Một số điểm mới quy định về đất đai chính thức có hiệu lực từ 01/9/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát hành Thông tư số 09/2021 / TT-BTNMT về sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư chính thức có hiệu lực hiện hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021. Theo đó, sửa đổi, bổ trợ 1 số ít quy định mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; về tương hỗ khi tịch thu đất ; chuyển mục dích sử dụng đất và những trường hợp khác … cần quan tâm như sau :1. Đến thời gian kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 mà những chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa triển khai hết thì Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chỉ huy đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để phê duyệt và triển khai cho đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt. ( Trước đó, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP qui định được liên tục thực thi đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt nhưng trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ thời gian kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất ) .
2. Đối với những trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận trong chỉ tiêu sử dụng đất còn lại mà chưa triển khai hết của kỳ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thì Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh chỉ huy update nhu yếu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để liên tục tổ chức triển khai thực thi ; đồng thời update vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp lý .

3. Quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất. Ví dụ như: Trường hợp đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, đủ điều kiện được bồi thường về đất, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó.

4. Sửa đổi, bổ trợ những trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải ĐK dịch chuyển, gồm có :
a ) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm : đất sử dụng để thiết kế xây dựng nhà kính và những loại nhà khác Giao hàng mục tiêu trồng trọt ; đất kiến thiết xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và những loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép ; nuôi trồng thủy hải sản cho mục tiêu học tập, nghiên cứu và điều tra thí nghiệm ;
b ) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy hải sản sang trồng cây nhiều năm ;
c ) Chuyển đất trồng cây nhiều năm sang đất nuôi trồng thủy hải sản, đất trồng cây hàng năm ;
d ) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở ;
đ ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang những loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp .
5. Bổ sung quy định về hồ sơ chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực thi dự án Bất Động Sản như sau :
“ 1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và đánh giá, gồm có :

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 03a ban hành kèm theo Thông tư này;

b ) Văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư hoặc văn bản quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư công mà tại thời gian gửi hồ sơ văn bản đó còn hiệu lực thực thi hiện hành triển khai, trừ trường hợp không phải thực thi thủ tục đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư hoặc không phải triển khai thủ tục quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư công ;
c ) Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; trích lục map kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, ký và đóng dấu xác nhận ;
d ) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trải qua hạng mục dự án Bất Động Sản cần tịch thu đất so với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai ;
đ ) Phương án trồng rừng thay thế sửa chữa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền trồng rừng sửa chữa thay thế theo quy định của pháp lý về lâm nghiệp so với dự án Bất Động Sản chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc giải pháp sử dụng tầng đất mặt theo quy định của Nghị định số 94/2019 / NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của nhà nước về quy định chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật Trồng trọt về giống cây xanh và canh tác so với dự án Bất Động Sản chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa .
2. Hồ sơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập để trình Thủ tướng nhà nước, gồm có :
a ) Văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng nhà nước ;
b ) Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này ;

c) Biên bản họp Hội đồng thẩm định việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành có liên quan tổ chức (nếu có).

3. Hồ sơ thẩm định và đánh giá việc chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng nhà nước khi đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 của Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của nhà nước quy định cụ thể 1 số ít điều của Luật Đầu tư gồm những thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP, những hồ sơ quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này, văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung xác lập những chỉ tiêu sử dụng đất còn lại đến thời gian đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản và việc chấp hành quy định pháp lý về đất đai của chủ góp vốn đầu tư ” .
Ngoài ra một số ít nội dung về việc hợp thửa, tách thửa, ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất … cũng được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường .
Phòng QLXDTNMT

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *