Phân biệt giữa công việc làm công ăn lương, kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng

Có rất nhiều người hiện nay chưa phân biệt được sự khác biệt giữa kinh
doanh theo mạng, kinh doanh truyền thống và một công việc làm công ăn
lương thông thường.
Câu hỏi này gần như là câu hỏi được lặp đi lặp lại rất nhiều lần với những ai
bắt đầu biết đến ngành kinh doanh theo mạng.
Cha mẹ chúng ta thường nói: Con hãy học thật giỏi, sau đó kiếm một công việc
ổn định (làm công ăn lương), mà nhiều người đâu biết rằng có đến hơn 95% dân
số thế giới không hài lòng với công việc hiện tại. Tuy nhiên…

AMBIENT/

Chủ đề:

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.