Được mua đất nông nghiệp trong trường hợp nào?

Nhà ông Dương hiện ở khác Q. với những lô đất trên và mái ấm gia đình chuyên kinh doanh thương mại kinh doanh, không làm nông nghiệp. Ông hỏi, vậy mái ấm gia đình ông có được mua những lô đất nêu trên hay không ?
Bộ Tài nguyên và Môi trường vấn đáp yếu tố này như sau :

Tại Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“ Điều 167. Quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn quyền sử dụng đất
1. Người sử dụng đất được triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi ngay cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn quyền sử dụng đất theo pháp luật của Luật này .
2. Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :
a ) Nhóm người sử dụng đất gồm hộ mái ấm gia đình, cá thể thì có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, cá thể theo pháp luật của Luật này .
Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức triển khai kinh tế tài chính thì có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo lao lý của Luật này ;
b ) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân loại được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực thi quyền so với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực thi thủ tục tách thửa theo lao lý, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và được thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất theo lao lý của Luật này .
Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân loại được theo phần thì chuyển nhượng ủy quyền cho người đại diện thay mặt để thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhóm người sử dụng đất .
3. Việc công chứng, xác nhận hợp đồng, văn bản thực thi những quyền của người sử dụng đất được triển khai như sau :
a ) Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản lao lý tại Điểm b Khoản này ;
b ) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ; hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, gia tài gắn liền với đất mà một bên hoặc những bên tham gia thanh toán giao dịch là tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản được công chứng hoặc xác nhận theo nhu yếu của những bên ;
c ) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất được công chứng hoặc xác nhận theo lao lý của pháp lý về dân sự ;
d ) Việc công chứng thực hiện tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc xác nhận thực thi tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ” .
Tại Điều 169 Luật Đất đai 2013 pháp luật :
“ Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất
1. Người nhận quyền sử dụng đất được pháp luật như sau :
a ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trải qua quy đổi quyền sử dụng đất pháp luật tại Điểm b Khoản 1 Điều 179 của Luật này ;

b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ;

c ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất trải qua nhận Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất theo lao lý tại Điểm c Khoản 2 Điều 174 và Điểm e Khoản 1 Điều 179 của Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 191 của Luật này ;
d ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất trải qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất ;
đ ) Người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc diện được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở trải qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận khuyến mãi cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong những dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở ;
e ) Tổ chức kinh tế tài chính, doanh nghiệp liên kết kinh doanh nhận chuyển quyền sử dụng đất trải qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ;
g ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế được nhận quyền sử dụng đất trải qua việc Nhà nước giao đất ; doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế nhận quyền sử dụng đất trải qua việc Nhà nước giao đất để triển khai những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê ;
h ) Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao được nhận quyền sử dụng đất trải qua việc Nhà nước cho thuê đất ;
i ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận quyền sử dụng đất trải qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất so với đất đang được sử dụng không thay đổi ;
k ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được nhận quyền sử dụng đất theo hiệu quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền công nhận ; thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thế chấp ngân hàng để giải quyết và xử lý nợ ; quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về xử lý tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hành động hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành ; văn bản công nhận tác dụng đấu giá quyền sử dụng đất tương thích với pháp lý ; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất tương thích với pháp lý so với hộ mái ấm gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung ;
l ) Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, được nhận quyền sử dụng đất theo hiệu quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền công nhận ; quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về xử lý tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hành động hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành ;
m ) Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành trải qua việc chia tách hoặc sáp nhập theo quyết định hành động của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền hoặc văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức triển khai kinh tế tài chính tương thích với pháp lý được nhận quyền sử dụng đất từ những tổ chức triển khai là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập .
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất không phụ thuộc vào vào nơi cư trú, trừ trường hợp pháp luật tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 191 và Điều 192 của Luật này ” .

Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng đất

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 lao lý :
“ Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng cho quyền sử dụng đất
1. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế không được nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận khuyến mãi cho quyền sử dụng đất so với trường hợp mà pháp lý không được cho phép chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất .
2. Tổ chức kinh tế tài chính không được nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ mái ấm gia đình, cá thể, trừ trường hợp được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ mái ấm gia đình, cá thể không được nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó ” .
Đề nghị ông nghiên cứu và điều tra những pháp luật trên đây để triển khai theo pháp luật của pháp lý .

Chinhphu.vn

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Pháp Lý Bất Động Sản

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *