Nrast Là Gì – Cho Vay Bảo Đảm Bằng Động Sản: Rủi Ro Và Trở Ngại

Các loại hợp đồng được đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu

MỤC LỤC VĂN BẢN *

BỘ TƯ PHÁP ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số : 08/2018 / TT-BTP Thành Phố Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

MỤC LỤC VĂN BẢN

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNGVÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI CÁC TRUNG TÂM ĐĂNG KÝGIAO DỊCH, TÀI SẢN CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC BỘ TƯ PHÁPCăn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái ;Căn cứ Nghị định số 39/2014 / NĐ-CP ngày07 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý về hoạt động giải trí của công ty tài chínhvà công ty cho thuê kinh tế tài chính ;Căn cứ Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của nhà nước về ĐK giải pháp bảo vệ ;Căn cứ Nghị định số 96/2017 / NĐ-CP ngày16 tháng 8 năm 2017 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơcấu tổ chức triển khai của Bộ Tư pháp ;Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Đăngký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ ;Bộ trưởng Bộ Tưpháp phát hành Thông tư hướng dẫn 1 số ít yếu tố về ĐK, phân phối thông tin vềbiện pháp bảo vệ, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăngký giải pháp bảo vệ tại những Trung tâm Đăng ký thanh toán giao dịch, gia tài của Cục Đăngký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộc Bộ Tư pháp .Bạn đang xem : Nrast là gì

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số ít vấn đềđăng ký, cung ứng thông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng thuê gia tài, hợp đồngcho thuê kinh tế tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ ( sau đây gọi là ĐK, cung ứng thông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng ) ; trao đổi thông tin về đăngký giải pháp bảo vệ tại những Trung tâm Đăng ký thanh toán giao dịch, gia tài của Cục Đăngký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộc Bộ Tư pháp .

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Trung tâm Đăng ký thanh toán giao dịch, gia tài ( sau đây gọi là Trung tâm Đăng ký ) của Cục Đăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảo đảmthuộc Bộ Tư pháp .2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thànhphố thường trực Trung ương, Chi cục Thi hành án dân sự Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi là Cơ quan thi hành án dân sự ), Văn phòng thừaphát lại .3. Cơ quan đăng kýquyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành gia tài là phương tiện đi lại giao thôngcơ giới đường đi bộ ; phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu ; phương tiện đi lại thủy trong nước ; tàu cá nêu tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số102 / 2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chínhphủ về ĐK giải pháp bảo vệ ( sau đây gọi là Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP ) .4. Cá nhân, pháp nhân, chủ thể kháctheo pháp luật của pháp lý ( sau đây gọi là cá thể, pháp nhân ) có nhu yếu đăngký giải pháp bảo vệ, hợp đồng, khám phá thông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng .5. Cá nhân, pháp nhân khác có liênquan .

Điều 3. Thẩm quyềnđăng ký, cung cấp thông tin của Trung tâm Đăng ký

1. Trung tâm Đăng ký có thẩm quyềnđăng ký, cung ứng thông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng lao lý tại Điều 5 của Thông tư này .2. Trung tâm Đăng ký thực thi đăngký, cung ứng thông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng theo nhu yếu của cá thể, pháp nhân trong khoanh vùng phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơiTrung tâm Đăng ký đặt trụ sở .Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn mộttrong những Trung tâm Đăng ký để thực thi việc ĐK, phân phối thông tin về biệnpháp bảo vệ, hợp đồng theo pháp luật của pháp lý .3. Việc ĐK, cung ứng thông tin vềbiện pháp bảo vệ, hợp đồng tại những Trung tâm Đăng ký có giá trị pháp lý như nhau .

Điều 4. Trách nhiệmtrao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký

1. Trung tâm Đăng ký có nghĩa vụ và trách nhiệm gửithông báo về việc thế chấp ngân hàng phương tiện đi lại giao thông vận tải đến một trong những cơ quan cóthẩm quyền ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành gia tài nêu tại khoản3 Điều 2 của Thông tư này trong trường hợp người nhu yếu ĐK có phiếu yêu cầuthông báo về việc thế chấp ngân hàng phương tiện đi lại giao thông vận tải và nộp phí theo lao lý củapháp luật .2. Chấp hành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm gửiThông báo việc kê biên gia tài thi hành án, Thông báo giải tỏa kê biên tài sảnthi hành án là phương tiện đi lại giao thông vận tải hoặc những động sản khác, trừ tàu bay, tàubiển đến một trong những Trung tâm Đăng ký .Ngay trong ngày ký Quyết định kê biêntài sản hoặc giải tỏa kê biên gia tài thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sựcó nghĩa vụ và trách nhiệm gửi Thông báo việc kê biên gia tài hoặc giải tỏakê biên gia tài thi hành án dân sự đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương để kịp thời update vào cơ sở tài liệu về công chứng theo lao lý .3. Việc trao đổi thông tin về tình trạngpháp lý của gia tài bảo vệ tại những Trung tâm Đăng ký có giá trị pháp lý nhưnhau .

Điều 5. Các trường hợpđăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

1. Việc ĐK giải pháp bảo vệ theoyêu cầu tại Trung tâm Đăng ký gồm có những trường hợp sau đây :a ) Thế chấp động sản, trừ tàu bay, tàubiển gồm có cả thế chấp ngân hàng động sản hình thành trong tương lai ;b ) Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợpmua bán gia tài là động sản, trừ tàu bay, tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu ;c ) Thay đổi, sửa chữa thay thế sai sót, xóa ĐK biệnpháp bảo vệ đã ĐK nêu tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này ;d ) Văn bản thông tin việc xử lý tài sảnbảo đảm so với giải pháp bảo vệ đã ĐK .a ) Hợp đồng thuê gia tài có thời hạn từmột năm trở lên hoặc hợp đồng có thời hạn thuê gia tài dưới một năm, nhưng cácbên giao kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác về việc gia hạn và tổng thời hạn thuê ( bao gồmcả thời hạn gia hạn ) từ một năm trở lên ;b ) Hợp đồng cho thuê kinh tế tài chính theoquy định của pháp lý về cho thuê kinh tế tài chính ;c ) Hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, gồm có quyền đòi nợ hiện có hoặc quyền đòi nợ hình thành trong tương lai ;d ) Thay đổi, thay thế sửa chữa sai sót, xóa đăngký hợp đồng đã ĐK nêu tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này .

Điều 6. Tài sản thuộctrường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

Các gia tài bảo vệ được ĐK tại Trungtâm Đăng ký theo nhu yếu, gồm :1. Ô tô, xe máy, những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giớiđường bộ khác ; những phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu .2. Tàu cá ; những phương tiện đi lại giao thôngđường thủy trong nước .3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất sản xuất, nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư, hàng tiêu dùng, cáchàng hóa khác, kim khí quý, đá quý .4. Tiền Nước Ta, ngoại tệ .5. Phần vốn góp trong doanh nghiệptheo pháp luật của pháp lý doanh nghiệp .6. Cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳphiếu, chứng từ tiền gửi, chứng từ quỹ, séc và những loại sách vở có giá kháctheo lao lý của pháp lý, trị giá được thành tiền và được phép thanh toán giao dịch ; những khoản phải thu hợp pháp của cánhân, pháp nhân .7. Các quyền tài sảntheo lao lý tại Điều 115 Bộ luật dân sự, trừ quyền sử dụng đất, gồm :a ) Quyền gia tài phát sinh từ quyềntác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền so với giống cây xanh ; quyền đòi nợ ; quyền khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên ; quyền được bồi thường thiệt hại phátsinh từ hợp đồng ;b ) Quyền gia tài phátsinh từ hợp đồng thuê đóng tàu biển ; quyền bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợpđồng mua và bán tàu bay, tàu biển ; quyền thụ hưởng bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểmđối với tàu bay, tàu biển ;c ) Các quyền gia tài là quyền đòi nợ, quyền nhu yếu thanh toán giao dịch, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảohiểm phát sinh từ hợp đồng mua và bán nhà tại, hợp đồng góp vốn thiết kế xây dựng nhà tại, hợpđồng hợp tác góp vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh thương mại nhà tại, hợp đồng cho thuê, hợp đồng chothuê mua nhà tại ( gồm có cả nhà tại xã hội ) giữa tổ chức triển khai với cá thể hoặc giữa tổchức, cá thể với doanh nghiệp kinh doanh thương mại bất động sản trong dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng nhàở theo lao lý của pháp lý về nhà ở ; những quyền gia tài là quyền đòi nợ, quyềnyêu cầu thanh toán giao dịch, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểmphát sinh từ hợp đồng mua và bán, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư, hợptác kinh doanh thương mại, hợp đồng cho thuê, hợp đồng cho thuê mua khu công trình thiết kế xây dựng giữatổ chức với cá thể hoặc giữa tổ chức triển khai, cá thể với doanh nghiệp kinh doanh thương mại bấtđộng sản trong dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng khu công trình theo lao lý của pháp lý về kinhdoanh bất động sản ;d ) Quyền gia tài khác theo pháp luật củapháp luật .8. Lợi tức, quyền đượcnhận số tiền bảo hiểm so với gia tài bảo vệ hoặc những quyền lợi khác thu được từtài sản bảo vệ nêu tại Điều này ; cống phẩm thu được từ việc khai thác tàu bay, tàu biển ; cống phẩm thu được từ việc kinh doanh thương mại, khai thác giá trị của quyền sử dụngđất hoặc gia tài gắn liền với đất ; những khoản phải thu, những khoản phí mà chủ đầutư thu được trong quy trình góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại, tăng trưởng dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng nhà tại, dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng khu công trình .9. Các động sản khác theo lao lý tạikhoản 2 Điều 107 của Bộ luật dân sự .10. Nhà ở, khu công trình thiết kế xây dựng khác đượcxây dựng trong thời điểm tạm thời không được ghi nhận quyền sở hữu pháp luật tại khoản2 Điều 35 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của Chính phủquy định chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Đất đai như : gia tài được xây dựngtạm thời trong thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình chính hoặc thiết kế xây dựng bằng vật liệutranh tre, nứa, lá, đất ; khu công trình phụ trợ nằm ngoài khoanh vùng phạm vi khu công trình chínhvà để ship hàng cho việc quản trị, sử dụng, quản lý và vận hành khu công trình chính ; hoặc cáctài sản gắn liền với đất khác mà pháp lý chưa có pháp luật về ghi nhận quyềnsở hữu như : nhà thép tiền chế, khung nhà xưởng, nhà lưới, nhà màng ; giếng nước ; giếng khoan ; bể nước ; sân ; tường rào ; cột điện ; trạm điện ; trạm bơm, hệ thốngphát, tải điện ; mạng lưới hệ thống hoặc đường ống cấp thoát nước hoạt động và sinh hoạt ; đường nội bộvà những khu công trình phụ trợ khác .

Điều 7. Mã số sử dụngcơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm

Mỗi cá thể, pháp nhân được Cục Đăngký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộc Bộ Tư pháp cấp một ( 01 ) mã số sử dụng cơ sởdữ liệu về giải pháp bảo vệ để thực thi việc ĐK so với giải pháp bảo vệ, hợp đồng do chính cá thể, pháp nhân đó xác lập .

Điều 8. Ban hành kèmtheo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:

1. Phiếuyêu cầu ĐK giải pháp bảo vệ, hợp đồng .2. Phiếuyêu cầu ĐK đổi khác nội dung đã ĐK .3. Phiếuyêu cầu sửa chữa thay thế sai sót .4. Phiếuyêu cầu ĐK văn bản thông tin về việc xử lý tài sản bảo vệ .5. Phiếuyêu cầu xóa ĐK .6. Phiếuyêu cầu cấp bản sao văn bản ghi nhận ĐK .7. Phiếuyêu cầu phân phối thông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng, thông tin kê biêntài sản để thi hành án dân sự .8. Phiếuyêu cầu cấp mã pin .9. Văn bảnchứng nhận ĐK giải pháp bảo vệ, hợp đồng .10. Văn bảncung cấp thông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng, thông tin kê biên tài sảnthi hành án .11. Văn bảnthông báo việc kê biên gia tài để thi hành án .12. Văn bảnthông báo về việc giải tỏa kê biên gia tài thi hành án .13. Văn bảnxác nhận việc trao đổi thông tin về kê biên, giải tỏa việc kê biên gia tài thihành án .14. Phiếuyêu cầu Phục hồi tác dụng ĐK trực tuyến .15. Phiếuyêu cầu thông tin về việc thế chấp ngân hàng phương tiện đi lại giao thông vận tải .16. Phụ lụcthông tin về gia tài thế chấp ngân hàng / xóa thế chấp ngân hàng là phương tiện đi lại giao thông vận tải .17. Phụ lụccác bên tham gia giải pháp bảo vệ, hợp đồng, người phải thi hành án .18. Phụ lụcmô tả gia tài bảo vệ, gia tài kê biên thi hành án dân sự gồm có cả phương tiệngiao thông cơ giới nhưng không diễn đạt theo số khung hoặc để kê khai những nộidung khác .19. Phụ lụcmô tả gia tài bảo vệ, gia tài kê biên thi hành án dân sự theo số khung củaphương tiện giao thông vận tải cơ giới .20. Phụ lụcDanh mục những giải pháp bảo vệ, hợp đồng đã ĐK .

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG

Điều 9. Kê khai thôngtin trên Phiếu yêu cầu đăng ký và trên Biểu mẫu điện tử tương tác của hệ thốngđăng ký trực tuyến

1. Thông tin về bên bảođảm, bên mua gia tài có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê gia tài, bên thuê tàichính, bên chuyển giao quyền đòi nợ ( sau đây gọi là bên bảo vệ ) được kê khainhư sau :a ) Đối với cá thể là công dân ViệtNam thì phải kê khaiđầy đủ họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân theođúng nội dung ghi trên Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân ;b ) Đối với cá thể là người nước ngoàithì phải kê khai rất đầy đủ họ và tên, số Hộ chiếu theo đúng nội dung ghi trên Hộchiếu ;c ) Đối với cá thể là người không quốctịch cư trú tại Nước Ta thì phải kê khai vừa đủ họ và tên, số Thẻ thường trútheo đúng nội dung ghi trên Thẻ thường trú ;d ) Đối với doanh nghiệp tư nhân thì kêkhai không thiếu tên, mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân đó ;đ ) Đối với hộ mái ấm gia đình thì kê khai đầyđủ họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân của cácthành viên hộ mái ấm gia đình hoặc người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của hộ mái ấm gia đình ;e ) Đối với hộ kinh doanh thương mại thành viên chỉ cómột cá thể kinh doanh thương mại thì kê khai họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻCăn cước công dân của cá thể đó .Trường hợp hộ kinh doanh thương mại thành viên gồmnhiều cá thể góp vốn kinh doanh thương mại thì kê khai họ và tên, số Chứng minh nhân dânhoặc số thẻ Căn cước công dân của những thành viên hộ kinh doanh thương mại thành viên đó ;g ) Đối với pháp nhân được thành lậptheo pháp lý Nước Ta có ĐK kinh doanh thương mại thì phải kê khai tên và mã số thuếdo cơ quan thuế cấp ; trường hợp pháp nhân không có ĐK kinh doanh thương mại thì kêkhai tên của pháp nhân đó ;h ) Đối với Trụ sở pháp nhân thì kêkhai khá đầy đủ tên, mã số thuế của Trụ sở pháp nhân đó ;i ) Đối với tổ chức triển khai được xây dựng, hoạtđộng theo pháp lý quốc tế thì kê khai tên được ĐK tại cơ quan nướcngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được ĐK của tổ chức triển khai không viết bằngchữ Latinh thì kê khai tên thanh toán giao dịch bằng tiếng Anh ;k ) Đối với tổ chức triển khai khác thì kê khaitên của tổ chức triển khai đó ;l ) Địa chỉ của bên bảo vệ .2. tin tức về bênnhận bảo vệ, bên bán gia tài có bảo lưu quyền sở hữu, bên cho thuê gia tài, bên cho thuê kinh tế tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ ( sau đây gọi là bênnhận bảo vệ ) được kê khai như sau :a ) Tên của bên nhận bảo vệ ;b ) Địa chỉ của bên nhận bảo vệ .3. tin tức về bên bảo vệ, bên nhậnbảo đảm là cá thể, pháp nhân Nước Ta và gia tài bảo vệ phải kê khai bằng tiếngViệt có dấu, trừ trường hợp gia tài bảo vệ có tên riêng bằng tiếng quốc tế .4. Người nhu yếu ĐK chỉ kê khai mộtsố hợp đồng và một thời gian ký kết của hợp đồng đó tại mục “ Số hợp đồng ” trên Phiếuyêu cầu ĐK hoặc trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trựctuyến .5. Trường hợp gia tài bảo vệ làphương tiện giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ, phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu ( sauđây gọi là phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới ) và gia tài này không phải là hànghóa luân chuyển trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc không phải là tài sảnhình thành trong tương lai thì người nhu yếu ĐK, người triển khai đăng kýkê khai đúng mực số khung của phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đó theo Giấy đăngký xe hoặc Giấy ghi nhận ĐK phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu ( gọi chunglà Giấy ĐK phương tiện đi lại ) trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống đăngký trực tuyến hoặc trên Phiếu nhu yếu ĐK. Mỗi một số ít khung ( số, chữ ) củaphương tiện giao thông vận tải cơ giới được người nhu yếu ĐK, người thực thi đăngký, kê khai tương ứng với một ô số thứ tự trên Phiếu nhu yếu ĐK hoặc trường “ số khung ” trên Biểu mẫuđiện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến .

Điều 10. Mô tả tài sảnbảo đảm

1. Việc diễn đạt về gia tài bảo vệ là phươngtiện giao thông vận tải cơ giới được thực thi theo hướng dẫn sau đây :a ) Trường hợp gia tài bảo vệ làphương tiện giao thông vận tải cơ giới và gia tài này chưa được ĐK quyền sở hữu, quyền lưu hành gia tài trong trường hợp pháp lý có pháp luật về ĐK quyềnsở hữu, quyền lưu hành gia tài thì người nhu yếu ĐK diễn đạt số khung củaphương tiện giao thông vận tải cơ giới theo phiếu xuất xưởng phương tiện đi lại hoặc tờ khai hảiquan trong trường hợp nhập khẩu phương tiện đi lại ;b ) Trường hợp số khung của phương tiệngiao thông cơ giới có ký tự đặc biệt quan trọng ( ví dụ : dấu * ; # … ) thì ngườiyêu cầu ĐK, người thực thi ĐK ngoài việc kê khai số khung ( không baogồm ký tự đặc biệt quan trọng ) trên phiếu nhu yếu ĐK hoặc trường “ số khung ” trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến theo hướng dẫnnêu trên còn phải kê khai vừa đủ số khung ( số, chữ và ký tự đặc biệt quan trọng ) tại mục “ Mô tả gia tài ” trên Phiếu nhu yếu ĐK hoặc trường “ Mô tả ” trên Biểu mẫu điện tử tương táccủa mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến .Trường hợp người nhu yếu ĐK cóyêu cầu thông tin thế chấp ngân hàng phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đến cơ quan đăng kýquyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành gia tài thì người triển khai đăng kýphải kê khai số máy ( nếu có ) và biển số của phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới .2. Trường hợp gia tài bảo vệ là hànghóa luân chuyển trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại, hàng tồn dư, quyền tài sảnthì người nhu yếu ĐK, người thực thi ĐK hoàn toàn có thể miêu tả gia tài nhưsau :a ) Tên sản phẩm & hàng hóa, chủng loại, số lượng, địa chỉ đơn cử của kho hàng hoặc những thông tin khác có tương quan đến hàng hóađó ;b ) Trường hợp gia tài bảo vệ làphương tiện giao thông vận tải cơ giới và gia tài này là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong quátrình sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc gia tài hình thành trong tương lai thì ngườiyêu cầu ĐK, người thực thi ĐK không phải diễn đạt số khung của phươngtiện giao thông vận tải trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến, nhưng tại mục “ Mô tả gia tài ” trên Phiếu nhu yếu ĐK hoặc trường “ Mô tả ” trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến phải diễn đạt tàisản bảo vệ “ là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại ” hoặc “ là gia tài hình thành trong tương lai ” ;c ) Tên đơn cử của quyền gia tài, căn cứpháp lý phát sinh quyền, giá trị thành tiền của quyền gia tài ( nếu có ) hoặccác thông tin khác có tương quan đến quyền gia tài đó trong trường hợp gia tài bảođảm là quyền gia tài .3. Trường hợp gia tài bảo vệ là côngtrình phụ trợ và gia tài này không được ghi nhận quyền sở hữu trên Giấy chứngnhận thì tại mục “ Mô tả gia tài ” trên Phiếu nhu yếu ĐK hoặc trường “ Mô tả ” trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến, tình nhân cầuđăng ký, người triển khai ĐK diễn đạt gia tài bảo vệ là khu công trình phụ trợ ( ví dụ “ Tài sản bảo vệ là khu công trình phụ trợ gồm nhà thao tác, nhà để xe, nhàbảo vệ … ” ) .4. Trường hợp ĐK văn bản thôngbáo về việc xử lý tài sản bảo vệ thì người nhu yếu ĐK miêu tả gia tài tại mục “ Mô tả gia tài ” trên Phiếu nhu yếu ĐK hoặc trường “ Mô tả ” trên Biểu mẫu điệntử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến như sau :a ) Trường hợp giải quyết và xử lý hàng loạt gia tài bảođảm thì người nhu yếu ĐK chỉ cần kê khai “ Xử lý hàng loạt gia tài bảo vệ ” ;b ) Trường hợp giải quyết và xử lý một phần gia tài bảođảm thì người nhu yếu ĐK kê khai “ Xử lý một phần gia tài bảo vệ ” và kêkhai phần gia tài cần giải quyết và xử lý đã được ĐK .5. Trường hợp ĐK đổi khác nộidung giải pháp bảo vệ đã ĐK thì tại những mục 3.2, 3.4 trên Phiếu yêu cầuđăng ký hoặc trường “ Mô tả ” trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống đăngký trực tuyến, người nhu yếu ĐK, người thực thi ĐK kê khai đơn cử nộidung biến hóa. ( Ví dụ : 1. Rút bớt gia tài bảo vệ : 1. Xe xe hơi, thương hiệu …, sốkhung …, số máy …, biển số … ). Trường hợp thực thi ĐK biến hóa những nộidung không phải là gia tài bảo vệ thì phải nhập nội dung “ Không đổi khác tài sảnbảo đảm ” và ghi rõ nội dung đổi khác khác tại trường “ Mô tả ” trên Biểu mẫu điệntử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến ( Ví dụ : Thay đổi địa chỉ bên nhậnbảo đảm, không biến hóa gia tài bảo vệ ) .6. Trường hợp một hợp đồng thế chấp ngân hàng cónhiều gia tài bảo vệ ( có số trang diễn đạt gia tài từ 50 trang giấy A4 trở lên ) mà gia tài đó không phải là phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới thì người thực hiệnđăng ký hoàn toàn có thể thực thi việc diễn đạt chung hoặc diễn đạt tóm tắt nhưng phải xác địnhđược gia tài bảo vệ .

Điều 11. Ký phiếu yêucầu đăng ký

1. Phiếu nhu yếu đăngký phải có không thiếu chữ ký, con dấu ( nếu có ) của pháp nhân, cá thể là những bêntham gia giải pháp bảo vệ, hợp đồng hoặc người được pháp nhân, cá thể đó ủyquyền .2. Phiếu nhu yếu đăngký chỉ cần chữ ký, con dấu ( nếu có ) của một trong những bên tham gia giải pháp bảođảm, hợp đồng hoặc người được một trong những bên này chuyển nhượng ủy quyền trong những trường hợpsau đây :a ) Trong trường hợp một trong những bêntham gia giải pháp bảo vệ, hợp đồng không ký vào Phiếu nhu yếu ĐK thì ngườiyêu cầu ĐK gửi Phiếu nhu yếu ĐK kèm theo bản chính hoặc bản sao cócông chứng, xác nhận hợp đồng bảo vệ, hợp đồng để Trung tâm Đăng ký sao lưu, so sánh ( 01 bản ) ;b ) Trong trường hợp nhu yếu đăng kýthay đổi về bên nhận bảo vệ hoặc rút bớt gia tài bảo vệ, ĐK văn bảnthông báo về việc xử lý tài sản bảo vệ, xóa ĐK biệnpháp bảo vệ thì Phiếu nhu yếu ĐK chỉ cần chữ ký, con dấu ( nếu có ) của bênnhận bảo vệ hoặc người được bên nhận bảo vệ ủy quyền nhu yếu ĐK ;c ) Trường hợp xóa ĐK mà có nhiềubên nhận bảo vệ nhưng Phiếu nhu yếu xóa ĐK chỉ có một trong những bên nhậnbảo đảm ký thì phải gửi văn bản chuyển nhượng ủy quyền của những bên nhận bảo vệ về việc đồngý xóa ĐK hoặc văn bản thông tin giải chấp có vừa đủ chữ ký của những bên nhậnbảo đảm kèm theo Phiếu nhu yếu xóa ĐK .Trong trường hợp bên nhận bảo đảmkhông ký vào Phiếu nhu yếu xóa ĐK thì Phiếu nhu yếu xóa ĐK chỉ cần chữký, con dấu ( nếu có ) của bên bảo vệ và người nhu yếu ĐK nộp Phiếu yêu cầuxóa ĐK kèm theo văn bản chấp thuận đồng ý xóa ĐK giải pháp bảo vệ hoặc văn bảnthông báo giải chấp của bên nhận bảo vệ ( bản chính hoặc bản sao có xác nhận ) .

Điều 12. Phương thứcnộp phí

1. Phương thức thanhtoán phí khi triển khai ĐK, cung ứng thông tin giải pháp bảo vệ, hợp đồngáp dụng so với người mua đã được cấp mã số sử dụng cơ sở tài liệu về biện phápbảo đảm gồm :a ) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng kýnơi nộp Phiếu nhu yếu ĐK ;b ) Thanh toán trực tuyến trên hệ thốngđăng ký trực tuyến ;c ) Chuyển tiền vào thông tin tài khoản của Trungtâm Đăng ký mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc mở tại Ngân hàng .2. Đối với khách hàngchưa được cấp mã số sử dụng cơ sở tài liệu về giải pháp bảo vệ thì triển khai việcthanh toán phí khi triển khai ĐK, phân phối thông tin theo phương pháp quy địnhtại điểm a và c khoản 1 Điều này .3. Trường hợp người mua không thực hiệnnghĩa vụ thanh toán giao dịch phí khi triển khai ĐK, phân phối thông tin hoặc không nộpphí cấp mã số sử dụng cơ sở tài liệu về giải pháp bảo vệ theo pháp luật của phápluật về phí, lệ phí thì Cục Đăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộc Bộ Tư phápsẽ tạm khóa mã số sử dụngcơ sở dữ liệu về giải pháp bảo vệ và chỉ kích hoạt lại mã số sử dụng cơ sở dữliệu về giải pháp bảo vệ khi người mua đã thanh toán giao dịch khá đầy đủ phí. Trong thời hạnba ( 03 ) tháng kể từ ngày mã số sử dụng cơ sở tài liệu về giải pháp bảo vệ bị tạmkhóa, nếu kháchhàng vẫn không giao dịch thanh toán phí thì Cục Đăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộcBộ Tư pháp sẽ đóng mã số sử dụng cơ sở tài liệu về giải pháp bảo vệ .

Điều 13. Đăng ký biệnpháp bảo đảm, hợp đồng; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm, hợp đồngđã đăng ký; sửa chữa sai sót do lỗi của cơ quan đăng ký; đăng ký văn bản thôngbáo về việc xử lý tài sản bảo đảm; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

1. Trường hợp người nhu yếu ĐK gửiPhiếu nhu yếu ĐK và đã được ĐK nhưng sau đó phát hiện Phiếu yêu cầuđăng ký đó trùng với Phiếu nhu yếu đã ĐK trước đó thì người nhu yếu đăngký nộp Phiếu nhu yếu xóa ĐK so với những nhu yếu ĐK trùng lặp. Ngườiyêu cầu ĐK phải nộp phí ĐK so với những nhu yếu ĐK trùng lặp .2. Trường hợp đăng kýthay đổi về bên nhận bảo vệ trong nhiều giải pháp bảo vệ đã ĐK thì ngườiyêu cầu ĐK hoàn toàn có thể nộp một bộ hồ sơ nhu yếu ĐK đổi khác về bên nhận bảođảm so với toàn bộ những giải pháp bảo vệ đó gồm : Phiếu nhu yếu ĐK thay đổinội dung đã ĐK ; văn bản chuyển nhượng ủy quyền ( nếu có ) ; hạng mục những số ĐK cầnđăng ký đổi khác .Đối với trường hợp người nhu yếu đăngký đã kê khai đơn cử số lượng sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong quy trình sản xuấtkinh doanh hoặc địa chỉ kho hàng trên Phiếu nhu yếu ĐK giải pháp bảo đảmhoặc trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến đã đượcđăng ký và số lượng sản phẩm & hàng hóa tăng hoặc có biến hóa về địa chỉ kho hàng so vớimô tả khởi đầu thì người nhu yếu ĐK triển khai việc ĐK đổi khác theo thủtục được lao lý tại khoản 3 Điều 18 và Điều 52 của Nghị định số102 / 2017 / NĐ-CP .3. Trường hợp xóa ĐK giải pháp bảođảm, hợp đồng, mà thông tin về một trong những bên hoặc những bên tham gia biệnpháp bảo vệ, hợp đồng tại thời gian xóa ĐK không tương thích với thông tin đượclưu trữ trong Cơ sở tài liệu thì người nhu yếu ĐK thực thi thủ tục đăng kýthay đổi trước khi thực thi thủ tục xóa ĐK so với trường hợp ĐK trựctuyến. Nếu việc đăngký triển khai qua phương pháp nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, qua thư điện tửthì người nhu yếu ĐK nộp đồng thời Phiếu nhu yếu ĐK biến hóa và Phiếuyêu cầu xóa ĐK đến Trung tâm Đăng ký để triển khai thủ tục ĐK thay đổivà xóa ĐK .Trong trường hợp bên nhận bảo vệ yêucầu xóa nhiều giải pháp bảo vệ đã ĐK, thì người nhu yếu ĐK chỉ nộp mộtPhiếu nhu yếu xóa ĐK ; văn bản chuyển nhượng ủy quyền ( nếu có ) ; hạng mục những số ĐK cầnxóa .

Điều 14. Các trường hợpđăng ký mới khi có sự thay đổi thông tin về nội dung biện pháp bảo đảm đã đăngký

1. Các trường hợp ĐK mới khi có sựthay đổi thông tin về nội dung giải pháp bảo vệ đã ĐK gồm :a ) Ký hợp đồng bảo vệ mới để bổ sungtài sản bảo vệ ;b ) Thay đổi số hợp đồng và thời điểmký kết hợp đồng bảo vệ .2. Thủ tục ĐK giải pháp bảo vệ đốivới những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này được triển khai theo lao lý tạimục 5 chương II Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP .Xem thêm : Wxpython Là Gì – Wxpython : Tìm Hiểu Về Treectrls

Điều 15. Nộp giấy tờchứng minh trong trường hợp không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện phápbảo đảm

1. Trường hợp người nhu yếu đăng kýkhông phải nộp phí khi thực thi ĐK giải pháp bảo vệ theo pháp luật củapháp luật mà Phiếu nhu yếu ĐK được nộp qua phương pháp nộp trực tiếp hoặcnộp qua đường bưu điện thì nộp đồng thời một trong những sách vở pháp luật tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP .2. Trường hợp người nhu yếu đăng kýkhông phải nộp phí khi triển khai ĐK giải pháp bảo vệ theo pháp luật củapháp luật mà Phiếu nhu yếu ĐK được nộp qua phương pháp thư điện tử hoặc trựctuyến, thì sau khi nhận được tác dụng ĐK, người nhu yếu ĐK nộp trực tiếphoặc gửi qua đường bưu điện một trong những loại sách vở pháp luật tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP kèm theo bản chụp Văn bản chứngnhận ĐK giải pháp bảo vệ, hợp đồng để Trung tâm Đăng ký thực thi không thuphí .3. Trường hợp Trung tâm Đăng ký pháthiện sách vở chứng tỏ nêu tại khoản 1 Điều này bị tẩy xóa, rách nát thì Trungtâm Đăng ký triển khai thu phí ĐK giải pháp bảo vệ theo lao lý của phápluật .

Điều 16. Lưu trữ hồsơ đăng ký

Trung tâm Đăng ký thực thi việc lưu hồsơ ĐK giải pháp bảo vệ, hợp đồng bằng phương pháp tàng trữ điện tử theoquy định tại Luật tàng trữ và Nghị định số 01/2013 / NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm2013 của nhà nước lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật tàng trữ .

Chương III

CUNGCẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, TÀI SẢN KÊ BIÊN; TRAO ĐỔI THÔNGTIN VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Điều 17. Tiêu chícung cấp thông tin

Việc cung ứng thông tin về giải pháp bảođảm, hợp đồng, gia tài kê biên được triển khai theo những tiêu chuẩn sau đây :1. Theo sách vở xác địnhtư cách pháp lý của bên bảo vệ nêu tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này .2. Theo số khung củaphương tiện giao thông vận tải cơ giới trong trường hợp gia tài bảo vệ là phương tiệngiao thông cơ giới có số khung .3. Theo số ĐK củabiện pháp bảo vệ, hợp đồng đã được ĐK hoặc số văn bản thông tin về việckê biên gia tài thi hành án, giải tỏa kê biên gia tài thi hành án đã được traođổi .

Điều 18. Phương thứctrao đổi thông tin

1. Thông tin về ĐK giải pháp bảođảm tại Trung tâm Đăng ký ; thông tin về kê biên gia tài thi hành án hoặc thôngtin về giải tỏa kê biên gia tài thi hành án tại Cơ quan thi hành án dân sự đượcgửi theo một trong những phương pháp sau đây :a ) Trực tiếp ;b ) Qua đường bưu điện ;c ) Qua thư điện tử ;d ) Qua mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến .2. Việc trao đổi thông tin qua thư điệntử được triển khai sau khi có văn bản thông tin địa chỉ thư điện tử chính thức củabộ phận làm đầu mối trao đổi, tiếp đón thông tin. Văn bản điện tử là văn bảnđược số hóa từ văn bản gốc, có chữ ký và con dấu của cơ quan trao đổi thôngtin, sử dụng định dạng tệp tài liệu theo chuẩn kỹ thuật ( PDF ) .

Điều 19. Căn cứ từ chốitiếp nhận trao đổi thông tin

1. Trung tâm Đăng ký khước từ trao đổithông tin khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Không thuộc khoanh vùng phạm vi thông tin đượctrao đổi theo lao lý tại Điều 20 Thông tư này ;b ) Phương thức trao đổi thông tinkhông đúng lao lý tại Điều 18 Thông tư này ;c ) Văn bản nhu yếu thông tin thế chấpphương tiện giao thông vận tải hoặc Văn bản thông tin kê biên, giải tỏa kê biên tài sảnthi hành án không kê khai khá đầy đủ hoặc kê khai không đúng hướng dẫn theo mẫu banhành kèm theo Thông tư này .2. Việc phủ nhận đảm nhiệm thông tin phảiđược thực thi bằng văn bản ngay trong ngày nhận được thông tin do cơ quan cóthẩm quyền gửi đến, trong đó phải nêu rõ nguyên do khước từ và hướng dẫn thực hiệntheo đúng lao lý của pháp lý. Trường hợp nhận thông tin sau 15 giờ thì việctừ chối đảm nhiệm thông tin được triển khai trong ngày thao tác tiếp theo .

Điều 20. Phạm vi thôngtin được trao đổi

1. Thông tin do Trung tâm Đăng ký traođổi gồm :a ) Thông tinvề bên bảo vệ và bên nhận bảo vệ gồm :tin tức so với cá thể là họ vàtên, số sách vở chứng tỏ tư cách pháp lý của cá thể ( Chứng minh nhân dân hoặcCăn cước công dân so với công dân Nước Ta ; hộ chiếu so với người quốc tế ; thẻ thường trú so với người không quốc tịch cư trú tại Nước Ta ) .tin tức so với pháp nhân là tên, mãsố thuế do cơ quan thuế cấp so với doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luậtViệt Nam có ĐK kinh doanh thương mại ( ĐK doanh nghiệp ) ; tên và mã số thuế đượcđăng ký tại cơ quan quốc tế có thẩm quyền hoặc tên thanh toán giao dịch bằng tiếng Anhtrong trường hợp tên ĐK của tổ chức triển khai không viết bằng chữ Latinh so với tổchức được xây dựng, hoạt động giải trí theo pháp lý quốc tế ;b ) Thông tinvề phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ, phương tiện đi lại thủy trong nước, tàu cá, phương tiện đi lại giao thông vận tải đường sắt gồm : số khung, số máy ( nếu có ), biển số xe đốivới phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ ; Tên phương tiện đi lại, số ĐK, nămvà nơi đóng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao mạn, trọng tải toàn phần, công suấtmáy chính ( nếu có ) so với phương tiện đi lại thủy trong nước, tàu cá ; Tên phương tiện đi lại, sốđăng ký, số động cơ, kiểu loại động cơ ( nếu có ) so với phương tiện đi lại là đầu máyvà những phương tiện đi lại động lực chuyên dùng ; số ĐK so với phương tiện đi lại là toaxe, toa xe gòong ( nếu có ) ;c ) Thời điểm ĐK giải pháp bảo vệ .

a) Tài sản kê biên được trao đổi làtài sản mà theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên phải thông báo cho Trungtâm Đăng ký khi ra quyết định kê biên và được ghi tại biên bản kê biên đối vớicác tài sản quy định tại Điều 6 của Thông tư này, trừ các trường hợp tài sản kêbiên đã được giao cho cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản hoặc đã được bảoquản tại kho của Cơ quan thi hành án dân sự; hoặc tổng giá trị tài sản theo quyếtđịnh kê biên do Chấp hành viên tạm tính dưới 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nướcquy định;

Điều 21. Kê khaithông tin trên Văn bản thông báo việc kê biên tài sản thi hành án hoặc giải tỏakê biên thi hành án

1. Tại mục “ Người thông tin ” của mẫu Văn bản thông tin việc kê biên gia tài để thi hành án, ghi lại lựa chọn người có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc kê biên gia tài theo quyđịnh của Luật thi hành án dân sự .2. tin tức về người phải thi hành ánđược kê khai theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này .3. tin tức về Chấp hành viên thực hiệnviệc thông tin kê biên : Họ và tên ; địa chỉ cơ quan thao tác .

Điều 22. Tiếp nhận vàxử lý thông tin được trao đổi

1. Trường hợp có yêucầu gửi thông tin thế chấp ngân hàng gia tài là phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ, phương tiện đi lại thủy trong nước, tàu cá, phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu, thì Trungtâm Đăng ký gửi bản sao văn bản ghi nhận ĐK giải pháp bảo vệ, hợp đồng, thông tin kê biên gia tài thi hành án kèm theo Phụ lục thông tin gia tài thế chấp ngân hàng ( hoặc xóa thế chấp ngân hàng ) là phương tiện đi lại giao thông vận tải đến Cơ quan ĐK quyền sở hữu, quyền lưu hành gia tài .Sau khi nhận được văn bản thông tin kếtquả tiếp đón, xử lý thông tin về gia tài bảo vệ do Cơ quan ĐK quyềnsở hữu, quyền lưu hành gia tài gửi đến, Trung tâm Đăng ký gửi văn bản thông báokết quả tiếp đón, xử lý thông tin về gia tài bảo vệ đó cho tình nhân cầuđăng ký .2. Trường hợp Cơ quan thi hành án dânsự gửi Thông báo kê biên hoặc giải tỏa kê biên gia tài thi hành án đến Trungtâm Đăng ký qua phương pháp trực tiếp, bưu điện, thư điện tử, thì Trung tâmĐăng ký ghi vào sổ tiếp đón việc trao đổi, cung ứng thông tin về gia tài bảo vệ ; update thông tin theo Thông báo kê biên hoặc giải tỏa kê biên gia tài thihành án vào cơ sở tài liệu về giải pháp bảo vệ và tàng trữ, quản trị văn bản traođổi thông tin theo pháp luật của pháp lý .Trường hợp Cơ quan thi hành án dân sựgửi Thông báo kê biên hoặc giải tỏa kê biên gia tài thi hành án đến Trung tâmĐăng ký qua mạng lưới hệ thống trực tuyến thì Chấp hành viên triển khai theo hướng dẫn tạiĐiều 56 Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP .3. Khi đảm nhiệm Văn bản thông tin việckê biên gia tài thi hành án, trong trường hợp người triển khai ĐK phát hiệncó thanh toán giao dịch, hợp đồng được ĐK theo tên của người phải thi hành án trongthời gian từ khi Chấp hành viên xác định về gia tài dự tính kê biên đến khiTrung tâm Đăng ký nhận được Văn bản thông tin việc kê biên gia tài thi hành án, thì Trung tâm Đăng ký thông tin bằng văn bản cho Chấp hành viên về những thanh toán giao dịch, hợp đồng đó cùng với việc trả tác dụng văn bản thông tin việc kê biên gia tài .4. Trường hợp Chấp hành viên đã gửiVăn bản thông tin việc kê biên gia tài thi hành án nhưng sau đó phát hiện văn bảnthông báo đó trùng với văn bản đã thông tin trước đó thì Chấp hành viên nộp mộtPhiếu nhu yếu xóa thông tin cho Trung tâm Đăng ký hoặc triển khai việc xóa thôngbáo đó trên Biểu mẫu điện tử tương tác của mạng lưới hệ thống ĐK trực tuyến .

Chương IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thihành

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2018 và sửa chữa thay thế những Thông tư sau đây :1. Thông tư số 22/2010 / TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về ĐK, cung ứng thôngtin trực tuyến thanh toán giao dịch bảo vệ, hợp đồng, thông tin việc kê biên gia tài thihành án .2. Thông tư số 05/2011 / TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 1 số ít yếu tố về ĐK, phân phối thông tin về thanh toán giao dịch bảo vệ, hợp đồng, thông tin việc kê biên tài sảnthi hành án theo phương pháp trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trungtâm Đăng ký thanh toán giao dịch, gia tài của Cục Đăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộcBộ Tư pháp .3. Thông tư số 08/2014 / TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ trợ một số ít điều củaThông tư số 05/2011 / TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháphướng dẫn một số ít yếu tố về ĐK, cung ứng thông tin về thanh toán giao dịch bảo vệ, hợpđồng, thông tin việc kê biên gia tài thi hành án theo phương pháp trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký thanh toán giao dịch, gia tài của CụcĐăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số22 / 2010 / TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn vềđăng ký, cung ứng thông tin trực tuyến thanh toán giao dịch bảo vệ, hợp đồng, thông báoviệc kê biên gia tài thi hành án .4. Thông tư số 11/2015 / TT-BTP ngày 01 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều củaThông tư số 08/2014 / TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửađổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 05/2011 / TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số ít yếu tố về ĐK, cung cấpthông tin về thanh toán giao dịch bảo vệ, hợp đồng, thông tin việc kê biên gia tài thihành án theo phương pháp trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâmĐăng ký thanh toán giao dịch, gia tài của Cục Đăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ thuộc BộTư pháp và Thông tư số 22/2010 / TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng BộTư pháp hướng dẫn về ĐK, cung ứng thông tin trực tuyến thanh toán giao dịch bảo vệ, hợp đồng, thông tin việc kê biên gia tài thi hành án .

Điều 24. Điều khoảnchuyển tiếp

1. Trường hợp những thanh toán giao dịch bảo vệ, hợpđồng đã được ĐK trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành mà vẫn còn hiệulực, thì tổ chức triển khai, cá thể không phải triển khai ĐK lại những giải pháp bảo vệ, hợp đồng đó theo lao lý của Thông tư này .2. Trường hợp giải pháp cầm đồ đã đượcđăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành mà có nhu yếu ĐK biến hóa nộidung đã ĐK, trừ trường hợp bổ trợ gia tài cầm đồ ; thay thế sửa chữa sai sót do lỗicủa người thực thi ĐK ; ĐK văn bản thông tin về việc xử lý tài sản cầmcố ; xóa ĐK cầm đồ thì việc ĐK như những giải pháp bảo vệ khác theo quyđịnh của Thông tư này .3. Trường hợp giải pháp bảo vệ, hợp đồngđã được ĐK mà người nhu yếu ĐK có nhu yếu cấp lại mã pin thì Trungtâm Đăng ký cấp mã pin cho người có nhu yếu .

Điều 25. Trách nhiệmthi hành

1. Cục Đăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảođảm thuộc Bộ Tư pháp có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn việc cấp mã số cơ sở tài liệu vềbiện pháp bảo vệ cho cá thể, pháp nhân có nhu yếu .2. Cục Đăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảođảm thuộc Bộ Tư pháp có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành việc ĐK, cung cấpthông tin về giải pháp bảo vệ, hợp đồng và trao đổi thông tin về ĐK biệnpháp bảo vệ tại những Trung tâm Đăng ký theo lao lý tại Thông tư này .3. Trong quy trình thực thi, nếu cókhó khăn, vướng mắc, ý kiến đề nghị cá thể, tổ chức triển khai phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp đểnghiên cứu, xử lý. / .

Nơi nhận: – Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); – Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); – Bộ trưởng (để báo cáo); – Văn phòng Chính phủ; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – Các Thứ trưởng (để biết); – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Website Chính phủ; – Công báo (02 bản); – Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; – Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; – Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. B TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Khánh Ngọc

Mẫusố 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

………, ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại………………………………..

PHN GHI CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

Số tiếp đón : Thời điểm tiếp đón : _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ Người tiếp đón ( ký và ghi rõ họ, tên ) :

1. Thông tin chung

1.1. Loại hình ĐK ( * ) :
□ Biện pháp bảo vệ □ Hợp đồng
1.2. Người nhu yếu ĐK ( * ) :
□ Bên bảo vệ □ Bên nhận bảo vệ □ Người được ủy quyền
1.3. Mã số sử dụng CSDL về giải pháp bảo vệ ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … …
1.4. Nhận tác dụng ĐK : □ Trực tiếp tại cơ quan ĐK
□ Qua đường bưu điện ( ghi tên và địa chỉ người nhận ) : … … ……
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
□ Phương thức khác ( sau khi thỏa thuận hợp tác với cơ quan ĐK ) : … … … ….
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1.5 □ Yêu cầu cung ứng thông tin có xác nhận của cơ quan ĐK
1.6. Người để cơ quan ĐK liên hệ khi thiết yếu :
Họ và tên : … … … … … … … … … .. Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … E-Mail : … … … … … … … ….

2. Bên bảo đảm

Tên rất đầy đủ ( viết chữ IN HOA ) ( * ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
Địa chỉ ( * ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
□ CMND / Căn cước công dân □ Hộ chiếu □ Số Thẻ thường trú
□ Mã số thuế
Số ( * ) ………………………………….. do … … … … … … … … … … … … .. cấp ngày … … … / … … .. / …. … ..

3. Bên nhận bảo đảm

Tên vừa đủ ( viết chữ IN HOA ) ( * ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ ( * ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
□ CMND / Căn cước công dân □ Hộ chiếu □ Số Thẻ thường trú
□ Mã số thuế
Số ( * ) ………………………………….. do … … … … … … … … … … … … .. cấp ngày … … … / … … .. / …. … ..

4. Mô tả tài sản bảo đảm(*)

4.1. Áp dụng so với mọi loại gia tài bảo vệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

4.2. Mô tả gia tài bảo vệ là phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới theo số khung của phương tiện đi lại ( nếu kê khai tại điểm này thì không kê khai tại điểm 4.1 ) :

TT

Loại phương tiện giao thông cơ gii, nhãn hiệu

Biển số

Số khung (*)

Số máy

Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo

4.3. Yêu cầu thông tin thế chấp ngân hàng phương tiện đi lại giao thông vận tải với cơ quan có thẩm quyền : □ Yêu cầu thông tin thế chấp ngân hàng phương tiện đi lại giao thông vận tải so với hàng loạt gia tài bảo vệ □ Yêu cầu thông tin thế chấp ngân hàng phương tiện đi lại giao thông vận tải so với một phần gia tài bảo vệ Tên và địa chỉ cơ quan đảm nhiệm thông tin :

5. Hợp đng bảo đảm/hợp đng khác (*)

Số : … … … … … … … … … … … … … … … … … ký ngày … … … tháng … … …. năm … … … … ..

6. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:

Người tiếp nhận kiểm tra

Phụ lục số 01 gồm …. trang □ Phụ lục số 02 gồm …. trang □ Phụ lục số 03 gồm …. trang □ Văn bản ủy quyền gồm …. trang □ Hợp đồng bảo vệ / hợp đồng gồm …. trang □ Chứng từ nộp phí ĐK, phí nhu yếu phân phối thông tin Giấy tờ chứng tỏ trường hợp không phải nộp phí ĐK □ □

7. Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn này là trung thực, phù hợp với thỏa thuận của các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

BÊN BẢO ĐẢM (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYN) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYN) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 01

HƯỚNG DẪN KÊKHAI

1. Hướng dẫn chung

a ) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩyxóa .b ) Đối với phần kê khai mà có nhiềucách lựa chọn khác nhau thì ghi lại ( X ) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựachọn .c ) Bắt buộc phải kê khai tại những mụcđánh dấu ( * ) ; không bắtbuộc kê khai tại những mục còn lại .d ) Tại điểm 1.3 : Nếu tình nhân cầuđăng ký đã được cấp Mã số sử dụng cơ sở tài liệu về ĐK giải pháp bảo đảmthì phải kê khai Mã số sử dụng cơ sở tài liệu về ĐK giải pháp bảo vệ do CụcĐăng ký vương quốc thanh toán giao dịch bảo vệ cấp .đ ) Tại điểm 1.4 : Trong trường hợp ngườiyêu cầu ĐK không lưu lại vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánhdấu vào ô vuông “ Qua đường bưu điện ”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ ngườinhận thì tác dụng ĐK được trả trực tiếp tại cơ quan ĐK .

2. Kê khai tại mục 2 và mục 3 (các bên thamgia biện pháp bảo đảm, hợp đồng)

a ) Việc kê khai tên, số sách vở xác địnhtư cách pháp lý ( Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Mã số thuế … ) của những bên thamgia giải pháp bảo vệ, hợp đồng thực thi theo hướng dẫn tại Điều …. Thông tưsố … ngày ….b ) Trong trường hợp không còn chỗ đểkê khai về những bên tham gia giải pháp bảo vệ, hợp đồng thì sử dụng Phụ lục số01 để liên tục kê khai .

c) Tùy từng loại hình đăng ký, việc kêkhai bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm tại mục 2 và mục 3 đượchiểu như sau:

– Kê khai về bên bảo vệ gồm : Bên bảođảm, bên mua gia tài có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê gia tài, bên thuê tàichính, bên chuyển giao quyền đòi nợ .- Kê khai về bên nhận bảo vệ gồm : Bênnhận bảo vệ, bên bán gia tài có bảo lưu quyền sở hữu, bên cho thuê gia tài, bên cho thuê kinh tế tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ .

3. Kê khai ti mục 4 – Tài sản bảođảm

a ) Trường hợp có nhiều gia tài bảo đảmkhác nhau, nhưng hoàn toàn có thể miêu tả chung theo đặc thù, đặc thù của những gia tài đóthì người nhu yếu ĐK có quyền lựa chọn miêu tả chung về những gia tài đó hoặcmô tả cụ thể về từng gia tài .b ) Đối với gia tài bảo vệ là phươngtiện giao thông vận tải cơ giới :- Trường hợp gia tài bảo vệ là phươngtiện giao thông vận tải cơ giới có số khung là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong quy trình sảnxuất, kinh doanh thương mại của bên bảo vệ hoặc là gia tài hình thành trong tương lai ; gia tài bảo vệ là phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới không có số khung thì miêu tả tạiđiểm 4.1 ( ví dụ : hàng loạt những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới tại Cửa hàng X ; 01 chiếcxe xe hơi Ford màu trắng là gia tài hình thành trong tương lai của ông Nguyễn Văn X. .. )

– Trường hợp tài sản bảo đảm là phươngtiện giao thông cơ giới có số khung thì mô tả chi tiết về tài sản tại điểm 4.2.

c ) Trường hợp tại điểm 4.1 không đủ đểkê khai thì sử dụng Phụ lục số 02 ; trường hợp tại điểm 4.2 không đủ để kê khaithì sử dụng Phụ lục số 03 để liên tục kê khai .d ) Trường hợp có nhu yếu thông tin việcthế chấp phương tiện đi lại giao thông vận tải so với hàng loạt gia tài bảo vệ thì đánh dấuvào ô vuông lựa chọn nhu yếu thông tin việc thế chấp ngân hàng tại điểm 4.3, đồng thời kêkhai không thiếu tên và địa chỉ cơ quan đảm nhiệm thông tinTrường hợp có nhu yếu thông tin việcthế chấp phương tiện đi lại giao thông vận tải đối v

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *