

 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở.
 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.
 24 tháng trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn.
Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ:

 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở.
 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.
 36 tháng trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn.
+ Tiền hỗ trợ ổn định sản xuất:

Hỗ trợ không thay đổi sản xuất bằng tiền với mức cao nhất = 30 % một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập trung bình của 03 năm liền kề trước đó .
Thêm vào đó hộ mái ấm gia đình, cá thể được bồi thường bằng đất nông nghiệp được tương hỗ về giống cây xanh, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, những dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nhiệm vụ so với sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ công thương nghiệp .
– Tiền tương hỗ giảng dạy, quy đổi nghề và tìm kiếm việc làm so với cá thể trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp .
Mức tương hỗ huấn luyện và đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm so với hộ cá thể trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp được lao lý tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP :
Tiền tương hỗ = Diện tích đất được bồi thường ( mét vuông ) x Giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất x Hệ số bồi thường do địa phương quy đinh .
Địa phương quy định giá đất nông nghiệp, và thông số bồi thường do địa phương lao lý nhưng mức tối đa là không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất so với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp tịch thu nằm trong hạn mức giao đất ở địa phương .

Xem thêm:

>>> Bảo lãnh dự thầu được quy định như thế nào?

>>> Dụng cụ tự vệ hợp pháp là gì theo quy định pháp luật

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng sung sướng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add : Tòa AQUA 1 109OT12 B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1
Tel : 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *