‘squander’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” squander “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ squander, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ squander trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. We don’t want to squander primetime.

Ta không muốn tiêu tốn lãng phí thời hạn vàng bạc .

2. And what, you wanna squander that potential?

Và rồi mày muốn hoang phí cái năng lực đó sao ?

3. You shouldn’t squander your money this way.

Tiền của nàng không nên phung phí như vậy .

4. They may even squander such hard-earned possessions.

Thậm chí họ hoàn toàn có thể hoang phí tiền của đã kiếm được một cách khó khăn vất vả .

5. The Germans would never squander a huge labor force like this.

Bọn Đức sẽ không phung phí nguồn lao động lớn như vậy đâu .

6. Yet so many of us abuse and squander that gift.

Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta lạm dụng và lãng phí món quà đó.

7. The way the cost of what I squander, what is lost,

Cái cách cái giá mà ta đã phung phí ,

8. Why squander your precious life on the fantasy world of Satan’s system?

Sao bạn lại phí đời sống quý báu vào những ảo tưởng của trần gian thuộc Sa-tan ?

9. We should never squander our priesthood power, wallowing in the corruptive, corrosive filth and slime of pornography.

Chúng ta đừng khi nào tiêu tốn lãng phí thế lực chức tư tế của mình bằng cách đắm mình trong sự nhơ bẩn và ô trọc của hình ảnh sách báo khiêu dâm đầy trụy lạc và hủy hoại .

10. The lazy, on the other hand, opt for “two handfuls” of rest and squander precious time.

trái lại, người làm biếng chọn “ hai tay ” nghỉ ngơi và tiêu tốn lãng phí thời hạn quý báu .

11. 1 In today’s permissive society, many young people recklessly squander their lives on drugs, immorality, rebellion, and violence.

1 Trong xã hội phóng túng thời nay, nhiều người trẻ phung phí đời sống của họ vì ma túy, sự vô luân, phản nghịch và bạo động .

12. And how much better off we are if we do not squander money, time, and thought on immoral literature and entertainment that can defile our spirit!

Và tất cả chúng ta hẳn phải khá giả hơn biết bao nếu không phung phí tài lộc, thì giờ và tâm lý vào những đồ dâm thư cũng như những loại vui chơi hoàn toàn có thể đầu độc tâm hồn tất cả chúng ta !

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *