Bài tập trung bình bài Atlat Địa lí Việt Nam trang 10: Các hệ thống sông

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lưu vực sông nào sau đây ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuộc lưu vực sông nào sau đây ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông nào sau đây?

Xem biểu đồ lưu lượng nước góc phải trên. Sông Mê Công là sông có lưu lượng nước lớn nhất ở nước ta .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nước lớn nhất ( theo số liệu đo ở những trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm TP. Hà Nội và trạm Cung Sơn ) ?Xem biểu đồ lưu lượng nước góc phải trên. Sông Mê Công có lưu lượng nước thấp nhất vào tháng III đến tháng IV .D. Tháng V đến tháng X .C. Tháng X đến tháng XII .B. Tháng I đến tháng III .A. Tháng III đến tháng IV .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lượng nước thấp nhất của sông Mê Công ( Cửu Long ) vào thời hạn nào sau đây ( theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ ) ?Sông Mê Công ( phần thuộc trên chủ quyền lãnh thổ Tây Nguyên ), chảy ra nước bạn Lào, Campuchia qua sông Xê Xan và sông Xrê Pốc vào dòng sông Mê Công rồi mới đổ ra biển .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Bé thuộc lưu vực sông nào sau đây ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, dựa vào biểu đồ góc bên phải phía trên ta thấy diện tích quy hoạnh lưu vực sông Hồng ( 21,91 % ), sông Cửu Long ( 21,40 % ), sông Đồng Nai ( 11,27 % ), tiếp đến là diệc tích lưu vực sông Cả, sông Mã, …Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông nào có diện tích quy hoạnh lưu vực lớn nhất nước ta ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, sông Bến Hải đổ ra biển qua cửa Tùng .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Bến Hải đổ ra biển qua cửa nào sau đây ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông có tỉ lệ điện tích lưu vực lớn nhất nước ta là sông Hồng ( 21,91 % ), tiếp đến là sông Mê Công ( 21,40 % ), sông Đồng Nai, …Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có diện tích quy hoạnh lưu vực lớn nhất nước ta ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, những cửa sông của hệ thống sông Hồng là Ba Lạt, Trà Lí, Lạch Giang .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết những cửa sông nào sau đây là cửa của hệ thống sông Hồng ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là sông Cả.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích quy hoạnh lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ làCăn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy sông Mã không thuộc hệ thống sông Hồng .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Hồng ?Căn cứ vào biểu đồ đường ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của những sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là tháng 10, tháng 8, tháng 11 .D. tháng 11, tháng 8, tháng 10 .C. tháng 9, tháng 8, tháng 11 .B. tháng 10, tháng 8, tháng 10 .A. tháng 10, tháng 8, tháng 11 .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của những sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt làCăn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Thác Bà nằm trên sông Chảy và thuộc lưu vực hệ thống sông Hồng .Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Thác Bà thuộc lưu vực hệ thống sông nào dưới đây ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, sông nào sau đây thuộc hệ thống lưu vực Sông Hồng ?Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết những sông có đặc thù nhỏ, ngắn, chảy theo hướng tây – đông ở nước ta tập trung chuyên sâu đa phần ở khu vựcA. Đông Nam Bộ .B. Đồng bằng sông Hồng .C. Duyên hải miền Trung .D. Trung du miền núi Bắc Bộ .

( Xem gợi ý )

Kĩ năng sử dụng, khai thác Atlat Địa lí Nước Ta .

Hướng dẫn giải (chi tiết)

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, những sông có đặc thù nhỏ, ngắn, chảy theo hướng tây – đông ở nước ta tập trung chuyên sâu đa phần ở khu vực Duyên hải miền Trung. Một số con sông tiêu biểu vượt trội như sông Thu Bồn, sông Cái, sông Ba, …

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *