threaded tiếng Anh là gì?

threaded tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng threaded trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ threaded tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm threaded tiếng Anh
threaded
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ threaded

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: threaded tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

threaded tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ threaded trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ threaded tiếng Anh nghĩa là gì.

thread /θred/

* danh từ
– chỉ, sợi chỉ, sợi dây
=silk thread+ chỉ tơ
– (nghĩa bóng) dòng, mạch
=the thread of life+ dòng đời, đời người
=to lose the thread of one’s argument+ mất mạch lạc trong lập luận
– đường ren
– (địa lý,địa chất) mạch nhỏ (quặng)
!to have not a dry thread on one
– ướt sạch, ướt như chuột lột
!life hung by a thread
– tính mệnh như treo đầu sợi tóc, tính mệnh như trứng treo đầu đẳng

* ngoại động từ
– xâu (kim…); xâu (hột ngọc…) thành chuỗi
– (nghĩa bóng) lách qua, len lỏi qua
=to thread one’s way through the crowd+ lách qua đám đông
– ren (đinh ốc)

Thuật ngữ liên quan tới threaded

Tóm lại nội dung ý nghĩa của threaded trong tiếng Anh

threaded có nghĩa là: thread /θred/* danh từ- chỉ, sợi chỉ, sợi dây=silk thread+ chỉ tơ- (nghĩa bóng) dòng, mạch=the thread of life+ dòng đời, đời người=to lose the thread of one’s argument+ mất mạch lạc trong lập luận- đường ren- (địa lý,địa chất) mạch nhỏ (quặng)!to have not a dry thread on one- ướt sạch, ướt như chuột lột!life hung by a thread- tính mệnh như treo đầu sợi tóc, tính mệnh như trứng treo đầu đẳng* ngoại động từ- xâu (kim…); xâu (hột ngọc…) thành chuỗi- (nghĩa bóng) lách qua, len lỏi qua=to thread one’s way through the crowd+ lách qua đám đông- ren (đinh ốc)

Đây là cách dùng threaded tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ threaded tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

thread /θred/* danh từ- chỉ tiếng Anh là gì?
sợi chỉ tiếng Anh là gì?
sợi dây=silk thread+ chỉ tơ- (nghĩa bóng) dòng tiếng Anh là gì?
mạch=the thread of life+ dòng đời tiếng Anh là gì?
đời người=to lose the thread of one’s argument+ mất mạch lạc trong lập luận- đường ren- (địa lý tiếng Anh là gì?
địa chất) mạch nhỏ (quặng)!to have not a dry thread on one- ướt sạch tiếng Anh là gì?
ướt như chuột lột!life hung by a thread- tính mệnh như treo đầu sợi tóc tiếng Anh là gì?
tính mệnh như trứng treo đầu đẳng* ngoại động từ- xâu (kim…) tiếng Anh là gì?
xâu (hột ngọc…) thành chuỗi- (nghĩa bóng) lách qua tiếng Anh là gì?
len lỏi qua=to thread one’s way through the crowd+ lách qua đám đông- ren (đinh ốc)

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *