máy đào đất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sáu máy được sử dụng, tất cả đều bắt đầu đào từ Vách Shakespeare, ba máy đào hầm dưới biển và ba máy đào hầm trên đất liển.

Six machines were used; all commenced digging from Shakespeare Cliff, three marinebound and three for the land tunnels.

WikiMatrix

Ở phía Pháp, vì độ thấm nước lớn hơn, các máy đào hầm cân bằng áp lực đất với các kiểu mở và đóng được sử dụng.

On the French side, owing to the greater permeability to water, earth pressure balance TBMs with open and closed modes were used.

WikiMatrix

Khắp nơi, máy móc đào bới, khoan chọc và xé toạc Trái Đất thành từng mảnh từ những ngôi sao nằm dưới lòng sâu thuở sơ sinh của hành tinh…

Everywhere, machines dig, bore and rip from the Earth the pieces of stars buried in its depths since its creation…

OpenSubtitles2018. v3

Vì chiếc máy bay quá mới các phi công còn chưa được huấn luyện gì về các đặc tính bay cũng như các chiến thuật chiến đấu, và bộ phận hậu cần dưới mặt đất cũng chưa được đào tạo về bảo dưỡng và tái nạp vũ khí.

The aircraft was so new that the pilots had no training in flight characteristics or tactics, and the ground crew no training in servicing or re-arming.

WikiMatrix

Giả sử bạn lấy một ít bụi bẩn và đào sâu và nó và rồi đặt nó vào những cái máy phổ này, vì có vi khuẩn ở khắp mọi nơi; hay như bạn mang nước đi khắp nơi trên Trái Đất, vì nó có đầy ắp sự sống, và bạn thực hiện những phân tích tương tự; hình ảnh sẽ hoàn toàn khác biệt.

But suppose you take some dirt and dig through it and then put it into these spectrometers, because there’s bacteria all over the place ; or you take water anywhere on Earth, because it’s teaming with life, and you make the same analysis ; the spectrum looks completely different .

QED

Họ đã dành nhiều năm đầu để xới và đào đất bằng tay, rồi mới dùng đến máy kéo.

They’d spent the first years loosening and spading the soil by hand, and then they’d brought in the tractors.

Literature

Đất đào tạo, cả trong các lớp học, trên dạy chiếc hoặc trong một mô phỏng bay chỉ có thể thay thế cho ‘thật’ đến một mức nào đó, và thấp số hiện đại máy bay huấn luyện trong KPAF kho vũ khí điểm đến một số tiền rất khiêm tốn của bay thời gian cho sự hình thành của các phi công mới.

Ground training, both in classrooms, on instructional airframes or in a flight simulator can only substitute for ‘the real thing’ to a certain degree, and the low number of modern jet trainers in the KPAF arsenal points to a very modest amount of flying time for the formation of new pilots.

WikiMatrix

Đầu hoạt động như một máy cày, trong khi các cơ cổ rất khỏe cho phép con vật đào đất: nó có khả năng đào 8–10 cm (3.1–3.9 in) vào đất bị đóng băng và có thể lật lên những tảng đá nặng 40– 50 kg (88–110 lb).

The head acts as a plough, while the powerful neck muscles allow the animal to upturn considerable amounts of soil: it is capable of digging 8–10 cm (3.1–3.9 in) into frozen ground and can upturn rocks weighing 40–50 kg (88–110 lb).

WikiMatrix

Tuy nhiên, trong thời gian ngừng bắn, Vàng Pao đã sử dụng sự hỗ trợ của CIA cho quân đội dân tộc miền núi người H’Mông của ông để bắt đầu đào xới dải đất đường băng ngắn được dùng để yểm trợ hậu cần cho quân của mình bằng máy bay trực thăng và máy bay đường ngắn.

However, during the truce, Vang Pao used his CIA supported Hmong army of hilltribesmen to begin grubbing out short landing strips to be used for logistical support of his troops by helicopters and STOL aircraft.

WikiMatrix

Lợi thế của họ là kỷ luật và một nền tảng hỗ trợ phong trào công nhân, nông dân, binh lính và thuỷ thủ để nắm giữ các nhà máy, tổ chức các xô viết, chiếm đoạt đất đai của tầng lớp quý tộc và các chủ đất lớn khác, đào ngũ khỏi quân đội và xô xát chống lại hải quân trong cuộc Cách mạng.

Their advantages were discipline and a platform supporting the movement of workers, peasants, soldiers and sailors who had seized factories, organized soviets, appropriated the lands of the aristocracy and other large landholders, deserted from the army and mutinied against the navy during the Revolution.

WikiMatrix

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *