TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN.

*Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013 ;
– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ;

-Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

– Nghị định số 45/2011 / NĐ-CP ngày 17/6/2011 của nhà nước về lệ phí trước bạ – Thông tư 124 / 2011 / TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2011 / NĐ-CP ) .
– Thông tư 106 / 2010 / TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

1. Các trường hợp cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

1.1. Theo lao lý tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất :
– Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình thực thi chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ;
– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ;
– Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ;
– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo lao lý của pháp lý ;
– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất ;
– Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo pháp luật của nhà nước .
1.2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có một trong những loại sách vở pháp luật tại khoản 1 Điều này mà trên sách vở đó ghi tên người khác, kèm theo sách vở về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của những bên có tương quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành chưa triển khai thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất .
1.3. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận hiệu quả hòa giải thành, quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai theo pháp luật của pháp lý .
1.4. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà chưa được cấp Giấy ghi nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải thực thi theo lao lý của pháp lý .

Hình ảnh mang tính chất minh họa Hình ảnh mang tính chất minh họa

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

* Hồ sơ xin cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân gồm các giấy tờ sau:

– Đơn ĐK, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04 a / ĐK ;
+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( nếu có ) .
– Một trong những loại sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 :
+ Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình triển khai chủ trương đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
+ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 ;
+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ;

          + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất ;
+ Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo pháp luật của nhà nước :
+ Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 .
+ Một trong những sách vở được lập trong quy trình triển khai ĐK ruộng đất theo Chỉ thị số 299 – TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng nhà nước về công tác làm việc đo đạc, phân hạng và ĐK thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản trị, gồm có :
+ + Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà tại, khu công trình ; về việc thiết kế xây dựng, sửa chữa thay thế nhà tại, khu công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản trị nhà nước về nhà tại, thiết kế xây dựng ghi nhận hoặc được cho phép .
+ + Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh ; Đơn ý kiến đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, đồng ý chấp thuận trước ngày 1/7/1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, đồng ý chấp thuận .
+ + Bản sao sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật Đất đai và những sách vở hoàn toàn có thể chứng tỏ việc sử dụng đất lâu bền hơn, không tranh chấp có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản trị chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh so với trường hợp bản gốc sách vở này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản trị việc cấp loại sách vở đó .

*Hồ sơ đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Một trong những sách vở pháp luật tại Điều 31, 32, 33, 34 của nghị định 43/2014 / NĐ-CP Quy định chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai .
Trường hợp ĐK về quyền sở hữu nhà ở hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng thì phải có sơ đồ nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng .

* Bản sao về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất.

*Các khoản tiền phải nộp:

– Tiền sử dụng đất : Nếu quyền sử dụng đất cung ứng được những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 như trên thì không phải đóng tiền sử dụng đất .
– Lệ phí trước bạ : 0,5 % Theo pháp luật tại Nghị định số 45/2011 / NĐ-CP ngày 17/6/2011 của nhà nước về lệ phí trước bạ ( thông tư 124 / 2011 / TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2011 / NĐ-CP ) .
– Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất : ( theo thông tư 106 / 2010 / TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) .
Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể tại những Q. thuộc thành phố thường trực Trung ương ; phường nội thành của thành phố thuộc thành phố hoặc thị xã thường trực tỉnh : Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng / giấy so với cấp mới ; tối đa không quá 50.000 đồng / lần cấp so với cấp lại ( kể cả cấp lại Giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào Giấy ghi nhận .
Trường hợp Giấy ghi nhận cấp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) thì vận dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng / giấy cấp mới ; tối đa không quá 20.000 đồng / lần cấp so với cấp lại ( kể cả cấp lại Giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào Giấy ghi nhận .
Trường hợp cấp lại ( kể cả cấp lại Giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào Giấy ghi nhận : Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng / lần cấp .
Sau khi triển khai xong hồ sơ, hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị xã chuyển hồ sơ của cá thể, hộ mái ấm gia đình lên Ủy ban nhân dân cấp huyện .

Bước 2: Bộ phận có thẩm quyền tại UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất.

Trường hợp người đang sử dụng đất không có sách vở về quyền sử dụng đất pháp luật tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP thì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường thị xã lấy quan điểm của khu dân cư về nguồn gốc và thời gian sử dụng đất, chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất, sự tương thích với quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng đã được xét duyệt ; công bố công khai minh bạch list những trường hợp đủ điều kiện kèm theo và không đủ điều kiện kèm theo cấp giấy ghi nhận trong thời hạn 15 ngày .
Khi đủ điều kiện kèm theo thì viết Giấy ghi nhận gửi kèm hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đánh giá và thẩm định và trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện ký giấy ghi nhận .

Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện

Bước 6: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho Bộ phận trả cho người sử dụng đất hoặc trả kết quả cho UBND xã để trả cho người sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định hành động cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .

       Trên đây là những hướng dẫn của luật sư Công ty luật Hồng Đăng về trình tự, thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.Hy vọng những hướng dẫn này sẽ hữu ích cho quý khách hàng và bạn đọc đang quan tâm đến vấn đề này. Nếu còn vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty Luật Hồng Đăng, SĐT: 02466.83.86.98 hoặc 091 339 1998.

CÔNG TY LUẬT HỒNG ĐĂNG

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *