Phân cấp và mối quan hệ giữa Trung ương với chính quyền địa phương trong phát triển bền vững

TCCTTS. HÀ QUANG THANH (Phó trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính – Thường trực cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT :
Đổi mới chính sách quản trị nhà nước, sự tăng trưởng nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa và khuynh hướng Open, hội nhập quốc tế tạo ra những tiền đề và yên cầu phải thay đổi, tăng cường phân cấp quản trị nhà nước giữa Trung ương và chính quyền sở tại địa phương nhằm mục đích phát huy can đảm và mạnh mẽ tính năng động, phát minh sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền sở tại địa phương những cấp trong quản trị, triển khai những trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận .
Phân công, phân cấp là mối quan hệ mật thiết giữa trung ương với chính quyền sở tại địa phương trong quản trị nhà nước là một chủ trương lớn, nội dung quan trọng được đề cập một cách có mạng lưới hệ thống và đồng nhất trong những văn kiện của Đảng ta thời hạn gần đây. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa VIII ) đề ra phương hướng “ phân định nghĩa vụ và trách nhiệm, thẩm quyền giữa những cấp chính quyền sở tại theo hướng phân cấp rõ hơn cho địa phương, phối hợp ngặt nghèo quản trị ngành và quản trị chủ quyền lãnh thổ, triển khai đúng nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ ” .
Từ khóa : Quản lý nhà nước, phân cấp, tăng trưởng bền vững và kiên cố .

1. Khái niệm quản trị nhà nước và phân cấp
1.1. Quản lý và quản trị nhà nước
Khái niệm Quản lý là một thuật ngữ khá phong phú và phức tạp, lúc bấy giờ có nhiều cách lý giải khác nhau. Theo phương Tây, từ quản trị management có nguồn gốc Italia “ managgiare ” và bản thân từ này lại được rút từ chữ La tinh “ manus ”, nghĩa là bàn tay. Theo từ gốc, thực thi quản trị là “ nắm vững trong tay ”, “ điều khiển và tinh chỉnh bàn tay ” .
Quản lý là sự ảnh hưởng tác động lên một mạng lưới hệ thống nào đó với tiềm năng đưa mạng lưới hệ thống đó đến trạng thái cần đạt được. Quản lý là một phạm trù Open trước khi có Nhà nước với đặc thù là một loại lao động xã hội hay lao động chung được thực thi ở quy mô lớn. Quản lý được phát sinh từ lao động, không tách rời với lao động và bản thân quản trị cũng là một loại hoạt động giải trí lao động. “ Bất kỳ lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào đó mà được thực thi trên quy mô tương đối lớn đều cần có sự quản trị ở mức độ nhiều hay ít nhằm mục đích phối hợp những hoạt động giải trí cá thể và triển khai những tính năng chung … Một nhạc công tự điều khiển và tinh chỉnh mình nhưng một dàn nhạc cần phải có nhạc trưởng ” .
Như vậy, quản trị xã hội không phải là loại sản phẩm của sự phân loại quyền lực tối cao, mà là mẫu sản phẩm của sự phân công lao động nhằm mục đích link và phối hợp hoạt động giải trí chung của con người ; Là một phạm trù gắn liền với sự Open của Nhà nước, quản trị nhà nước sinh ra với đặc thù là loại hoạt động giải trí quản trị xã hội .
“ Quản lý nhà nước, hiểu theo nghĩa rộng, là sự tổ chức triển khai và quản trị sự vụ hữu quan của mội tổ chức triển khai và đoàn thể xã hội, được triển khai bởi tổng thể những cơ quan nhà nước. Theo nghĩa hẹp, là hoạt động giải trí quản trị hành chính do nhà nước đại diện thay mặt Nhà nước thực thi và bảo vệ bằng sức cưỡng chế của Nhà nước. Nó khác về đặc thù với sự quản trị sự vụ hành chính trong toàn thể xã hội, đơn vị chức năng xí nghiệp sản xuất. Quản lý hành chính sống sót trong đời sống trong thực tiễn, đều là sự tổ chức triển khai và quản trị sự vụ đơn cử trình độ ” .
Quản lý nhà nước là hoạt động giải trí chấp hành và quản lý và điều hành được đặc trưng bởi những yếu tố có tính tổ chức triển khai ; được thực thi trên cơ sở và để thi hành pháp lý ; được bảo vệ triển khai hầu hết bởi mạng lưới hệ thống những cơ quan hành chính nhà nước ( hoặc 1 số ít tổ chức triển khai xã hội trong trường hợp được giao trách nhiệm quản trị nhà nước ). Quản lý nhà nước cũng là mẫu sản phẩm của việc phân công lao động nhằm mục đích link và phối hợp những đối tượng người dùng bị quản trị .
1.2. Phân cấp quản trị nhà nước
Hiện nay, có một số ít ý niệm khác nhau xung quanh khái niệm “ phân cấp ”. Theo một số ít tác giả, phân cấp chính là phân quyền giữa Trung ương và địa phương. Phân cấp là phân ra, chia thành những cấp, những hạng. Phân cấp có sự chuyển giao quyền lực tối cao quản trị xuống những cấp dưới để triển khai cho sát dân và sát tình hình thực tiễn, đồng thời, để giảm bớt khối lượng cho cấp trên khỏi phải trực tiếp xử lý những việc sự vụ. Việc phân cấp phải gắn nghĩa vụ và trách nhiệm với quyền hạn rõ ràng và bảo vệ tính thống nhất từ Trung ương đến cơ sở .
Có ý niệm khác cho rằng, phân cấp hoàn toàn có thể theo hai hướng : Một hướng nằm ngang là sự phân loại địa thế căn cứ vào sự khác nhau của những việc làm của một cấp ; hướng nằm dọc ( thẳng đứng ) là sự phân loại theo cơ cấu tổ chức thứ bậc việc làm giữa những cấp khác nhau. Có quan điểm cho rằng, cần phân biệt “ phân cấp quản trị ” với 1 số ít khái niệm gần với nó là phân công, phân nhiệm, phân quyền vì “ phân công và phân nhiệm đều để chỉ sự xác lập quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm cả theo chiều ngang và chiều dọc. Thông thường, người ta sử dụng khái niệm phân công để chỉ quan hệ theo chiều ngang với dụng ý phân biệt nó với phân cấp. Nếu phân quyền được hiểu là phân giao quyền hạn cho một cơ quan hoặc một cấp chính quyền sở tại nào đấy thì thực ra sử dụng thuật ngữ phân công và phân cấp là khá đầy đủ và đúng mực hơn ” .
Như vậy, cho đến nay, mặc dầu được sử dụng một cách thoáng đãng, tuy nhiên cách hiểu về phân cấp còn chưa trọn vẹn thống nhất .
Dưới góc nhìn ngôn từ, “ cấp ” được hiểu là loại hạng trong một mạng lưới hệ thống ( xếp theo trình độ cao thấp, xấp xỉ. Từ đó, phân cấp quản trị được cắt nghĩa là giao bớt một phần quyền quản trị cho cấp dưới, lao lý trách nhiệm và quyền hạn cho mỗi cấp. Như vậy, ở đây có hai nội dung cần chú ý quan tâm là chuyển giao thẩm quyền cho cấp dưới và xác lập thẩm quyền của mỗi cấp trong đó. Hiện nay, địa thế căn cứ vào cách phân loại đơn vị chức năng hành chính – chủ quyền lãnh thổ mà ở Nước Ta hình thành những cấp chính quyền sở tại : Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Phân cấp quản trị nhà nước, trước hết được hiểu là phân cấp giữa trung ương với chính quyền sở tại cấp tỉnh ; đồng thời, còn bao hàm cả phân cấp giữa những cấp chính quyền sở tại địa phương với nhau .
Theo những văn kiện của Đảng, phân cấp được thực thi theo hướng “ phân cấp rõ hơn cho địa phương, tích hợp ngặt nghèo quản trị ngành và quản trị chủ quyền lãnh thổ và trên cơ sở nguyên tắc “ chính quyền sở tại Trung ương quản trị tập trung chuyên sâu 1 số ít nghành nghề dịch vụ theo ngành dọc được xác lập từ nhu yếu trong thực tiễn. Đối với một số ít nghành nghề dịch vụ khác, Trung ương trực tiếp quản trị một phần, còn một phần phân cấp cho địa phương quản trị ”. Cũng với ý thức đó mà lúc bấy giờ, phân cấp được hiểu là việc chuyển giao trách nhiệm, thẩm quyền từ cơ quan quản trị nhà nước cấp trên xuống cơ quan quản trị cấp dưới nhằm mục đích đạt tiềm năng chung là nâng cao hiệu suất cao quản trị .
Việc chuyển giao trách nhiệm, quyền hạn chỉ hoàn toàn có thể được thực thi một khi thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp chuyển giao và cấp được chuyển giao đã được xác lập rất là rõ ràng. Vì vậy, bản thân khái niệm phân cấp phải hàm chứa trong đó nội dung phân định thẩm quyền của từng cấp hay nói một cách khác, phân định thẩm quyền là tiền đề cho việc chuyển giao trách nhiệm, quyền hạn ( hoặc rộng hơn nữa, kiểm soát và điều chỉnh khối lượng trách nhiệm, quyền hạn cho tương thích với năng lực và điều kiện kèm theo thực tiễn của mỗi cấp chính quyền sở tại ) .
Trên cơ sở những lập luận đó, hoàn toàn có thể đưa ra khái niệm về phân cấp quản trị nhà nước như sau : Phân cấp quản trị nhà nước là sự phân định thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những cấp chính quyền sở tại trên cơ sở bảo vệ sự tương thích giữa khối lượng và đặc thù thẩm quyền với năng lượng và điều kiện kèm theo trong thực tiễn của từng cấp nhằm mục đích tăng cường chất lượng, hiệu lực hiện hành và hiệu suất cao của hoạt động giải trí quản trị nhà nước .
2. Cơ sở lý luận và địa thế căn cứ pháp lý về mối quan hệ phân cấp giữa Trung ương và địa phương
2.1. Bản chất của mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương
Mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương là một yếu tố chính trị – pháp lý, tương quan đến việc xác lập hình thức nhà nước và nguyên tắc tổ chức triển khai quyền lực tối cao nhà nước trong quy mô nhà nước tương ứng .
Quy chế pháp lý của từng cấp chính quyền sở tại được biểu lộ ở vị thế hiến định, ở khối lượng thẩm quyền mà cấp đó đảm nhiệm. Khi thực thi những thẩm quyền của mình, mỗi cấp chính quyền sở tại có tính độc lập tương đối, tuy nhiên không khác biệt với những chủ thể quản trị nhà nước khác. Đồng thời, thực tiễn quản trị nhà nước không loại trừ trường hợp có nhiều chủ thể quản trị có cùng chung khách thể và đối tượng người dùng quản trị, nhưng khoanh vùng phạm vi quản trị lại ở mức độ khác nhau .
Chính vì thế, yếu tố đặt ra là cần định rõ khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của mỗi cấp chính quyền sở tại nhà nước. Do đó, mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương, xét về thực chất, bộc lộ ở việc phân cấp quản trị nhà nước, có nghĩa là phân định thẩm quyền giữa những cơ quan nhà nước trung ương với những cơ quan nhà nước ở địa phương mà trước hết là cấp tỉnh. Đối với 1 số ít trường hợp khác, phân cấp được triển khai để xử lý mối quan hệ trực tiếp giữa Trung ương và những cấp chính quyền sở tại thấp hơn – cấp huyện hoặc cấp xã .
Tuy nhiên, quy trình thay đổi phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và chính quyền sở tại địa phương những cấp vừa mới qua xét về toàn diện và tổng thể vẫn chưa phân phối được những yên cầu bức xúc của thực tiễn, còn nhiều hạn chế, bất hài hòa và hợp lý :

Phân cấp nhưng chưa bảo đảm quản
lý thống nhất, còn biểu hiện phân tán, cục bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính
chưa nghiêm; chưa chú trọng việc thanh tra, kiểm tra đối với những việc đã phân
cấp cho địa phương.

Chưa phân định rõ ràng, đơn cử trách nhiệm, thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền sở tại trong việc triển khai tính năng quản trị nhà nước, tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ công, đại diện thay mặt chủ sở hữu so với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhà nước và gia tài nhà nước. Chưa xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cấp, của tập thể và cá thể so với những trách nhiệm đã được phân cấp .
Phân cấp trách nhiệm cho cấp dưới, nhưng chưa bảo vệ tương ứng những điều kiện kèm theo thiết yếu để triển khai, còn thiếu sự ăn khớp, đồng nhất giữa những ngành, những nghành có tương quan, chưa tạo điều kiện kèm theo trong thực tiễn cho địa phương dữ thế chủ động cân đối những nguồn lực và những nhu yếu đơn cử của mình .
Chính thế cho nên, việc phân định thẩm quyền phải được ghi nhận trong những văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm cấp bách đặt ra lúc bấy giờ là hình thành cơ sở lý luận để kiến thiết xây dựng và liên tục hoàn thành xong những nguyên tắc pháp lý, những lao lý pháp lý về mối quan hệ giữa Trung ương – địa phương. Theo những nghị quyết của Đảng, đặc biệt quan trọng là Đại hội Đảng IX, phân cấp được đặt trong toàn cảnh “ tăng cường cải cách tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế ”. Nghị quyết cũng xác lập “ phân cấp mạnh và tổng lực giữa những cấp trong mạng lưới hệ thống hành chính nhà nước ” là một trong những khuynh hướng và giải pháp đa phần nhằm mục đích “ tăng cường cải cách hành chính ” là việc làm quan trọng quyết định hành động thành công xuất sắc của công cuộc thay đổi. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ9 ( khóa IX ) đề ra nhu yếu, “ Khẩn trương triển khai xong việc phân cấp, phân quyềngiữa Trung ương và chính quyền sở tại địa phương trên từng ngành, từng nghành nghề dịch vụ một cách đồng nhất, bảo vệ hiệu lực thực thi hiện hành quản trị thống nhất, xuyên suốt của trung ương so với địa phương và khuyến khích tính phát minh sáng tạo, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của những địa phương ” .
Tuy nhiên trong quy trình thực thi phân cấp, một số ít địa phương đã bộc lộ những sai sót trong quản trị như sử dụng ngân sách, quyết định hành động cấp phép khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên, kiến thiết xây dựng khu công trình cảng biển, cảng sông và cấp phép xây dựng hàng trăm trường ĐH mới. .. Do đó, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu nhu yếu “ Thực hiện phân cấp hài hòa và hợp lý cho chính quyền sở tại địa phương song song với nâng cao chất lượng qui hoạch và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương, gắn quyền hạn với nghĩa vụ và trách nhiệm được giao ” .
nhà nước đã có Nghị quyết số 08/2008 / NQ-CP ngày 30/06/2004 V / v Tiếp tục tăng cường phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và chính quyền sở tại địa phương tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; với tiềm năng : Tiếp tục tăng nhanh phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và chính quyền sở tại cấp tỉnh, giữa chính quyền sở tại địa phương những cấp nhằm mục đích phát huy tính năng động, phát minh sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền sở tại địa phương trên cơ sở phân định rõ, đơn cử trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cấp trong cỗ máy chính quyền sở tại nhà nước, bảo vệ sự quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất và thông suốt của nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước Giao hàng tốt hơn nhu yếu và quyền lợi của nhân dân, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở từng địa phương trong điều kiện kèm theo chuyển sang nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa .
Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 trải qua ngày 19/6/2015. Luật đã đơn cử yếu tố phân cấp bằng những điều luật : Điều 11. Phân định thẩm quyền của chính quyền sở tại địa phương, Điều 12. Phân quyền cho chính quyền sở tại địa phương, Điều 13. Phân cấp cho chính quyền sở tại địa phương, Điều 14. Ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương .
Đây là một trong những pháp luật mới của Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương năm năm ngoái so với Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Triển khai Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương, nhà nước đã phát hành Nghị quyết số 21/2016 / NQ-CP ngày 21/03/2016 về phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương. Với tiềm năng nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước so với ngành, nghành trên cơ sở triển khai phân cấp hài hòa và hợp lý, rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa nhà nước, Thủ tướng nhà nước, những Bộ, cơ quan ngang Bộ vàỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là cấp tỉnh ), bảo vệ sự quản trị thống nhất của nhà nước, phát huy tính dữ thế chủ động, nghĩa vụ và trách nhiệm, niềm tin phát minh sáng tạo của chính quyền sở tại địa phương .
Cơ sở lý luận, địa thế căn cứ pháp lý và thực tiễn đã làm rõ mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương về phân cấp quản trị nhà nước nhằm mục đích phát huy hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước của chính quyền sở tại địa phương theo hướng tăng trưởng bền vững và kiên cố trên một số ít nghành về quản trị ngân sách, đất đai, gia tài công, cấp phép góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, quản trị doanh nghiệp, tổ chức triển khai cỗ máy và quản trị đội ngũ công chức, viên chức và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là, tiền đề, thời cơ để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phát huy năng lượng, năng động, phát minh sáng tạo và dữ thế chủ động quản trị nhà nước trên địa phận .
2.2. Nguyên tắc, vai trò và ý nghĩa, nội dung phân cấp trong quản trị giữa giữa Trung ương và địa phương
Mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương ( trước hết là cấp tỉnh ) được quyết định hành động bởi quy mô tổ chức triển khai nhà nước và những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức triển khai quyền lực tối cao nhà nước. Theo Hiến pháp và truyền thống cuội nguồn tổ chức triển khai Nhà nước ta, Nước Ta luôn là một Nhà nước đơn nhất. Đặc trưng của quy mô Nhà nước này là quyền lực tối cao nhà nước được tập trung chuyên sâu, thống nhất ; Nhà nước là chủ thể duy nhất mang chủ quyền lãnh thổ vương quốc và những cơ quan nhà nước được tổ chức triển khai theo thứ bậc và hoạt động giải trí theo trật tự hiến định, luật định .
Trên cơ sở đó, việc xác lập, mối quan hệ giữa Trung ương – địa phương phải bảo vệ tuân thủ nguyên tắc về chủ quyền lãnh thổ vương quốc, là nơi biểu lộ tính tối cao của quyền lực tối cao nhà nước trong quan hệ đối nội và tính độc lập của nó trong quan hệ đối ngoại. Chủ quyền vương quốc yên cầu bảo vệ tính thống nhất, tập trung chuyên sâu của quyền lực tối cao Nhà nước, đặc biệt quan trọng trong việc quyết định hành động những yếu tố quan trọng, có tương quan đến đời sống của một bộ phận lớn hoặc của hàng loạt xã hội, đến quyền lợi của Nhà nước. Cũng chính xuất phát từ nhu yếu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc mà những cơ cấu tổ chức lãnh thổ địa phương trong Nhà nước đơn nhất không hề được thừa nhận quy định độc lập tuyệt đối và không có khái niệm “ Nhà nước trung ương ” và “ Nhà nước địa phương ” trong quy mô Nhà nước đơn nhất. Nghiên cứu về mối quan hệ Trung ương – địa phương, cần phải xử lý một yếu tố mang tính lý luận là phối hợp hai góc nhìn : Tập trung hóa quyền lực tối cao Nhà nước để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc và dân chủ vốn là đặc trưng của chính sách nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tập trung quyền lực tối cao là một yếu tố nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất của quyền lực tối cao Nhà nước, nhằm mục đích thực thi triệt để nguyên tắc toàn bộ quyền lực tối cao nhà nước thuộc về nhân dân. Trong một số ít nghành nghề dịch vụ và trường hợp, Nhà nước mà hình tượng là những cơ quan Trung ương phải biểu lộ rõ vai trò của mình bằng cách đưa ra quyết định hành động ở đầu cuối để bảo vệ quyền lợi của toàn vương quốc, dân tộc bản địa. Cũng chính thế cho nên mà 1 số ít nghành nghề dịch vụ quan trọng của đời sống xã hội không hề được phân cấp cho địa phương như nghành nghề dịch vụ quốc phòng, tư pháp, ngoại giao, chủ trương tiền tệ … Ngoài tiềm năng bảo vệ tính thống nhất của quyền lực tối cao Nhà nước, mối quan hệ Trung ương – địa phương phải được xác lập sao cho tương thích với nhu yếu, nguyên tắc dân chủ, bảo vệ quyền tự chủ, phát minh sáng tạo của địa phương và phát huy tối đa năng lượng, tiềm năng của địa phương nhằm mục đích góp thêm phần vào sự tăng trưởng tổng lực và vững mạnh của cả nước .
Vấn đề đặt ra, để phối hợp hai góc nhìn nói trên là cần khai thác một cách khoa học và vận dụng thích hợp nguyên tắc phối hợp trong thực thi quyền lực tối cao nhà nước vốn là một chủ trương đồng điệu của Đảng và Nhà nước ta. Nhằm có chính sách phối hợp một cách hiệu suất cao, điều tiên phong là cần phân định rõ thẩm quyền của từng chủ thể quản trị nhà nước hay nói một cách khác, tiền đề của phối hợp phải là tính rõ ràng trong việc phân định trách nhiệm, quyền hạn, thực ra là làm rõ sự phân công, phân cấp trong quản trị theo hướng hình thành chính sách phân cấp can đảm và mạnh mẽ cho chính quyền sở tại địa phương trong quản trị tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội theo hướng vững chắc. Tuy nhiên, để thực thi nguyên tắc pháp chế, mối quan hệ Trung ương – địa phương phải được thiết kế xây dựng dựa trên một nền tảng và cơ sở pháp lý vững chãi đã được bộc lộ trong Hiến pháp 2013 .
Những lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn về phân cấp và phối phối hợp trong mối quan hệ giữa Trung ương và chính quyền sở tại địa phương, ngày càng được khẳng định chắc chắn, là địa thế căn cứ và điều kiện kèm theo để chính quyền sở tại địa phương nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo, có vai trò khuynh hướng cho quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương trải qua xác lập tầm nhìn kế hoạch, kiến thiết xây dựng quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng, trực tiếp quản trị những việc làm của địa phương, khai thác và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực của địa phương ; tổ chức triển khai thực thi pháp lý, tiến hành thực thi những quyết định hành động của nhà nước Trung ương ở địa phương, phản ánh tâm tư nguyện vọng nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân và tạo điều kiện kèm theo để nhân dân địa phương có nhiều thời cơ tham gia vào việc làm của Nhà nước ; chăm sóc đời sống vật chất và niềm tin của nhân dân địa phương, thực thi công minh và bình đẳng xã hội tại địa phương .
TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1. GS. Mai Hữu Khuê : ( 2002 ) ” Từ điển lý giải thuật ngữ hành chính ”. NXB Lao động. TP. Hà Nội .
2. GS. Đoàn Trọng Truyến ( Chủ biên ) ( 1997 ) “ Hành chính học đại cương ”, NXB Chính trị Quốc gia, TP.HN, tr. 744 .
3. Trương Đắc Linh ( 2002 ) “ Phân cấp quản trị trung ương và địa phương – Một số yếu tố lý luận và thực tiễn ”. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 3, tr. 24-25 .
4. Bộ Nội vụ ( 2003 ) “ Đề án phân cấp quản trị nhà nước trung ương – địa phương ”, TP.HN, tr. 1 .
5. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn nước lần thứ IX – NXB Chính trị Quốc gia, TP. Hà Nội, 2001, tr. 337 .

DECENTRALIZATION AND THE RELATIONSHIP BETWEEN CENTRAL AND LOCAL AUTHORITIES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PhD. HA QUANG THANH
Head Deputy of Faculty of Administrative Technology and Document
National Academy of Public Administration Ho Chi Minh City campus
ABSTRACT :

Renovation of the state
management mechanism, the development of a socialist-oriented market economy
and international integration create premises and require reform as well as
decentralization of the state management, which is between the central and
local authorities, in order to promote dynamism, creativity, self-control,
self-responsibility of local administrations at all levels in the management
and also the implementation of socio-economics development tasks in the area.

Decentralization, having a close relationship between central and local authorities in state management, is a major policy with important content which has been systematically and consistently addressed in the documents of Communist Party of Vietnam recently. The resolution of the third plenum of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam ( the VIIIth Congress ) set out the direction of ” assigning responsibilities and powers among administrations at different levels towards closer decentralization to localities, branch and territorial management, strictly following democratic principles ” .

Keywords: State management, decent

Xem tất cả ấn phẩm Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số 08 tháng 07/2017
Keywords : State management, decent Xem tổng thể ấn phẩm Các hiệu quả điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến số 08 tháng 07/2017 tại đây .

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Kiến Thức Bất Động Sản

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *